ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Π

ΠΕΡΙ ΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΓΝΩΜΙΚΑ Π
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος τα φίδια κυνηγά, φίδι θα τον δαγκώσει, κι όποιος τον κίνδυνο αγαπά, αυτός θα τον σκοτώσει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος στην ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος οπίσω του κουκιά του μαγειρεύει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όταν ακούς την αρκούδα στου γείτονά σου την αυλή, καρτέρα τη και στη δική σου.
Εβραϊκή παροιμία. Να φυλάγεσαι από τ' ακίνητο νερό, το ακίνητο σκυλί, τον ακίνητο εχθρό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το βούρκο σαν πετροβολάς, πηδάει και σε λερώνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ τυρὶ τὸ εἶδες τὴν φάκα δὲν τὴν εἶδες;
Λα'ι'κή Παροιμία. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος.
Λα'ι'κή Ρήση. Πιάστηκε σαν τον ποντικό στη φάκα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι;
Λα'ι'κή Παροιμία. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.
Λα'ι'κή Ρήση. Μην παίζεις με τη φωτιά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το γινάτι βγάζει μάτι.
ΠΕΡΙ ΠΑΘΩΝ
Ἀγ.Ἰωάν.Δαμασκηνοῦ. Ἡ λέξις πάθος χρησιμοποιεῖται μὲ διαφόρους σημασίας· ὀνομάζεται δηλαδὴ πάθος καὶ τὸ σωματικόν, ὅπως αἱ ἀσθένειαι καὶ αἱ πληγαί· ὀνομάζεται ἐπίσης πάθος καὶ τὸ ψυχικόν, δηλαδὴ ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμός. Κοινῶς καὶ γενικῶς πάθος ζώου εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἔχει ἐπακόλουθον τὴν ἡδονὴν καὶ τὴν λύπην· ἡ λύπη δηλαδὴ εἶναι ἐπακόλουθον τοῦ πάθους καὶ δὲν εἶναι ἡ λύπη τὸ ἴδιον τὸ πάθος· διότι αὐτὰ ποὺ δὲν ἔχουν αἴσθησιν, ὅταν πάσχουν, δὲν πονοῦν. Λοιπὸν  δὲν εἶναι πόνος τὸ πάθος, ἀλλὰ ἡ ἀντίληψις τοῦ πάθους. Πρέπει ἐπίσης νὰ εἶναι αὐτὸ ἀξιόλογον, δηλαδὴ ἰσχυρόν, διὰ νὰ γίνῃ ἀντιληπτόν.
Ἀγ. Ἰωάν. Δαμασκηνοῦ. Ὁ ὁρισμὸς δὲ τῶν ψυχικῶν παθῶν εἶναι ὁ ἑξῆς : πάθος εἶναι αἰσθητὴ κίνησις τῆς ἐπιθυμητικῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς διὰ νὰ φαντασθῶμεν κάτι καλὸν ἢ κακόν. Καὶ κατ’ ἄλλον τρόπον πάθος εἶναι ἄλογος κίνησις τῆς ψυχῆς διὰ τὴν κατανόησιν τοῦ καλοῦ ἢ τοῦ κακοῦ. Ἡ κατανόησις λοιπὸν τοῦ καλοῦ διεγείρει τὴν ἐπιθυμίαν, ἐνῷ ἡ κατανόησις τοῦ κακοῦ τὸν θυμόν.
Ἀγ.Νικοδήμου. Τὰ πάθη, γενικώς μὲν είναι δύο· ἀγάπη καὶ μίσος, ἢ ἠδονὴ καὶ ὀδύνη· ἐμπαθώς γάρ κινούμεθα, ἢ διατὶ αγαπώμεν κανένα πράγμα ώς ηδονικόν, ἢ διατὶ τό μισούμεν ώς οδυνηρόν· εἰδικῶς δέ, διαιρούνται είς τά τρία μέρη τής ψυχής, είς τό λογιστικόν, επιθυμητικόν, καί θυμικόν. Καί τού μέν λογιστικού πάθη, κατά τόν θείον Γρηγόριον τόν Σιναϊτην, είναι, απιστία, βλασφημία, πονηρία, περιέργεια, διψυχία, καταλαλιά, ανθρωπαρέσκεια, φιλοδοξία, υπερηφάνια καί άλλα. Τού δέ επιθυμητικού πάθη είναι, πορνεία, μοιχεία, ασωτεία, πλεονεξία, ακολασία, ακρασία, φιληδονία, φιλαυτία, καί άλλα. Τού δέ θυμικού πάθη είναι, οργή, πικρία, κραυγή, θράσος, εκδίκησις και άλλα.
Ἀγ. Ἰωάν. Δαμασκηνοῦ Ρίζες ὅμως ὅλων τῶν παθῶν καί, θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πεῖ, προέκταση αὐτῶν, εἶναι ἡ φιληδονία, ἡ φιλοδοξία καὶ ἡ φιλαργυρία, ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχεται κάθε κακό. Καὶ δὲν διαπράττει ὁ ἄνθρωπος καμμιὰ ἁμαρτία, ἂν προηγουμένως, οἱ δυνατοὶ αὐτοὶ γίγαντες, ὅπως λέει ὁ σοφώτατος ἀσκητὴς Μᾶρκος, δὲν τὸν νικήσουν καὶ τὸν κατακυριέψουν, δηλαδὴ ἡ λησμο-σύνη, ἡ ραθυμία καὶ ἡ ἄγνοια, τὶς ὁποῖες γεννᾶ ἡ ἡδονή, ἡ ἄνεση, ἡ ἀγάπη τῆς δόξας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀγωνία γιὰ τὶς βιοτικὲς δυσκολίες.
Στ. Ραμφ. Πελ. Ερημ. Πάθος είναι η εγκατάλειψις της ψυχικής απλότητας υπέρ της γοητείας των πραγμάτων.  
Ὅσιος Σεραφείμ Σάρωφ. Όπως ο άρρωστος φαίνεται από το χρώμα του προσώπου του, έτσι και ο εμπαθής από την κατάθλιψη.  
Εἶπε Γέρων· Τὸ κρασί, ὅσον καὶ ἄν εἶναι δυνατόν, ποτὲ δὲν σηκώνει τὸσον τὴν γνώσιν τοῦ ἀνθρώπου, ὅσον τοῦ τὴν στερεῖ ἕνα ἄτακτον πάθος.
Αγνώστου. Όλα τα πάθη έχουν μέσα τους την υπερβολή, και είναι πάθη ακριβώς γιατί υπερβάλλουν.
Δημόκριτος Η ιατρική θεραπεύει τις αρρώστιες του σώματος, η δε σοφία αφαιρεί από την ψυχή τα πάθη.
Μέτωπος Τα πάθη είναι το υλικό της αρετής . γιατί η αρετή αυτά μάχεται και απ' αυτά αναδεικνύεται.
Β. Κλιουτσέφσκι. Κάτω από τα δυνατά πάθη συνήθως κρύβεται μόνο μια αδύναμη θέληση.
Αγνώστου. Ο άνθρωπος που ελέγχει τα πάθη του είναι σκλάβος της λογικής του.
Ὅμηρος. Τὸ πάθος σὲ κάνει νὰ βγάζης φταίχτη ἐκεῖνον ποὺ δὲν φταίει.
Πλάτων Το να νικά κανένας τον εαυτό του είναι η πρώτη και η άριστη απ' όλες τις νίκες, το να νικιέται δε από τον εαυτό του, είναι το πιο ταπεινωτικό και το πιο αισχρό.
Πλούταρχος Όπως τα σύννεφα σκοτεινιάζουν τον ήλιο, έτσι και τα πάθη τη λογική.
Πυθαγόρας Είναι αδύνατον να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος που είναι δούλος στα πάθη και εξουσιάζεται από αυτά.
Πυθαγόρας Δουλεύειν πάθεσι χαλεπώτερον ἢ τυράννοις. (Χειρότερο εἶναι νὰ εἶσαι δοῦλος τῶν παθῶν παρὰ τῶν τυράννων.
Πυθαγόρας Κάθε πάθος της ψυχής είναι εχθρικό για την σωτηρία της.
Σωκράτης Ο καλύτερος βασιλιάς είναι αυτός που μπορεί και εξουσιάζει τα πάθη του.
Λα'ι'κή Ρήση. Βράζει στὸ ζουμί του. --- Ὑποφέρει ἀπὸ τὰ πάθη του.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὸ πάθος εἶν’ ἀγέρας ποὺ σβήνει τὴν ἀλήθεια.
Λα'ι'κή Παροιμία Σοφὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ νικάει τὰ πάθη του.
Λα'ι'κή Παροιμία Το πάθος είναι εχθρός της λογικής.
ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΩΝ
Παροιμ.13,24. "Όποιος λυπάται τον υιό του και δεν τον τιμωρεί τον μισεί. Όποιος όμως τον αγαπά τον διαπαιδαγωγεί επιμελώς".
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο θεός διοικεί την οικουμένη με το φόβο της κολάσεως και με την υπόσχεση της επουράνιας βασιλείας. Έτσι και εμείς ας παιδαγωγούμε τα παιδιά μας (και με απειλές και με υποσχέσεις).
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Άν οι καλές διδασκαλίες χαραχτούν στήν ψυχή τού παιδιού, όταν ακόμη είναι τρυφερή, κανείς δέν θά μπορέσει νά τίς αφαιρέσει, γιατί θά έχουν αποτυπωθεί ανεξίτηλα, όπως η σφραγίδα στό μαλακό κερί.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Σε αυτήν τήν ηλικία το παιδί τρέμει ακόμη και φοβάται καί πτοείται μπροστά στήν αγριεμένη όψη σου καί στή φωνή σου καί σε οτιδήποτε άλλο σχετικό. Επωφελήσου αυτή τήν κατάσταση, όπως πρέπει. Σύ πρώτος θά απολαύσεις τούς αγαθούς
καρπούς, άν έχεις δηλαδή καλό παιδί, καί έπειτα ο Θεός. Κοπιάζεις γιά τό συμφέρον σου, γιά τόν εαυτό σου.
Πλούταρχος. Γιὰ νὰ γίνει καλὸ τὸ παιδὶ τρία πράγματα συντελοῦν : πρῶτο ἡ φύση, δεύτερο ἡ ἐκπαίδευση καὶ τρίτο ἡ ἐξάσκηση· ἀπαράλλαχτα ὅπως γιὰ νὰ πάρουμε ἀπ’ τὴ γῆ καλοὺς καρπούς, πρῶτο πρέπει νὰ εἶναι τὸ χωράφι καλό, δεύτερο ὁ γεωργὸς ἔμπειρος καὶ τρίτο ὁ σπόρος ἐπίσης καλός. Μὲ τὴ γῆ, λοιπόν, μοιάζει ἡ ἐξυπνάδα τοῦ παιδιοῦ, μὲ τὸ γεωργὸ καὶ μὲ τὸ σπόρο ἡ διδασκαλία. Εὐτυχισμένα τὰ παιδιά, ποὺ θὰ ἔχουν καὶ τὰ τρία ἀγαθά, δηλαδὴ νὰ γεννηθοῦν μὲ χαραχτῆρα ἐπιδεχτικὸ καλλιέργειας, νὰ ἔχουν δασκάλους καλούς, καὶ νὰ ζήσουν σὲ κοινωνία χρηστή.
Πυθαγόρας   Τόσο διαφέρουν οἱ μορφωμένοι ἀπ’ τοὺς ἀγράμματους, ὅσο τὸ λογικὸ ζῶο ἀπὸ τὰ ἄλογα, κι’ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει τὰ μάτια του ἀπ’ τὸν τυφλό.
Πλάτων   Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πάρει σωστὴ ἐκπαίδευση, γίνεται θεϊκὸ καὶ πολὺ ἥμερο ζῶο· κι’ ὅταν δὲν ἀνατραφεῖ ἀρκετὰ ἢ κατάλληλα, γίνεται τὸ πιὸ ἄγριο ἀπ’ ὅσα γέννησε ἡ φύση.
Μένανδρος. Όλους η εκπαίδευση τους εξημερώνει.
Μένανδρος. Ο μη δαρείς άνθρωπος ου παιδεύεται.
Βίκτωρ Ουγκώ. Όποιος ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μία φυλακή.
Κλεάνθης Οι απαίδευτοι μόνο στή μορφή διαφέρουν από τα θηρία.
Πλάτων Η σωστή ανατροφή είναι κεφαλαιώδης αρχή της παιδείας.
Μέγας Αλέξανδρος. Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.
Πλάτων Παιδεία είναι η διαπαιδαγώγηση ως πρός την αρετή από τα παιδικά χρόνια.
Πλάτων Η μαλθακή ανατροφή φτιάχνει το χαρακτήρα των νέων δύστροπο και οξύθυμο.
Πλούταρχος Πηγή και ρίζα της αρετής είναι να τύχει κάποιος της σωστής παιδείας
Ισοκράτης Το θολομένο νερό και τον απαίδευτον άνθρωπο δέν πρέπει κανείς να τα ταράζει.
Πλούταρχος Δεν πρέπει να κάνουμε υπερβολικούς επαίνους στα παιδιά, γιατί έτσι αποχαυνώνονται και καταστρέφονται.
Σενέκας   Ἡ ἐκπαίδευση ποὺ παίρνουμε ἀπὸ τὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς, εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ σχολειοῦ.
Σωκράτης. Παιδεία καὶ ἀρετὴ καὶ γνώση ὅσο κι’ ἂν εἶναι ἄγνωστα στοὺς πολλούς, εἶναι τὸ πιὸ γλυκὸ πρᾶγμα στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου.
Σωκράτης. Ἡ παιδεία, καθάπερ εὐδαίμων χώρα, πάντα τ' ἀγαθά φέρει.
Abigail Van Buren. Αν θέλεις τα παιδιά σου να μεγαλώσουν σωστά, αφιέρωνέ τους το 2πλάσιο χρόνο και δίνε τους τα μισά λεφτά.
Μαϊμωνίδης. Δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον χορτάσεις μια φορά. Μάθε τον να πιάνει ψάρια και θα είναι χορτασμένος σε όλη του τη ζωή.  
Λέων Τολστόι. Χωρίς ελληνομάθεια δεν υπάρχει παιδεία. 
Joseph Joubert.  Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερα πρότυπα και λιγότερες κριτικές.
B.F. Skinner. Παιδεία είναι αυτό που μένει όταν όλα όσα έχουν μαθευτεί ξεχνιούνται.
Friedrich Engels. Το παιδί δεν πρέπει ν' ακούει προσβολές, γιατί μόνο έτσι μεγαλώνοντας θ' αποκτήσει αυτοσεβασμό.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιον δὲν διορθώνει ὁ λόγος, δὲν τὸν σιάζει οὔτε τὸ ξύλο. Ἀρχαῖο ρητὸ. Ὅν οὐ τύπτει λόγος οὐδὲ ράβδος.
Λα'ι'κή Παροιμία Μικρὰ παιδιὰ μικρὲς πέδες, μεγάλα παιδιὰ μεγάλες πέδες.
Γιαπωνέζικη παροιμία. Η αγωγή είναι πιο σπουδαία από την καταγωγή.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάλλιο νὰ κλάψει τὸ παιδί, παρὰ νὰ κλάψει ἡ μάνα.
Λα'ι'κή Παροιμία Μικρὸ παιδὶ δὲν ἔδειρες, μεγάλο φοβερίζεις.
Ἀρχαῖον ρητὸν. Παιδεία τοῖς ἀνθρώποις δεύτερος ἥλιος.
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΜΗΣΗΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τούς λιγότερο πνευματικούς καί ανώριμους τούς παρακινούν πολύ περισσότερο τά παραδείγματα πού βλέπουν.
Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ. «’Αν είσαι σωστός χριστιανός, χιλιάδες άνθρωποι γύρω σου – βλέποντάς σε θα σωθούν.»
Πάτερ Ἰωήλ. Τον αδελφό σου, θα τον βοηθήσει και θα τον φωτίσει μόνο το παράδειγμά σου δηλαδή η συνέπειά σου μεταξύ λόγων και έργων σου.
Πάτερ Ἰουστίνος Πόποβιτς. "Οι βίοι των Αγίων δεν είναι άλλο, παρά η ζωή του Σωτήρος Χριστού, η επαναλαμβανόμενη εις κάθε άγιον, ολίγον ή πολύ, κατά τούτον ή εκείνον τον τρόπον. Ή, ακριβέστερον, είναι η ζωή του Χριστού παρατεινομένη δια των αγίων· η ζωή του σαρκωθέντος Θεού Λόγου, του Θεανθρώπου Ιησού, ο Οποίος δι’ αυτό και έγινεν άνθρωπος, δια να μας δώση και μεταδώση ως άνθρωπος την θείαν ζωήν Του· δια να αγιάση και απαθανατίση και αιωνιοποιήση με την ζωήν Του ως Θεός, την ιδικήν μας ανθρωπίνη ζωήν επί της γης".
Γερόντισα Γαβρηλία. Φόρεσα το Ράσο, και δέν μιλώ πια αν δεν με ρωτήσουν. Το Ράσο μιλά.
Charles Caleb Colton. Η μίμηση είναι η ειλικρινέστερη μορφή κολακείας.
Πάρκερ.  Ὁ ἄνθρωπος ποτὲ δὲν ξεπέφτει τόσο χαμηλά, παρὰ ὅταν δὲν βλέπει τίποτε καλύτερο ἀπ’ τὸν ἑαυτό του.
Αἴσωπος. Τὸ παράδειγμα εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὶς συμβουλές.
Ἡσίοδος. Εἶναι μεγάλο κακὸ γιὰ τὸ γυιὸ καλοῦ πατέρα νὰ μὴ παραδειγματίζεται ἀπὸ αὐτόν.
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
Ἀγ.Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ. Ἐπειδὴ ἐπρόκειτο νὰ πλάσῃ ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν, ἀπὸ ὁρατὴν καὶ ἀόρατον φύσιν, ὡσὰν ἕνα βασιλέα καὶ ἐξουσιαστὴν ὅλης τῆς γῆς καὶ ὅσων ὑπάρχουν εἰς αὐτήν, δι’ αὐτὸ ἑτοιμάζει ἐκ τῶν προτέρων, πρὸς χάριν του, ὡσὰν ἕνα ἀνάκτορον, μέσα εἰς τὸ ὁποῖον ἄν κατοικῇ θὰ ἔχῃ ζωὴν μακαρίαν καὶ τρισευτυχισμένην. Καὶ αὐτὸς ὁ τόπος ἦταν ὁ θεῖος παράδεισος, ποὺ εἶχε φυτευθῇ μὲ τὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, ταμεῖον κάθε χαρᾶς καὶ κάθε εὐχαριστήσεως· ἡ λέξις δηλαδὴ Ἐδὲμ ἑρμηνεύεται τρυφή.
Ἀγ.Ἰωάν. Δαμασκηνοῦ. Ἦταν βέβαια εἰς τὴν ἀνατολὴν καὶ εὑρίσκετο ὑψηλότερα ἀπὸ ὅλην τὴν γῆν, ἀλλὰ εἶχεν εὔκρατον κλῖμα καὶ ἀκτινοβολοῦσεν ἀπὸ τὸν λεπτότατον καὶ ὁλοκάθαρον ἀέρα, κατάφυτος ἀπὸ ἀειθαλῆ φυτά, γεμάτος ἀπὸ εὐωδίαν, γεμάτος ἀπὸ φῶς, ὁ ὁποῖος ξεπερνᾷ κατὰ τὴν φαντασίαν κάθε ἐποχὴν τοῦ ἔτους, ποὺ τὴν ἀντιλαμβανόμεθα μὲ τὰς αἰσθήσεις, καὶ κάθε ὀμορφιά, πράγματι θεῖος τόπος καὶ ἀξία κατοικία τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, μέσα εἰς τὸν ὁποῖον δὲν ἐσύχνα-ζε κανένα ἀπὸ τὰ ἄλογα ζῶα, ἀλλὰ μόνον ὁ ἄνθρωπος, τὸ πλαστούργημα τῶν θείων χεριῶν. 
ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΚΟΗΣ
Αγ.Νεκτάριος Παρακοή είναι η απείθεια πρός δοθείσαν εντολήν. Η παρακοή είναι ασέβεια πρός τόν δόντα τήν εντολήν. Η παρακοή είναι αθέτησις του κύρους τής εντολής. Η παρακοή είναι ενέργεια πρός επικράτησιν τού ιδίου θελήματος, είναι τάσις πρός ανεξαρτησίαν, είναι διάθεσις πρός αυτενέργειαν.
Αγ.Νεκτάριος Ο παρήκοος καταφρονεί τού νομοδότου και αντιτάσσεται τώ θελήματι αυτού . αρέσκεται εν τή αναρχία και τέρπεται εν αταξία. Ο παρήκοος αγαπά τά άθεσμα καί εντρυφά εν τή αμαρτία ουκ ανέχεται εξουσίαν καί ουκ οίδε πειθαρχείν.
Αγ.Νεκτάριος Οι παρήκοοι εισιν άφρονες, διότι αφροσύνη μεγίστη τό μή πείθεσθαι τοίς νόμοις. Συσσωρεύουσι κακά επί ταίς κεφαλαίς αυτών, εισίν άθλιοι και ελεεινοί, και κακώς διανύουσι τον εαυτόν βίον.
Αγ.Νεκτάριος Ο μή εισακούων φωνής Κυρίου τού Θεού αυτού καί μή φυλάσσων πάσας τάς εντολάς αυτού, ούτος αθετεί νόμον Θεού καί η οργή Κυρίου θέλει καταλάβει αυτόν.
Αγ.Μάρκου Ερημ Ο προϊστάμενος χρεωστεί να λέγει στον υποτακτικό το οφειλόμενον, κι όταν παρακούεται, να του προαναγγέλει τα κακά που θα ακολουθήσουν.
Αγ.Μάρκου Ερημ Τον μη υπακούοντα σε ένα λόγο, μη τον βιάζεις με φιλονεικία, αλλά το κέρδος που έχασε εκείνος, διαφύλαξέ το για τον εαυτό σου. Περισσότερο θα οφελήσει η δική σου ανεξικακία στην δική του διώρθωση.
ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
Αριστοφάνης. Ὅποιος ἀγαπάει ἐμφύλιο πόλεμο δὲν ἔχει πατρίδα.
Ὅμηρος. Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.
Ὅμηρος. Ἀξίζει νὰ πέσης ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν πατρίδα.
Περίανδρος. Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος. (Πέθανε ὑπὲρ πατρίδος).
ΠΕΡΙ ΠΕΙΝΑΣ
Αντιφάνης. Μὲ τὰ λαμπρὰ δεῖπνα δὲν παύει ἡ πεῖνα τῆς ψυχῆς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἂν δὲν πεινάσουν οἱ φτωχοί, οἱ πλούσιοι δὲ χορταίνουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἂς γελᾶμε κι ἂς πηδᾶμε, γιὰ νὰ λέν’ πὼς δὲν πεινᾶμε.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο σκύλος σαν πεινάσει τρώει και κρεμμυδότσουφλα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ πεινασμένος γάϊδαρος δὲν τὶς μετράει τὶς ξυλιές.
Λα'ι'κή Παροιμία Νηστεύει ο δούλος του Θεού, γιατί  ψωμί δεν έχει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἡ πεῖνα κάστρα πολεμᾶ καὶ κάστρα παραδίνει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ χορτᾶτος τὸν νηστικὸ δὲν τὸν πιστεύει.
Λα'ι'κή Παροιμία Άδειο σακί, όρθιο δε στέκεται!
Λα'ι'κή Παροιμία Νηστικό αρκούδι δε χορεύει.
Λα'ι'κή Παροιμία Η πείνα δεν ξέρει ευγένεια.
Λα'ι'κή Παροιμία Πολλῶν ἡ πεῖνα δάσκαλος.
ΠΕΡΙ ΠΕΙΡΑΣ
Ἀγ.Ἰ.Χρυσ. Ἡ πεῖρα εἶναι μητέρα τῆς σοφίας. Γιὰ τὸν καθένα ἡ πεῖρα γίνεται ἀσφαλὴς δάσκαλος.
Ἀγ.Ἰ.Χρυσ. Κάθε πράξη τοῦ ἐπιστήμονα καὶ τοῦ ἔμπειρου εἶναι ἀγαθοεργία, ἐνῶ τοῦ ἀνεπιστήμονα εἶναι κακοπραγία.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάλλιο πείρα χωρίς γνώσεις παρά γνώσεις χωρίς πείρα.
Λα'ι'κή Παροιμία Άκου γερόντου συμβουλή και παιδευμένου γνώση.
Λα'ι'κή Παροιμία Τα παθήματα των πρώτων, γεφύρι των δεύτερων.
Λα'ι'κή Παροιμία Η πείρα είναι καλή, όταν δεν ακριβοπληρώνεται.
Λα'ι'κή Παροιμία Πάντα νέο στο κατάρτι, πάντα γέρο στο τιμόνι.
Λα'ι'κή Παροιμία Τα παθήματα γίνονται μαθήματα.
ΠΕΡΙ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρος. "Γνώριζε ότι χωρίς πειρασμούς βρίσκεσαι μακριά από το δρόμο του Θεού και δεν περπατάς στα ίχνη των αγίων".
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρος. «Το σώμα φοβούμενον τους πειρασμούς, γίνεται φίλος της αμαρτίας, ίνα μη στενοχωρηθή και αποθάνη. Δια τούτο και το ’Αγιον Πνεύμα καταναγκάζει αυτό ν’ αποθάνη, επειδή γνωρίζει ότι εάν δεν αποθάνη δεν νικά την αμαρτίαν».
Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. "Και ο πονηρός πειράζει και ταλαιπωρεί την ψυχή, όχι όσο θέλει αλλά όσο του επιτρέπει ο Θεός".
Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. "Ο Θεός, την ψυχή που ελπίζει σε Αυτόν δεν την αφήνει να πέσει σε πειρασμό τέτοιον που να μην μπορεί να τον σηκώσει, ώστε να φτάσει σε απόγνωση",
Αγ.Εφραίμ. Οι πειρασμοί λοιπόν δοκιμάζουν και ξεχωρίζουν τας ψυχάς που αγαπούν τον Θεόν από τας ψυχάς που δεν τον αγαπούν, και τοιουτοτρόπως αναδεικνύουν ποίοι είναι άξιοι του Θεού και ποίοι ανάξιοι Αυτού.
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να επιτύχουν την βασιλεία χωρίς κόπους και ιδρώτα. Μακαρίζουν βέβαια τους αγίους κι επιθυμούν τη τιμή και τα χαρίσματα τους, αλλά δε θέλουν να μετέχουν σε ίσο βαθμό στις θλίψεις, στους κόπους και τα παθήματα τους. Γι’ αυτό, κατ’ οικονομίαν Θεού παραχωρείται στις ψυχές η δοκιμασία των διαφόρων θλίψεων, για να φανερωθούν οι ψυχές που τον αγαπούν ειλικρινά.
Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Όλα όσα σου έρχονται, δέξου τα σαν καλά, γνωρίζοντας ότι χωρίς να θέλει ο Θεός, τίποτα δεν γίνεται. Ουδέποτε όμως ο Θεός άφησε την ψυχή που ελπίζει σ΄αυτόν να καταβληθεί από τους πειρασμούς, ώστε να φθάσει σ’ αδιέξοδο. Μαζί με τον πειρασμό, ο Θεός δίνει πάντα και τον τρόπο εξόδου απ’ αυτόν.
Εἶπε Γέρων. Ένας νέος μοναχός πήγε στον αββά Ζωσιμά τον Καρουλιώτη και του είπε. Γέροντα, έχω πειρασμο. Παιδί μου του απάντησε εκείνος ο πειρασμός υπάρχει παντού. Στο φαγητό πειρασμός, στον ύπνο πειρασμος. Θυμήσου τι λέει το Γεροντικό. Πάρε τους πειρασμούς και κανένας δεν σώνεται. Και έτσι παρηγορήθει ο αγωνιστής. 
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ Θεὸς σοῦ δίνει βάσανα ὅσα μπορεῖς νὰ βαστάξεις.
ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΕΡΓΙΑΣ
Ἀγ.Ἰωάν.Χρυσ. Τὸ νὰ περιεργάζεται κανεὶς τὴ ζωὴ τοῦ ἄλλου, εἶναι δεῖγμα ἔσχατης ἀνελευθερίας. Διότι ἀπὸ τὶποτε ἄλλο δὲν παραμελοῦναι τὰ δικά μας, παρὰ μόνο ἀπὸ τὸ ὅτι περιεργαζόμαστε καὶ ἀσχολούμαστε μὲ τὰ τῶν ἄλλων. Διότι δὲν εἶναι δυνατὸν ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴ ζωὴ τῶν ἄλλων, νὰ φροντίσει κάποτε τὴ δική του ζωή. Ἐπειδὴ δηλαδὴ ὅλη του ἡ προσοχὴ ἐξαντλεῖται στὴν ἐνασχόλησή του μὲ τοὺς ἄλλους, κατ’ ἀνάγκην τὰ δικά του θὰ κείτονται μόνα τους καὶ παραμελημένα.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Και όπως το να σκύψει κανείς να παρατηρήσει το εσωτερικό μίας οικίας, είναι αισχρό και προξενεί μεγάλη ντροπή, έτσι και το να περιεργάζεται κανείς τον ξένον βίον φανερώνει μεγάλη δουλικότητα.
Ανώνυμος Ο περίεργος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι και εχέμυθος.
Μ. Σαμοζβάνετς. Περιέργεια : το πρώτο σκαλοπάτι προς την προδοσία.
Περίανδρος. Ἄκουε τὰ προσήκοντα (Νὰ ἀκούης τὰ πρέποντα).
Πυθαγόρας. Λέγε ἐκεῖνα ποὺ πρέπει καὶ ὅπως πρέπει, καὶ μὴν ἀκοῦς ἐκεῖνα ποὺ δὲν πρέπει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἡ ὄρνιθα σκαλίζοντας ἔβγαλε τὸ μάτι της καὶ ξανασκαλίζοντας, ἔβγαλε καὶ τ’ ἄλλο της.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἡ κότα σγαρνίζοντας, ἔβγαλε τὸ φίδι καὶ τὴν ἔφαγε.
Λα'ι'κή Παροιμία Αν δε σε νοιάζει μη ρωτάς, ποτέ κακό δεν έχεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἀυτοὶ που δὲν ἐργάζονται, περιεργάζονται.
Ἀγγλικὴ Παροιμία. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.
ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
Α Ιωάν. 4,1 Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον.
Ιακ-2,14 Τι το όφελος αδελφοί μου, εάν πίστιν λέγη τις έχειν, έργα δε μη έχη; Μη δύναται η πίστις σώσαι αυτόν;
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Πίστη είναι το να βλέπει κανείς ως ορατά, εκείναι που είναι αόρατα.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Αυτό αληθινά είναι το γνώρισμα τής πίστεως, όταν η υπόσχεση δέν είναι σύμφωνη με τα ανθρώπινα δεδομένα, όμως εμείς πιστεύουμε στήν δύναμη Αυτού που υπόσχεται (δηλ. του Θεού).
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Αυτό είναι το γνώρισμα τής πίστεως, το να αφήνουμε κάθε εγκόσμια λογική, και να ζητάμε το υπέρφυσικό, να διώχνουμε τίς αδύνατες σκέψεις  και να δεχόμαστε ότι όλα προέρχονται απ' τή δύναμη του Θεού.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η πίστη είναι το πάν εάν αυτή μας βεβαιώσει για κάτι η καρδιά έχει το αίσθημα τής ασφάλειας. Άρα η πίστη βεβαιώνει ενώ οι ανθρώπινοι συλλογισμοί κλονίζουν . αντίθετη είναι η πίστη στο λογισμό.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Μερικοί, που ζητούν και περιμένουν τα πάντα από το λογικό, παρεκλίνουν από τήν πίστη . γιατί το λογικό οδηγεί στήν αμφιβολία καί στό ναυάγιο, ενώ η πίστη μοιάζει με πλοίο ασφαλές.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η έρευνα σκοτώνει τήν πίστη. Γιατί εκείνος που ερευνά τα θέματα τής πίστεως, δε βρήκε ποτέ το ζητούμενο . εκείνος που συνεχώς αναζητεί δέν μπορεί να πιστέψει.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δέν είναι δυνατόν εκείνος που ζεί αμαρτωλή ζωή, πραγματικά δεν είναι δυνατόν να μήν κλονίζεται και στήν πίστη.
Ἀγ. Ἰωάν. Χρυσόστομος «Ὑπακοῆς ἡ πίστις δεῖται οὐ πολυπραγμοσύνης· καὶ ὅταν Θεὸς ἐπιτάττῃ, πείθεσθαι οὐ περιεργάζεσθαι».
Ιερός Αυγουστίνος. Μην προσπαθείς να κατανοήσεις για να πιστέψεις. Πίστεψε για να κατανοήσεις.
Μέγας Βασίλειος «Οὐ δεῖ διακρίνεσθεαι καὶ διστάζειν ἐπὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ Κυρίου λεγομένοις, ἀλλὰ πεπληροφορῆσθαι πᾶν ρῆμα Θεοῦ ἀληθὲς εἶναι καὶ δυνατόν, κἂν ἡ φύσις μάχηται».
Οβίδιος Δυσκολευόμαστε να πιστεύσουμε εκείνο που θα μας προξενήσει δυσαρέσκεια, αν το πιστέψουμε.
Ἡσίοδος. Ἐμπιστοσύνη καὶ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης ὁμοίως κατέστρεψαν ἀνθρώπους.
Πιττακός. Μὴ πᾶσι πίστευε. (Μὴν πιστεύης σὲ ὅλους καὶ σὲ ὅλα).
Πλούταρχος Πολλοί καταστράφηκαν επειδή πίστεψαν σε εκείνα πού δεν έπρεπε να πιστέυσουν.
ΠΕΡΙ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΩΝ
Ευαγρίου. Είναι πλάνη κακή στον άνθρωπο να μην γνωρίζει τις γραφές.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος "Μεγάλο αγαθό είναι το να ελεεί κάποιος τους φτωχούς. Αλλά τίποτε δεν είναι τόσο μεγάλο, όσο το να απαλλάσει κάποιον από την πλάνη",
Γέρων Παχώμιος. Ὅταν μέμφεσαι τὸν ἐαυτόν σου μὴ φοβᾶσαι νὰ πλανηθῇς.
ΠΕΡΙ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Η πλεονεξία είναι πάθος ψυχής ακορέστου. Με ποτό μέν έσβεσαν τήν τού ποτού όρεξιν, καί με τροφή τήν τής τροφής επιθυμίαν ηκέσαντο, πλεονεξίαν δέ ουκ έσβεσεν αργύριον, ουδέ χρυσίον.
Αγ.Νεκτάριος Η πλεονεξία είναι άπιστος μανία ενθουσιώσα τήν ακόρεστον ψυχήν πρός επαύξησιν τής κειμένης ουσίας . τόσον δε ανάπτει εν τη ψυχή σφοδρόν έρωτα πρός τά απόντα, ώστε αμελεί αυτή τών ληφθέντων.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. "Καλύτερα να κατοικήσεις με τα θηρία παρά με αυτούς που έχουν κακή ζωή. Κάθισε μαζί με γύπες παρά με πλεονέκτη και άπληστο".
Άγιος Ιωάν. Χρυσόστ. "Δεν μπορείς ποτέ να ιδείς την ψυχή του πλεονέκτη χωρίς φροντίδα και κακοκεφιά και φόβο και ταραχή",
Κλήμεντος Αλεξ. Όλα είναι κοινά σε όλους και οι πλούσιοι δέν πρέπει να είναι πλεονέκτες. Αυτό που μου περισεύει, γιατί να μήν το σπαταλήσω; Διότι αυτό δεν είναι ούτε ανθρώπινο, ούτε κοινωνικό αλλά φιλαυτία.
Κλήμεντος Αλεξ. Είναι άπρεπο ο ένας να απολαμβάνει ενώ οι περισσότεροι πεινάνε. Πόσο πιό όμορφο είναι το να ευεργετούνται οι πολλοί, παρά το να ζεί πολυτελώς ο ένας.
Γέρων Παΐσιος.  Πρέπει να απλοποιήσουμε την ζωή μας. Η πολυτέλεια κουράζει. Είναι μερικοί που συνεχεία θέλουν να αλλάζουν έπιπλα κλπ. Τρέχουν μετά να βγάλουν περισσότερα χρήματα και έτσι γεμίζουν άγχος.
Πλάτων Ὅποιος θέλει νὰ εἶναι πραγματικὰ πλούσιος, ἂς μὴ κάμῃ τὴν περιουσία του μεγαλύτερη, ἀλλὰ τὴν πλεονεξία του μικρότερη.
Αριστοτέλης Υπάρχουν άνθρωποι τόσο πλεονέκτες, που θαρρούν ότι θα ζήσουν αιώνια, και άλλοι τόσο σπάταλοι που θαρρούν πως θα πεθάνουν από τη μια στιγμή στη άλλη.
Δημόκριτος. Πλεονεξία τὰ πάντα λέγειν, μηδὲν δὲ θέλειν ἀκούειν.
Δημόκριτος Η επιθυμία γιά περισσότερα χρήματα καταστρέφει τα υπάρχοντα.
Δημόκριτος. Ἢν μὴ πολλῶν ἐπιθυμεῑς, τὰ ὀλίγα τοι πολλὰ δόξει. (Ἂν δὲν ἐπιθυμῆς πολλά, τὰ λίγα θὰ σοῦ φαίνωνται πολλά).
Επίκτητος Τίποτα δεν υπάρχει πιο ποταπό από την φιληδονία, την πλεονεξία και την αλαζονία. Τίποτα δεν υπάρχει ανώτερο από την μεγαλοψυχία, την πραότητα και την φιλανθρωπία.
Πλάτων Αισχρή και άδικη πράξη η πλεονεξία.
Β. Μπελίνσκι. Συνήθως οι άνθρωποι όχι και τόσο απολαμβάνουν αυτά που έχουν, όσο πικραίνονται για αυτά που δεν έχουν.
Πυθαγόρας Οἱ αἰτίες ποὺ κάνουν τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀδικεῖ εἶναι τρεῖς : 1ον ἡ φιληδονία, 2ον ἡ πλεονεξία, καὶ 3ον ἡ φιλοδοξία.
Λα'ι'κές Ρήσεις. Βρακί δεν έχει να φορέσει, στολίδια γυρεύει.  ---  Βρακί δεν έχει ο κώλος μας, γαρίφαλο στ' αυτί μας.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος θέλει νὰ τοὺς εὐχαριστήσει ὅλους δὲν θὰ εύχαριστήσει κανέναν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δε βαστιούνται δυο καρπούζια σε μια μασχάλη. (πλεονέκτης)
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος ἀνακατώνεται σὲ πολλά, λίγα βγάζει πέρα.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα.
Ἀρχαῖον ρητὸν. Πὰν τὸ πολὺ πολέμιον.
ΠΕΡΙ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΩΝ
Ἀγ. Ιωάν. Χρυσόστομος. Οι απολαύσεις και οι αμαρτωλές ηδονές και τα αναρίθμητα κακά γεννιούνται από τα πολλά χρήματα.
Αγ. Νείλου Να μήν θέλεις να πλουτείς από φιλοπτωχεία και μόνο· γιατί από την περιουσία ο Θεός νομοθετεί το νόμο της ελεημοσύνης.
Αγ. Νείλου. Ἄν ἔχεις πλοῦτο, σκόρπιζέ τον. Ἄν ὅμως δὲν ἔχεις, μὴ συγκεντρώνεις. --- Νὰ μὴ χαίρεσαι μὲ τὸν πλοῦτο, γιατὶ οἱ φροντίδες γι’ αὐτὸν ἀπομακρύνουν συνήθως τὸν ἄνθρωπο καὶ παρὰ τὴ γνώμη του ἀπὸ τὸν Θεό.
Αγ.Κλήμης Αλεξ. Ο άριστος πλούτος είναι η αληθινή μεγαλοφροσύνη και η αυτάρκεια με τα λίγα, κι όχι η επιθυμία μας να πλουτίσουμε, ο πλούτος πρέπει να καταφρονείται. Αν υπερηφανεύεστε για τα πλούτη σας είστε αισχροί.
Εἶπε Γέρων·  Τὰ δίκαια πλούτη γνωρίζονται ἀπὸ τὴν φροντίδα, ὁποῦ ἔχει νὰ εὐχαριστῆ τὸν Θεὸν ἐκεῖνος, ὁποῦ τὰ ἀπόλαυσεν.
Αἴσωπος. Ὁ πλοῦτος πάντα ἔχει συναναστροφὲς μὲ τοὺς φαύλους.
Αἴσωπος. Ὅταν κυριεύεται μιὰ πόλη ὅσοι δὲν ἔχουν τίποτα εὔκολα φεύγουν, οἱ πλούσιοι ὅμως αἰχμαλωτίζοναι καὶ γίνονται δοῦλοι.
Ὁ Ἐπίκτητος, ὅταν ρωτήθηκε, ποιὸς εἶναι πλούσιος; εἶπε : ἐκεῖνος ποὺ εὐχαριστεῖται σ’ ἐκεῖνα ποὺ ἔχει.
Ὁ Ἀντισθένης, ὅταν ρωτήθηκε γιατὶ οἱ πλούσιοι δὲν κάνουν παρέα μὲ τοὺς μορφωμένους καὶ σοφοὺς ἀνθρώπους, ἐνῶ ἀντίθετα αὐτοὶ κάνουν ἐκείνους, ἀπάντησε : Οἱ σοφοὶ ξέρουν τὶ χρειάζονται, ἐνῶ οἱ πλούσιοι δὲν ξέρουν τί τοὺς λείπει!
Αριστοτέλης Όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί να γίνει κανείς πλούσιος είπε : ''Αν φτωχύνει στις επιθυμίες''.
Ἀνωνύμου Ρώτησαν κάποιον πραγματευτὴ μὲ ποιὸν τρόπο ἀπόκτησε τὰ πλούτη, καὶ αὐτὸς ἀπάντησε: Τὰ πολλά, ὄχι μὲ δυσκολία, τὰ δὲ λίγα μὲ κόπο καὶ ἀργοπορία!
Ισοκράτης Ο πλούτος είναι υπηρέτης πιο πολύ τής κακίας παρά της καλοσύνης.
Μένανδρος Ο δίκαιος άνθρωπος πλούτο δεν έχει ποτέ.
Μένανδρος Θυμήσου όταν πλουτήσεις ότι στους φτωχούς χρωστάς.
Οράτιος Το χρήμα είναι υπηρέτης σου, όταν ξέρεις να το μεταχειριστείς, και αφέντης σου όταν δεν ξέρεις.
Πλάτων Οι πολύ πλούσιοι δέν είναι ενάρετοι, και εφ' όσον δέν είναι ενάρετοι, δέν είναι και ευτυχείς.
Πλάτων Ὅποιος θέλει νὰ εἶναι πραγματικὰ πλούσιος, ἂς μὴ κάμῃ τὴν περιουσία του μεγαλύτερη, ἀλλὰ τὴν πλεονεξία του μικρότερη.
Πλάτων Η ακόρεστη επιθυμία γιά πλούτο, κάνει τον άνθρωπο να τολμά κάθε τέχνη και επινόηση, τίμια ή άτιμη, αρκεί να γίνει πλούσιος.
Πλούταρχος Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ούτε άλογο χωρίς χαλινάρι ούτε πλούτος χωρίς λογισμό.
Πλούταρχος Οι άπληστοι πλούσιοι μοιάζουν με τους ιδρωπικούς, που ενώ είναι γεμάτοι νερό, διψούν για νερό, έτσι και οι πλούσιοι για τα χρήματα.
Σαπφῶ. Ὁ πλοῦτος δίχως ἀρετὴ κακὸς γείτονας εἶναι.
Ν. Βίτσενκο. Πλούτος : η δίνη που ρουφάει τους άπληστους.
Σωκράτης. Πλουσιώτατος ὁ ἐλαχίστοις ἀρκούμενος. Αὐτάρκεια γὰρ φύσεως ἐστι πλοῦτος.
Σωκράτης Ο πλούτος τών φιλάργυρων είναι σάν τον βασιλεμένο ήλιο, πού δεν ευχαριστεί κανένα από τα ζωντανά πλάσματα.
Σωκράτης. Οὔτε ἵππῳ χωρὶς χαλινοῦ οὔτε πλούτῳ χωρὶς λογισμοῦ δυνατὸν ἀσφαλῶς χρήσασθαι. (Οὔτε τὸ ἄλογο χωρὶς χαλινάρι οὔτε τὸ χρῆμα χωρὶς σύνεση μπορεῖ κανεὶς μὲ ἀσφάλεια νὰ χρησιμοποιήση).
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ χρήμα πολλοὶ ἐμίσησαν τὴν δόξα ουδεῖς. Ἀρχαῖον ρητόν. Ο πλούτος θνητός, η δόξα αθάνατος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σὰν ἀρχοντύνει ὁ ἄνθρωπος, θαμπώνεται τὸ φῶς του, καὶ δὲ γνωρίζει τὸ φτωχό, ἂς εἶναι κι’ ἀδελφός του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἂν κάμεις καὶ κακὸ παιδί, τὰ πλούτη τὶ τὰ θέλεις, καὶ ἂν κάμεις καὶ καλὸ παιδί, τὰ πλούτη τὶ τὰ θέλεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μπροστὰ ἀπ’ τὸν πλούσιο, πέρνα περήφανα, μπροστὰ ἀπ’ τὸ φτωχὸ μὲ συμπόνια.
Λα'ι'κή Σοφία. Τὸ χρῆμα ὅπως καὶ ἡ κοπριά, ἂν δὲν σκορπιστῇ, δὲν ὠφελεῖ.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ πλούσιος ποῦ παρακαλεῖ τὸ Θεό, κακὸ ἔχει στὸ νοῦ του.
Λα'ι'κή Παροιμία Οἱ πλούσιοι ἔχουν τοὺς κόλακες καὶ οἱ φτωχοὶ τοὺς φίλους.
Λα'ι'κή Παροιμία. Εἶπαν στὸν πλοῦτο, «ποῦ θὰ πᾶς;» καὶ εἶπε «στὸν πλοῦτο».
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἂν δὲν πεινάσουν οἱ φτωχοί, οἱ πλούσιοι δὲ χορταίνουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ Βασιλιὰς πλοῦτο ἔχει κι ἂν τοῦ δώσουν κι ἄλλα, θέλει.
Ἀγγλικὴ Παροιμία. Ένας ηλίθιος και τα λεφτά του σύντομα χωρίζουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Γουναράδες βρωμεροί, μὰ στὴν τσέπη ὅλο φλουρί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὰ χρυσὰ φλουριά, κάνουν λιθάρι τὴν καρδιά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Έχεις παράδες; Σου κάνουν τεμενάδες.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸν ἄνθρωπο δὲν κάνουν τὰ λεφτά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κοιλιὰ γιομάτη, ἀφτιὰ δὲν ἔχει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Γρόσα ἔχεις, ἔγνοιες ἔχεις.
ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Αγ.Νεκτάριος Πνευματικός ανήρ εστιν ο κατά τήν αρετή τέλειος, ο υπερβάς τούς τής φύσεως νόμους και μηδέν ανθρώπινον φρονῶν.
Αγ.Νεκτάριος Ὁ πνευματικὸς πρῶτον γινώσκει αὐτὸς τὰ πνευματικά, δεύτερον ἐπιτελεῖ ἀκριβῶς καὶ τρίτον δύναται θεοπρεπῶς νὰ παραδώσῃ τὰ παρὰ τῇ ἀληθείᾳ κεκρυμμένα.
Γέρων Παΐσιος. Όσο πνευματικότερος είναι ο άνθρωπος, τόσο λιγότερα δικαιώματα ζητάει από αυτήν την ζωή. 
Ἱερὸς Αὐγουστίνος. «Αὐτὸς ποὺ δὲν εἶναι πνευματικὸς ἕως τὴ σάρκα του, γίνεται σαρκικὸς ἕως τὸ πνεῦμα του».
ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΞΟΜΟΛΟΓΩΝ)
Ἔλεγε ὁ παπα-Τύχων. Για να βρεις καλό πνευματικό πρέπει να κάνεις τρεις μέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις να κάνεις προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να σου πει λόγους καλούς.
Αγ. Συμεών Νέος Θεολ. «Εκείνος που απέκτησε καθαράν εμπιστοσύνην προς τον κατά Θεόν Πνευματικόν Πατέρα του, βλέποντας αυτόν, λογίζεται ότι βλέπει Αυτόν τον ίδιον τον Χριστόν και συναναστρεφόμενος ή ακολουθώντας αυτόν, πιστεύει με βεβαιότητα ότι συναναστρέφεται και ακολουθεί τον Χριστόν. Αυτός δεν θα επιθυμήσει ποτέ να συναναστραφεί με άλλον ούτε θα προτιμήσει κάτι από τα πράγματα του κόσμου περισσότερον από την ενθύμησιν και την αγάπην αυτού. Διότι ποίον πράγμα είναι μεγα-λύτερον ή ωφελιμότερον και κατά την παρούσαν και κατά την μέλλουσαν ζωήν, από το να είναι κανείς μαζί με τον Χριστόν;»
Αγ. Συμεών Νέος Θεολ. «Σπάνιοι γαρ ως αληθώς και μάλιστα άρτι οι καλώς ποιμαίνειν και ιατρεύειν ψυχάς λογικάς επιστάμενοι».
ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΣΗΣ
Πλάτων. Η ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση, η ποίηση ομιλούσα ζωγραφική.
Πλάτων. Αν αφαιρέσει κανείς από την ποίηση τη μελωδία, τον ρυθμό και το μέτρο, αυτό που μένει γίνεται κάτι άλλο ή πεζός λόγος.
Πάουντ Ε. Αν κάποιος μάθει καλά ελληνικά, μπορεί να βρει σχεδόν "ολόκληρη την ποίηση" στον Όμηρο.
Γουίλιαμς Κ. Είναι δύσκολο να μάθει κανείς τη ζωή διαβάζοντας ποίηση. Κι όμως, κάθε μέρα υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν δυστυχείς επειδή τους λείπουν αυτά που βρίσκονται μέσα στα ποιήματα.
Γκρέις Ρ. Η ποίηση δεν έχει λεφτά, αλλά από την άλλη μεριά ούτε τα λεφτά έχουν ποίηση.
Βλαβιανός Χ. Η αμοιβή της ποίησης δεν είναι η φήμη ή ο έπαινος, αλλά η μέθη. Αυτός είναι ο λόγος που τόσοι ατάλαντοι ποιητές αρνούνται να ζήσουν χωρίς αυτήν.
Έμερσον Ρ. Η ποίηση μας μαθαίνει πόση αξία έχουν ακόμα και μερικές λέξεις.
Γκέμπελ Κ. Η ποίηση είναι η μουσική των λέξεων.
ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ἅγιος Αὐγουστῖνος. Οἱ ἀμυντικοὶ πόλεμοι εἶναι οἱ μόνοι δίκαιοι καὶ νόμιμοι, καὶ μόνο σ’ αὐτοὺς μπορεῖ νὰ ἐπιτραπεῖ στὸ στρατιώτη νὰ σκοτώσει, ὅταν δὲ μπορεῖ διαφορετικὰ νὰ προστατέψει τὴν πατρίδα του καὶ τ’ ἀδέρφια του.
Γεννάδιος Β΄.  Κάλλιον εἰδέναι (εἰς τὴν Πόλην) φακιόλιον Τούρκικον παρὰ καλύπτραν λατινικήν.
Αλβέρτος Αϊνστάιν. Αν διεξαχθεί τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο τέταρτος θα γίνει με ρόπαλα και πέτρες.
Αριστοφάνης. Ὅποιος ἀγαπάει ἐμφύλιο πόλεμο δὲν ἔχει πατρίδα.
Ἡρόδοτος   Κανένας δὲν εἶναι τόσο ἀνόητος ποὺ νὰ προτιμάει τὸν πόλεμο ἀπ’ τὴν εἰρήνη· γιατὶ στὸν καιρὸ τῆς εἰρήνης τὰ παιδιὰ θάβουν τοὺς γονεῖς τους, ἐνῶ, ἀντίθετα, στὸν καιρὸ τοῦ πολέμου οἱ γονεῖς θάβουνε τὰ παιδιά τους.
Οὐέλλικτων   Ὁ πόλεμος εἶναι πρᾶγμα πολὺ τρομερό. Ἂν εἴχατε δεῖ μιὰ μονάχα μέρα πολέμου, θὰ παρακαλούσατε τὸ Θεὸ νὰ μὴν ξαναδεῖτε ποτὲ τὴ φρίκη του.
Ὅμηρος. Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.
Ὅμηρος. Ἀξίζει νὰ πέσης ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν πατρίδα.
Ὅμηρος. Εἶναι κοινὴ γιὰ ὅλους ἡ τύχη στὸν πόλεμο, καὶ πολλὲς φορὲς ὁ σφαγέας σφαγιάζεται.
Clausewitz. Πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.
Περίανδρος. Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος. (Πέθανε ὑπὲρ πατρίδος).
Πιττακός. Τὰς νίκας ἄνευ αἵματος ποιεῖν. (Νὰ νικᾶτε ἀναίμακτα).
Πίνδαρος. Νεῦρα πολέμου χρυσός. (Οἱ αἰτίες τοῦ πολέμου εἶναι τὸ χρυσάφι).
Μακιαβέλλι. Δυὸ τρόποι ὑπάρχουν γιὰ νὰ πολεμᾶς. Πρέπει νὰ εἶσαι κι’ ἀλεποῦ καὶ λιοντάρι.
Τζων Κέννεντυ. Είτε η ανθρωπότητα θα τελειώσει τους πολέμους είτε οι πόλεμοι θα αποτελειώσουν την ανθρωπότητα.
Ναπολέων. Ὁ πόλεμος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἔργο βαρβάρων ἀνθρώπων, ποὺ μ’ αὐτὸν ἐπιδιώκουν νὰ ὑποδουλώσουν ἄλλους ἀνθρώπους.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Πόλεμος ἔνδοξος, εἰρήνης αἰσχρᾶς αἰρετώτερος.
Παροιμία   Καλύτερα ἕν’ αὐγὸ μὲ εἰρήνη, παρὰ ἕνα βῶδι μὲ πόλεμο.
ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Arthur Clarke. Ένας πολιτικάντης σκέφτεται τις επόμενες εκλογές. Ένας πολιτικός, τις επόμενες γενιές.
Bertolt Brecht. Αυτοί που είναι εναντίον της πολιτικής είναι υπέρ της πολιτικής που τους επιβάλλεται.
Ζώρζ Κλεμανσώ.  Στην πολιτική, διαδέχεται κανείς ηλίθιους και αντικαθίσταται από ανίκανους.
Βλαδίμηρος Ιλιτς Λένιν. Η εντιμότητα στην πολιτική είναι αποτέλεσμα της δύναμης, ενώ η υποκρισία αποτέλεσμα της αδυναμίας.
Αγνώστου. Αφήστε τα χέρια των πολιτικών ελεύθερα και θα τα βρείτε μες στις τσέπες σας.
Χάρολντ Μακ Μίλλαν. Στην πολιτική, ο ίσιος δρόμος είναι αδιάβατος.
Enoch Powell.  Οι πολιτικοί που τους ενοχλούν τα Μέσα Ενημέρωσης είναι σαν τους ναυτικούς που τους πειράζει η θάλασσα.
Louis Dumur. Η πολιτική είναι η τέχνη να σε υπηρετούν οι άνθρωποι ενώ τους κάνεις να πιστεύουν ότι τους υπηρετείς εσύ.

Ρουσώ.  Είναι αφύσικο για μια πλειοψηφία να κυβερνά, επειδή μια πλειοψηφία σπάνια μπορεί να είναι οργανωμένη και ενωμένη για μια κοινή δράση, ενώ μια μειοψηφία μπορεί.
Ναπολέων Βοναπάρτης.3 πράγματα δεν κάνεις στην πολιτική : δεν υποχωρείς, δεν ανακαλείς και δεν παραδέχεσαι τα λάθη σου.
Maurice Couve De Murville. Πολιτική είναι η τέχνη να μοιράζεις την πίτα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο καθένας να πιστεύει ότι πήρε το καλύτερο κομμάτι.
Ρόναλντ Ρήγκαν. Οικονομική πολιτική σημαίνει : αν κινείται φορολόγησέ το, αν συνεχίζει να κινείται ρύθμισέ το νομοθετικά, αν σταματήσει να κινείται επιδότησέ το.
Μπ. Τοϊσιμπέκοφ. Διπλωματία : η τέχνη να χαϊδεύεις τον σκύλο μέχρι την στιγμή που θα είναι έτοιμο το φίμωτρο.
Μέγας Φρειδερίκος. Διπλωματία χωρίς όπλα είναι μουσική χωρίς όργανα.
Τ. Γκινάν. Πολιτικός : Ένας «μάγκας» που δε θα λυπάται να δώσει για τη χώρα του τη δική μας ζωή.
Ν. Τάγιος. Ένας πολιτικός όσο πιο πολύ μιλάει τόσο περισσότερα θέλει να κρύψει.
Τζ. Ρέστον. Όλη η πολιτική βασίζεται στην αδιαφορία της πλειοψηφίας.
Εβραϊκή παροιμία. Το ένα ψέμα είναι ψέμα, τα δυο είναι ψέματα, αλλά τα τρία είναι πολιτική.
Βουλγαρική παροιμία. Τη μύγα και τον πολιτικό τους σκοτώνεις με εφημερίδα.
ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γκζέσικ Β. Ο πολιτισμός δεν είναι ικανοποίηση των αναγκών, αλλά ο πολλαπλασιασμός τους.
Τουέην Μαρκ. Πολιτισμός είναι ο άνευ ορίων πολλαπλασιασμός άχρηστων αναγκών.
ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑΣ Ή ΦΛΥΑΡΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Η φλυαρία είναι θρόνος τής κενοδοξίας, εν ώ καθήμενος ο κενόδοξος φημίζει εαυτόν. Ο πολύς εν ρήμασιν γενόμενος επαχθής καί τοίς φίλοις. Εκ τής πολυλογίας ουκ εκφεύξεται αμαρτία.
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Ὁ κορεσμὸς  τοῦ λόγου εἶναι ἐχθρὸς στ’ αὐτιά, ὅπως ἡ ὑπερβολικὴ τροφὴ στὸ σῶμα.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρος. Ὅσο περισσότερο ἀπέχει ἡ γλῶσσα ἀπὸ τὴν πολυλογία, τόσο φωτίζεται, ὥστε νὰ διακρίνη τὰ νοήματα τὰ θεῖα· διότι ἀπὸ τὴν πολυλογία συγχύζεται καὶ ὁ λογικώτατος νοῦς.
Αγ.Πατέρων. Η άτακτη πολυλογία είναι γέννημα της άτακτης σκέψης. Σπάνια βρίσκουμε πολύ νόημα κάτω από τα πολλά λόγια.
Αστυδάμαντος Η φλυαρία είναι περίπατος της γλώσσας.
Δημόκριτος. Πλεονεξία τὰ πάντα λέγειν, μηδὲν δὲ ἐθέλειν ἀκούειν.
Εὐριπίδης. Ὁ ἁπλὸς λόγος εἶναι ἀληθινός· καὶ δὲ χρειάζεται φανταχτερὲς ἐπεξηγήσεις.
Πλούταρχος Η ροπή πρός την φλυαρία κάνει τόν λόγο ανόητο και χωρίς περιεχόμενο.
Πλούταρχος Η πολυλογία είναι ένα ελάττωμα που έχει έμμεση σχέση με την περιέργεια. Οι φλύαροι θέλουν να μαθαίνουν πολλά, για να έχουν να λένε πολλά.
Πυθαγόρας. Χελιδόνας ἐν οἰκίᾳ μὴ δέχεσθαι. (Νὰ ἀποφεύγης τὶς συναναστροφὲς τῶν φλύαρων ἀνθρώπων).
Ἀρχαῖον Ρητόν. Πολυλογία  προδίδει  ἀμάθεια.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος μιλάει σπέρνει κι όποιος ακούει θερίζει. (κερδισμένος)
Ἀρχαῖον Ρητόν. Φαινομένων ἔργων περιττόν ἐστι μακρολογία.
Λα'ι'κή Παροιμία Όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα μικρό καλάθι.
Λα'ι'κή Παροιμία Όπου ακούς πολλά λίγα να περιμένεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος πολλὰ ὁμιλεῖ, πολλὰ σφάλλει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος ὁμιλεῖ πολλά, εἶναι μωρός.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὰ πολλὰ λόγια εἶναι φτώχεια.
Λα'ι'κή Παροιμία Πολλὰ λόγια, πολλὰ ψέματα.
ΠΕΡΙ ΠΟΝΗΡΙΑΣ & ΠΟΝΗΡΩΝ
Σειρ. 27,27 Ὁ ποιών πονηρά εις αυτόν κυλισθήσεται, και ου μη επιγνὼ πόθεν ήκει αυτω.
Αγ.Νεκτάριος Η πονηρία είναι διάθεσις τής ψυχής καθ' ήν ο άνθρωπος προαιρείται και πράτει το εναντίον πρός το θείον θέλημα.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Πονηρὸς σημαίνει, ἄνθρωπος ποὺ κάνει ψευδεῖς προβλέψεις καὶ ποὺ φαντάζεται ὅτι ἀντιλαμβάνεται τοὺς λογισμοὺς τῶν ἄλλων ἀπὸ τὰ λόγια τους, καὶ τὰ μυστικὰ τῶν καρδιῶν τους ἀπὸ τὶς ἐξωτερικὲς κινήσεις.
Αγ.Νεκτάριος. Η πονηρία γεννά τήν υποκρισίαν, τήν διπροσωπίαν και τήν ψευδή ευλάβειαν πρός εξαπάτην τών αγαθών ανθρώπων.
Ἁββᾷ Ποιμένος. Εἶπε πάλι : Ἡ πονηρία δὲν ἀναιρεῖ καθόλου τὴν πονηρία·  ἀλλ’ ἐὰν σὲ κακοποιήση κανείς, εὐεργέτησέ τον, ὥστε μὲ τὴν ἀγαθοποιία ν’ ἀναιρέσης τὴν πονηρία.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ λύκος ἔχει τ’ ὄνομα, κι ἡ ἀλεποῦ τὰ τρώει. (ὁ πονηρὸς κατορθώνει περισσότερα ἀπὸ τὸν ἰσχυρὸ)
Λα'ι'κή Παροιμία Ἡ ἀλεποὺ ’ναι πονηρή, ἀλλὰ πιὸ πονηρὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ τὴν πιάνει.
Λα'ι'κή Παροιμία Τοῦ πονηροῦ κι’ ἂν κάνεις χάρη, σὲ κακὸ θὲ νὰ τὸ πάρει.
Λα'ι'κή Παροιμία Παλιὰ ἀλεποῦ δὲν πιάνεται ἔυκολα στὴν παγίδα.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος πονηρεύεται, στὸ τέλος ἐξολοθρεύεται.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅπου δὲ χωρεῖ ἡ ἀνδρεία, ἔρχεται ἡ πονηριά.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο πονηρός στα λόγια του πολύ πιπέρι βάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Δυο κοιτάζει τρία βλέπει. (ικανός-πονηρός)
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ μωρὸς ἔχει ἀδελφὸ τὸν πονηρό.
Λα'ι'κή Παροιμία Κουφὸ τοῦ πονηροῦ τ’ αὐτί.
ΠΕΡΙ ΠΟΡΝΕΙΑΣ-ΜΟΙΧΕΙΑΣ
Αγάπιος Μον. Ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών ναός του Αγίου Πνεύματος εστί, και ο φθείρων τούτον τον ναόν, φθείρει τούτον ο Θεός; Λέγει ο Απόστολος Παύλος.
Αγάπιος Μον. Όλαι αι άλλαι αμαρτίαι ρυπώνουν και μολύνουσι μόνον την ψυχήν, αμή τούτο το βδελυρόν ανόμημα της πορνείας μολύνει όλον τον άνθρωπο ψυχή τε και σώματι.
Αββά  Ησαϊου Διά τεσσάρων πραγμάτων αυξάνεται η πορνεία στο σώμα· από τον υπερβολικο ύπνο, από υπερβολικο φαγητό, από την ευτραπελίαν και από τον στολισμό του σώματος.
Ἀγ.Ἀναστασίου Σιν. Ἐρώτ. Πόσες σωματικὲς μοιχεῖες ὑπάρχουν; Ἀπόκρισις : Δύο. Ὁ ἔγγαμος ἐὰν ἁμαρτήσει μὲ ἀνύπαντρη, εἶναι μοιχεία, γιατὶ ἐμόλυνε τὸ κρεββάτι τῆς γυναίκας του. Ἐνῶ ἐὰν αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει γυναίκα ἁμαρτήσει μὲ γυναίκα ποὺ δὲν ἔχει ἄνδρα, δὲν εἶναι μοιχεία, ἀλλὰ πορνεία. Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι νυμφευμένος, ἐὰν ἁμαρτήσει μὲ παντρεμένη, διαπράττει διπλῆ μοιχεία.
Ἀγ.Νείλου. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πέσει κανεὶς στὰ χέρια τοῦ πνεύματος τῆς πορνείας, ἂν δὲν ἔχει πέσει ἀπὸ τὴν λαιμαργία.
ΠΕΡΙ ΠΡΑΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Η πραότης καθιστά τόν άνθρωπον εικόνα τού πράου Ιησού, ός θερμαίνει τήν καρδίαν αυτού. Η πραότης παρακολουθείται υπό της ταπεινοφροσύνης, της ανεξικακίας και της υπομονής.
Αγ.Νεκτάριος Ο πράος είναι ευμενής και εύνους πρός πάντας και πρός τους αμαρτάνοντας επιεικώς φέρεται· ο πράος ουκ ονειδίζει, ουχ υβρίζει, ου βλασφημεί, αλλά μετ' αγάπης επανορθοί τους πταίοντας.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τίποτα δεν υπάρχει πιο ισχυρό και πιο δυνατό από την πραότητα. Αυτή εξασφαλίζει διαρκή γαλήνη στην ψυχή μας και την προετοιμάζει σαν να πρόκειται να προσορμισθεί στο λιμάνι.
Ἀγ.Ἰωάν. Κλίμ. Πραότης σημαίνει, νὰ παραμένη ἀκίνητη καὶ ἀτάραχη ἡ ψυχή, τόσο στὶς ἀτιμίες ὅσο καὶ στοὺς ἐπαίνους.
Ἀγ.Ἰωάν. Κλίμ. Τῆς Ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου προτρέχει τὸ φῶς τῆς αὐγῆς. παρόμοια πρὶν ἀπὸ τὴν ταπεινοφροσύνη τρέχει ἡ πραότης.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἡ πραὸτης εἶναι συνεργὸς στὴν ὑπακοή, ὁδηγὸς στὴν ἀδελφοσύνη, χαλινὸς τῆς μανίας, κόψιμο τοῦ θυμοῦ, μίμησις τοῦ Χριστοῦ, ἰδιότης τῶν Ἀγγέλων, δεσμὸς τῶν δαιμόνων, ἀσπίδα κατὰ τῆς πικρᾶς ὀργῆς.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Δεν πείθονται οι αντιφρονούντες ότι ο Θεός μας είναι αληθινός, όταν αγανακτούμε και οργιζόμαστε και δυσανασχετούμε, αλλά όταν είμαστε επιεικείς και πράοι και ήπιοι",
Εὐαγρίου. Καμμιὰ ἀπὸ τὶς ἀρετὲς δὲν γεννάει τόσο μεγάλη σοφία ἀπὸ τὴ φύση της, ὅσο ἡ πραότητα.
Αριστοτέλης Η πραότητα είναι αρετή του συναισθηματικού, κατά την οποία, η οργή δεν καταλαμβάνει την ψυχή.
Λα Ροσφουκό. Πραγματικά πράοι μπορούνε να είναι μόνο οι άνθρωποι με δυνατό χαρακτήρα: η φαινομενική πραότητα των άλλων στην πραγματικότητα είναι αδυναμία, που πολύ εύκολα μετατρέπεται σε δυστροπία.
Μένανδρος Σωτηρίας σημάδι είναι ο ήμερος χαρακτήρας.
Πλάτων Οι δίκαιοι άνθρωποι είναι πράοι.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Μέγας Βασίλειος. Επαινούμε εκείνους πού είναι καλοί από προαίρεση, και όχι εκείνους πού φτάνουν στό καλό από κάποια ανάγκη. Γιατί όπου υπάρχει πρόθυμη προαίρεση, δέν υπάρχει κανένα εμπόδιο.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Από τη δική μας προαίρεση, μετά τη θεία Χάρη, εξαρτάται η αρετή και η κακία, και αν το επιδιώξουμε μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι, αν όμως αδιαφορήσουμε, οδηγούμαστε πάλι στο γκρεμό της αμαρτίας.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η αλλαγή της προαιρέσεως του ανθρώπου είναι πολύ δυσκολότερη από τη διόρθωση των φυσικών του ελαττωμάτων.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο Θεός δέν στεφανώνει εκείνους που απέχουν από τήν κακία από ανάγκη, αλλά από αγαθή προαίρεση.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ὅταν δὲ ὁ Θεὸς βλέπῃ εἰς τὴν καρδίαν ἡμῶν κακὴν διάθεσιν, τότε ἀφαιρεῖ τὴν βοήθειαν τῆς χάριτος ἀφ’ ἡμῶν· ὅθεν ἡ καρδία ἡμῶν, ἐξαγριουμένη, ἀκάνθας βλαστάνει καὶ τριβόλους, δηλαδή ἔργα σκληρὰ καὶ κάκιστα.
Νικηφόρου Θεοτόκη.Ἡ θέλησις τοῦ Θεοῦ μόνη δὲν ἀρκεῖ πρὸς τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ’ ἀναγκαία εἶναι καὶ ἡ συνδρομὴ τῆς τοῦ ἀνθρώπου θελήσεως. «Ἐὰν θέλητε, λέγει ὁ Θεός, καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε» (Ἡσ.1,19).
ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ
Αισχύλος Δεν υπάρχει αθλιότητα που να μου προκαλεί αηδία περισσότερο από την προδοσία.
Αίσωπος Αυτοί που προδίδουν τους δικούς τους, δεν μισούνται μόνο από τα θυματά τους, αλλά και αυτούς ακόμα, που για χάρη τους προδίδουν.
Λαϊκὴ Σοφία. Τὴν προδοσία πολλοὶ ἡγάπησαν· τὸν προδότη ὁμως οὐδεῖς.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος."Δεν κρινόμαστε από τα αποτελέσματα των ενεργειών μας, αλλά από την πρόθεση μας".
Αγ.Μάρκος Ερημ Ο Θεός κρίνει τις πράξεις μας σύμφωνα με τις προθέσεις μας. Γιατί λέγει "Δώη γάρ σοι Κύριος κατά την καρδία σου".
Αγ.Μάρκος Ερημ Εκείνος που θέλει να κάνει κάτι που δεν μπορεί, για τον καρδιογνώστη Θεό είναι σαν να το έκανε. Αυτό πρέπει να το νοούμε και για τά καλά και για τά κακά.
Αγ.Μάρκος Ερημ Όταν εκτελούμε τις εντολές κατά τρόπο φανερό, παίρνουμε από τον Κύριο την ανάλογη αμοιβή μας, και ωφελούμαστε κατά τον σκοπό της προθέσεως.
Αγ.Μάρκος Ερημ Στις κακές σκέψεις χωρίς πρόθεση ακολουθεί λύπη, για αυτό και σύντομα εξαφανίζονται, ενώ στις εκ προθέσεως ακολουθεί χαρά, γι' αυτό και δύσκολα απαλλάσεται κανείς από αυτές.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Σε όλα τά πράγματα είναι απαραίτητη η προθυμία και η πολλή διάθεση.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Κι άν ακόμα δέν κάνεις τά καλά, πρέπει νά τά επαινείς. Γιατί η προθυμία είναι οδός πού οδηγεί στήν εργασία τού καλού.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Η προθυμία φέρνει προθυμία και όπως ακριβώς η φωτιά, με όσα περισσότερα ξύλα τροφοδοτείται, τόσο περισσότερο δυναμώνει, έτσι και η προθυμία".
Γερ.Γαβρηλία. Ο Θεός πολλές φορές δεν θέλει την πράξη, αλλά την διάθεση. Του αρκεί να σε δει πρόθυμο να κάνεις την Εντολή Του.
Εὐριπίδης.Ἢν δὲ τις πρόθυμος ἢ εἰκότως ἔχει σθένειν μᾶλλον τὸ θεῖον. (Τὸν πρόθυμον τὸν ἐνισχύει περισσότερο ὁ θεός).
 ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
Ἀρχαίον Ρητόν Οὐ μετανοεῖν, ἀλλὰ προνοεῖν χρῆ τὸν ἄνδρα τὸν σοφόν.
Λα'ι'κή Παροιμία Βγάλε τὴν ἀράχνη ἀπὸ τὸ σπίτι σου, γιὰ νὰ μὴ σὲ βγάλη κείνη.
Λα'ι'κή Παροιμία Βγάλε τὸ γάϊδαρο ἀπ’ τὸ πηγάδι, μὴ στάξη ἡ οὐρά του μέσα.
Λα'ι'κή Παροιμία Τῶν φρονίμων τὰ παιδιά, πρὶν πεινάσουν μαγειρεύουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἄναψε τὸ λυχνάρι σου, προτοῦ νὰ σ’ εὕρ’ ἡ νύχτα.
Λα'ι'κή Παροιμία Βάλ’ τὸ μάνταλο στὴν πόρτα, νὰ κοιμᾶσαι ἥσυχος.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἀφοῦ τὴν ἔπαθε ἡ γριά, ἔβαλε τὸ μάνταλο.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΟΥ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Κανένας δέν φροντίζει τόσο τόν εαυτόν του, όσο ο Θεός φροντίζει όλους εμάς. Γιατί πολύ περισσότερο από εμάς θέλει εκείνος να μήν πάσχουμε κανένα κακόν.
Μέγ.Βασίλειος. Τίποτε δέν υπάρχει απρονόητο ούτε παραμελημένο από τόν Θεόν. Όλα τα βλέπει ο ακοίμητος οφθαλμός, σ' όλα είναι παρών, παρέχοντας στόν καθένα τήν σωτηρία του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δὲν ἔχει ὁ φτωχός, μὰ ἔχει ὁ Θεός. (ἐλπίδα στὴ θεία πρόνοια)
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀρνὶ ποὺ τὸ βλέπει ὁ Θεός, ὁ λύκος δὲν τὸ τρώει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἄλλα μετράει ὁ ἄνθρωπος, κι’ ἄλλα ὁ Θεὸς τοῦ βγάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἄλλα λογαριάζει κανεὶς κι’ ἄλλα τὸν βρίσκουνε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δὲν ἀφήνει ὁ Θεὸς κανένα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάθε ἐμπόδιο γιὰ καλὸ.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΠΕΤΕΙΑΣ
Ἀγ. Μαξίμου Ὁμολ. Ἐκεῖνος ποὺ εἰς μίαν συγκέντρωσιν διακόπτει μὲ αὐθάδειαν τὴν διδασκαλίαν, δὲν ξεγελᾷ κανένα ὅτι πάσχει ἀπὸ φιλοδοξίαν, ἀπὸ τὴν ὁποίαν κυριεύεται καὶ λέγει χίλια λόγια, διότι θέλει νὰ διακόψῃ τὴν σειρὰν τῶν λεγομένων ἀπὸ ἄλλους.
Εἶπε Γέρων· Κανένας δὲν δείχνει περισσότερον τὴν χωριατοσύνην του, ὡσὰν ἐκεῖνος, ὁποῦ άρχίζει νὰ λαλεῖ πρὸ τοῦ νὰ τελειώσει ὁ ἄλλος.
Ἰσοκράτης Κάθε τι που πρόκειται να πείς, να το εξετάζεις προηγούμενα με την σκέψη σου· γιατί σε πολλούς η γλώσσα τρέχει πρίν από την σκέψη.
Πιττακός Ἐκεῖνο ποὺ πρόκειται νὰ κάνης, μὴ τὸ λὲς ἀπὸ πρίν. Γιατὶ ἂν ἀποτύχης, θὰ σὲ περιγελάσουν.
Λα'ι'κή Παροιμία Μην παινέσης την αρχή αν δεν δείς το τέλος.
Λα'ι'κή Παροιμία Μην τρέχει η γλώσσα σου πρίν από τον νού.
Λα'ι'κή Παροιμία Ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη τον βαφτήσαμε.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
Ἀγ.Γρηγόριος Θεολ. Η προσευχή είναι η ατμόσφαιρα της ψυχής. Ότι είναι η αναπνοή για το σώμα είναι η προσευχή για την ψυχή.
Ἀγ.Γρηγόριος Θεολ. ''Μνημονευτέον μάλλον Θεοῦ ἢ ἀναπνευστέον''.  
Διάδοχος Φωτικής. ’Οταν ο άνθρωπος επικαλείται το όνομα του Θεού όσον ημπορεί συχνότερα, δεν πέφτει εύκολα σε αμαρτήματα.
Ἀγ.Νείλος. Η προσευχή είναι βλάστημα πραότητας και αοργησίας. Η προσευχή απομακρύνει την λύπη και τη κακοκεφιά.
Αγ.Μάρκος Ερημ Εάν πράξουμεν κάτι χωρίς προσευχής και ελπίδος αγαθής, ύστερον επιβλαβές και ατελές τυγχάνει.
Μέγ.Βασίλειος. Όστις στερήσει από τόν εαυτόν του τήν προσευχή θα υποστεί ότι καί το ψάρι, όταν στερηθεί τό νερό, θα νεκρωθεί.
Αγ.Συμ.θεολ. Το να μην προσεύχεται κανείς είς τον Θεόν, είναι ζημιά του μεγάλη, επειδή μένει υστερημένη η ψυχή του από τον φωτισμόν του Θεού, την θείαν δύναμιν, και την άνεσιν από τους πειρασμούς των δαιμόνων, και ενεργούν πλέον είς αυτή οι δαίμονες κάθε ασέλγεια και ακαθαρσία και πονηρία, και αδικία, και κενοδοξία, και υπερηφάνια και οίηση.
Παπα-Τύχων. Έλεγε ακόμη. Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε εργασία. Να λες « Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση» και κατόπιν να αρχίσεις την δουλεία σου. Και στο τέλος «δόξα τῷ Θεῷ».
Στάρετς Ζαχαρίας «Η προσευχή είναι η αρχή της αιωνίας ζωής, είναι η θύρα με την οποία μπαίνουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, είναι η οδός που μας φέρνει στον Κύριο και μας ενώνει μαζί Του. Χωρίς προσευχή ο άνθρωπος δεν ζή, αλλά πεθαίνει συνεχώς, ακόμα κι άν δεν το καταλαβαίνει».
Γέροντας Ιλαρίωνας. Τίποτα δεν μπορεί να προφυλάξει τόσο την ψυχή από την είσοδο του πονηρού δαίμονα όσο η νοερά προσευχή του Ιησού και η θερμή ικεσία.
Στάρετς Ζαχαρίας «Προσεύχεσθε ταπεινά, λοιπόν, με φόβο Θεού, με ευλάβεια, έτσι ώστε η προσευχή μας να μη γίνη μία ύβρις της προσευχής».
Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ. Μην χάνετε τον καιρό σας ζώντας χωρίς προσευχή, χωρίς σκέψη.
Στάρετς Βαρσανούφιος. Την προσευχή του Ιησού πρέπει να την λέμε ολόκληρη. Χωρίς να την περικόπτωμε. Αυτήν την παρακαταθήκη μας έδωσαν οι άγιοι Γέροντες. Και ο τόνος να πέφτη στην τελευταία λέξη: «τον αμαρτωλόν». Σκοπός της προσευχής αυτής είναι πάντοτε ένας: η μνήμη του Θεού».
Στάρετς Βαρσανούφιος. «Το κύριο στοιχείο στην προσευχή είναι η υπομονή. Ο εχθρός προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποσπάση τον μοναχό από την ευχή. Η επιτυχία έγκειται στην συνέχιση της ευχής με υπομονή».
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Εάν ζητής όπως ο νούς σου προσεύχηται ηνωμένος μετά της καρδίας, και δεν επιτυγχάνης τούτου, τότε λέγε την προσευχήν διά του στόματος και κράτει τον νούν εν ταις λέξεσι της προσευχής, ως διδάσκει η Κλίμαξ. Εν καιρώ ο Κύριος θα δώση εις σε και την καρδιακήν προσευχήν, άνευ λογισμών, και θα προσεύχησαι αβιάστως.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Ο Κύριος έδωκεν εις ημάς την εντολήν να αγαπώμεν τον Θεόν εξ’ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ψυχής. Αλλ’ άνευ προσευχής πως είναι δυνατόν να αγαπάς; Δια τούτο ο νούς και η καρδία του ανθρώπου οφείλουν πάντοτε να είναι ελεύθεροι διά προσευχήν.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Πολλοί προσεύχονται προφορικώς ή αγαπούν να προσεύχωνται δια βιβλίων. Και τούτο είναι καλόν, και ο Κύριος δέχεται την προσευχήν και σπλαχνίζεται αυτούς. Εάν όμως προσεύχηται τις εις τον Κύριον και σκέπτηται άλλα τινά, τότε ο Κύριος δεν εισακούει της τοιαύτης προσευχής.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. ΄Οστις προσεύχεται εκ συνηθείας, δεν έχει αλλαγάς εις την προσευχήν, όστις όμως προσεύχεται θερμώς, υφίσταται πολλάς αλλαγάς κατά την προσευχήν. Διεξάγει μάχην προς τον εχθρόν, μάχην προς τον εαυτόν, προς τα πάθη, μάχην προς τους ανθρώπους, και εν παντί πρέπει να είναι ανδρείος.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Πολλοί αγαπούν να αναγινώσκουν σοβαρά βιβλία, και τούτον είναι καλόν, αλλ’ ανωτέρα πάντων είναι η προσευχή.
Αριστοτέλης Όποιος προσεύχεται πρέπει να έχει το νού του μήμως κατά λάθος ζητήσει κάτι κακό για τον εαυτό του.
Γιουβενάλης Να προσεύχεσαι για ένα νού υγιή, σε σώμα υγιές.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Αγ.Νεκτάριος Η προσοχή είναι τού νού επιστασία κινηθέντος πρός κατανόησιν αντικειμένου τινός προσπεσόντος είς τάς αισθήσεις. Η προσοχή είναι το μέσον πάσης γνώσεως.
Αγ.Νεκτάριος Η προσοχή παρέχει τόν νού τήν ευκαιρίαν τού διακρίνειν τί το αληθές, τί το ψευδές· τί το ορθόν, τί το μή ορθόν· τί το ωφέλιμον και τί το βλαβερόν· τί αγαθόν, τί κακόν, τί δίκαιον, τί άδικον.
Αγ.Νεκτάριος Η προσοχή βοηθεί τόν νού, ίνα ανεύρη μεταξύ φαινομένης ανομοιότητος λανθάνουσαν ομοιότητα . η προσοχή προάγει τίς επιστήμες, αναπτύσει τίς τέχνες, και άγει τά πάντα είς τελειότητα.
Αγ.Νεκτάριος Η προσοχή είναι αρχή σοφίας, η δέ έλειψις αυτής, άγνοια, αμάθεια καί μωρία . η προσοχή κατευθύνει τάς σκέψεις . η προσοχή αποδεικνύει τό δέον γενέσθαι· η προσοχή άγει είς αρετήν.
Γέρων Παχώμιος. Προσοχὴ ὀνομάζεται νοὸς τήρησις, καρδιακὴ φυλακή, νῆψις, νοερὰ ἡσυχία.
Περίανδρος. Πράττε ἀμεταμέλητα. (Νὰ κάνης ἐκεῖνα γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν θὰ μετανοήσης).
ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΑΣΕΩΝ
Νικηφόρου Θεοτόκη. Καθὼς γίνεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ χωρὶς ἀντιλογίας, χωρὶς γογγυσμοῦ, χωρὶς ἀμφιβολίας, χωρίς τινος προφάσεως, τοιουτοτρόπως πρέπον εἶναι ἵνα ἐκτελῆται καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Πᾶσα πρόφασις εἶναι πονηρία καὶ ἐφεύρημα τοῦ Διαβόλου, διὰ τῆς ὁποίας ἀποκοιμίζει τὸν τρισάθλιον ἁμαρτωλόν, διὰ νὰ ἀποθάνῃ εἰς τὰς ἁμαρτίας αὑτοῦ.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πότε ο Γιάννης δε μπορεί, πότε ο κ… του πονεί. (δικαιολογίες)
ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΩΝ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Γιατί άλλο πράγμα είναι ο στοχασμός και άλλο η προφητεία· δηλαδή ο μέν προφήτης μιλάει εμπνεόμενος από το θείο Πνεύμα, χωρίς να λέγει τίποτα δικό του, ενώ ο στοχαστής, παίρνοντας τις αφορμές από τά όσα ήδη έχουν γίνει και διεγείροντας τη δική του σύνεση, προβλέπει πολλά από τά μέλλοντα, όπως είναι φυσικό να προβλέψει άνθρωπος που είναι συνετός.
Ἀγ.Ἰ.Δαμασκηνοῦ. Καὶ τὰ μέλλοντα βέβαια οὔτε οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, οὔτε οἱ δαίμονες γνωρίζουν, ἐν τούτοις τὰ προλέγουν· οἱ μὲν ἄγγελοι, ἐπειδὴ τὰ ἀποκαλύπτει εἰς αὐτοὺς ὁ Θεὸς καὶ προστάζει νὰ τὰ προλέγουν· δι’ αὐτὸ ὅσα λέγουν, πραγματο-ποιοῦνται. Προλέγουν ὅμως καὶ οἱ δαίμονες, ἄλλοτε ἐπειδὴ βλέπουν αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν εἰς μακρινὴν ἀπόστασιν καὶ ἄλλοτε ἐπειδὴ προσπαθοῦν νὰ τὰ συμπεράνουν· δι’ αὐτὸ καὶ ψεύδονται τὰς περισσοτέρας φοράς.
ΠΕΡΙ ΠΤΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ὅπου συνέβη πτῶσις, ἐκεῖ κατεσκήνωσε προηγουμένως ἡ ὑπερηφάνεια. Διότι τὸ δεύτερο εἶναι τὸ προμήνυμα τοῦ πρώτου. ... Παίδευσις τῶν ὑπερηφάνων εἶναι ἡ πτῶσις.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἐλεεινὸς ὅποιος πέφτει. Ἐλεεινότερος ὅμως ὅποιος παρασύρει καὶ ἄλλον στὴν πτῶσι. Διότι καὶ τῶν δύο πτώσεων τὴν ἐνοχὴ καὶ τὴν ἐφάμαρτη ἡδονή, τὰ παίρνει ἐπάνω του.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἡ πτῶσις εἶναι λάκκος καὶ γέννημα τῆς ὑπερηφανείας. Ἡ πτῶσις ὅμως ὑπῆρξε πολλὲς φορὲς σ’ ὅσους τὸ θέλησαν αἰτία ταπεινοφροσύνης.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Πολλὲς φορὲς ἡ ἴδια πτῶσις εἶναι ἑκατὸ φορὲς βαρύτερη ἀπὸ τὴν πτῶσι ἑνὸς ἄλλου. Τὸ κρῖμα ὑπολογίζεται καὶ ἀπὸ τὸν τρόπο καὶ ἀπὸ τὸν τόπο καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ προκοπὴ τοῦ ἁμαρτήσαντος καὶ ἀπὸ ἄλλα πολλά.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἀπόφευγε σὰν μάστιγα τοὺς τόπους τῶν πτώσεων. Διότι ὅταν δὲν ὑπάρχη ἐμπρός μας ἕνα ὀπωρικό, δὲν ἐρεθίζεται καὶ τόσο ἡ ὄρεξίς μας.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Στοὺς ἀρχαρίους οἱ πτώσεις κατὰ κανόνα συμβαίνουν ἀπὸ τὴν ἀπόλαυσι τῶν φαγητῶν. Στοὺς μεσαίους, καὶ ἀπὸ ὑπερηφάνεια, πρᾶγμα ποὺ παρατηρεῖται βέβαια καὶ στοὺς ἀρχαρίους. Σ’ ἐκείνους δὲ ποὺ πλησιάζουν πρὸς τὴν τελειότητα, ἀποκλειστικὰ ἐξ αἰτίας τῆς κατακρίσεως.
Ἁββᾷ Μάρκου. Ἐὰν ἕνας ἄνθρωπος πέσῃ εἰς οἱανδήποτε ἁμαρτίαν, καὶ δὲν λυπηθῇ ἀναλόγως τοῦ σφάλματος τὸ ὁποῖον διέπραξε, τότε εὐκόλως θὰ πέσῃ πάλιν εἰς τὸ ἴδιον δίκτυον.
Π. Ιουστίνος Ποποβιτς. Η ουσία της πτώσεως εις την αμαρτίαν είναι πάντοτε η ίδια : το να θέλει κανείς να γίνει Kαλός δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει τέλειος δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει Θεός δια του εαυτού του. Αλλά τοιουτοτρόπως ο άνθρωπος ασυναισθήτως εξισούται με τον διάβολον.          
ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΙΑΣ & ΠΤΩΧΩΝ
Αγ.Γρηγ.θεολ. Καλύτερη η φτώχεια από άδικο πλουτισμό, όπως η νόσος καλύτερη από την κακή υγεία.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρ. Ὅποιος πτωχεύει ἀπὸ τὰ κοσμικὰ πράγματα, θὰ πλουτήση στὸν Θεό, καὶ ὁ φίλος τοῦ πλούτου, θὰ πτωχεύση ἀπὸ τὸν Θεό.
Μεγ.Βασιλείου. Σὲ ἕνα μόνο διαφέρουμε οἱ φτωχοὶ ἀπὸ τοὺς πλουσίους, στὴν  ἀφροντισιά, καὶ τοὺς περιγελοῦμε ὅταν ἐκεῖνοι ἀγρυπνοῦν ἐνῶ ἐμεῖς κοιμόμαστε, καὶ ἐνῶ ἐκεῖνοι φθείρουν τοὺς ἑαυτοὺς καὶ εἶναι γεμάτοι φροντίδες, ἐμεῖς εἴμαστε χωρὶς ἀγωνία καὶ χαλαρωμένοι.
Μεγ.Βασιλείου. Ὁ φτωχὸς δὲ φοβᾶται καμμιὰ μεταβολή· καὶ ἂν συμβεῖ κάποιο περιστατικό, θὰ τὸ ἀντιμετωπίσει εὔκολα, ἐπειδὴ ἔχει μάθει μιὰ καὶ καλὴ νὰ φιλοσοφεῖ μὲ τὴν ἀνέχεια. Ἐνῶ ὁ πλούσιος ὄχι μόνο δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξει κάποια μεταβολή, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἁπλῶς τὴν περιμένει, γίνεται καταγέλαστος, ταράζεται, δυσανασχετεῖ, καὶ ζεῖ ζωὴ χειρότερη καὶ ἀπὸ τὸν θάνατο.
Αἴσωπος. Καλύτερα φτώχεια χωρὶς φόβο παρὰ πλούτη μὲ ἀνάγκες καὶ φόβους.
Απολλώνιος Δεν είναι ντροπή η φυσική φτώχεια, αλλά κατηγορία αποτελεί το να είναι φτωχός κανείς από αισχρή αιτία.
Αριστοτέλης Αν δεν επιθυμείς πολλά, θα σου φανούν πολλά τα λίγα. Γιατί η μικρή επιθυμία θα κάνει την φτώχεια ισοδύναμη με τον πλούτο.
Αριστοτέλης Οι φτωχοί αποφεύγουν τα μεγαλύτερα κακά, την επιβουλή το φθόνο το μίσος, με τα οποία καθημερινά συνοικούν οι πλούσιοι.
Δημόκριτος. Είναι χαρακτηριστικό σώφρονα ανθρώπου να μπορεί να υποφέρει την φτώχεια με αξιοπρέπεια.
Δημόκριτος. Φτωχὸς δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει λίγα, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ ἐπιθυμεῖ πολλά.
Διογένης. Πενία αὐτοδίδακτος ἀρετή. (Ἡ φτώχεια εἶναι αὐτοδίδακτη ἀρετή).
Φίλωνας Δείξε μεγαλύτερη φροντίδα σ' όσους έγιναν φτωχοί από αρετή και θεοσέβεια, καθώς και σ' όσους έγιναν άποροι από νόσους και κακές συμπτώσεις, παρά σε εκείνους που πτώχευσαν από ασωτία.
Αγγλική παροιμία. Φτωχός δεν είναι εκείνος που έχει λίγα, αλλά εκείνος που ονειρεύεται πολλά .
Λα'ι'κή Παροιμία. Μπροστὰ ἀπ’ τὸν πλούσιο, πέρνα περήφανα, μπροστὰ ἀπ’ τὸ φτωχὸ μὲ συμπόνια.
Λα'ι'κή Παροιμία Θέλεις το φτωχό να σκάσεις: Πες του λίρες να σ' αλλάξει.
Λα'ι'κή Παροιμία Έκατσε η δουλειά στην πόρτα και κυνήγησε την φτώχια.
Λα'ι'κή Παροιμία Ἕνα ροῦχο ἔχει ὁ φτωχὸς, τὸ πλένει καὶ τὸ βάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία Απ’ όλα τα  κακά η φτώχεια ζυγίζει ελαφρότερα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Θα γυρίσει κι ο τροχός, θα γελάσει κι ο φτωχός.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάμε του φτωχού καλό θα το βρεις απ’ το Θεό.
Λα'ι'κή Παροιμία Ένα το 'χει η Μαριορή, το στεγνώνει το φορεί.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο φτωχός ό,τι μπορεί κι ο πλούσιος ό,τι θέλει.
Λα'ι'κή Παροιμία Του φτωχού η κάπα και στρώμα και πάπλωμα.
Λα'ι'κή Παροιμία Κάλλιο δίκαιη φτώχεια παρά άδικος πλούτος.
Λα'ι'κή Παροιμία Φτώχια χωρίς χρέη, ευλογημένος πλούτος.
Λα'ι'κή Παροιμία Του φτωχού το εύρημα, ή καρφί ή πέταλο.
Λα'ι'κή Παροιμία Βόηθα με φτωχέ μου, μη γίνω σαν εσένα.
Λα'ι'κή Παροιμία Δὲν ἔχει ὁ φτωχός, ἀλλὰ ἔχει ὁ Θεός.
Λα'ι'κή Παροιμία Η φτώχεια φέρνει γκρίνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: