ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ἀγ.Νικόδημος. Ἐπειδὴ γὰρ διὰ τοῦ ὑγροῦ τοῦ σώματος ἤγουν τῆς ἐμπαθοῦς καὶ ἐνηδόνου ρεύσεως τοῦ σπέρματος, τὸ σῶμα ὁμοῦ καὶ ἡ ψυχὴ μολύνεται, πάλιν διὰ τῶν ὑγρῶν τοῦ σώματος, αὐτὸ σὺν ψυχὴ καθαρίζεται·
Ἀγ.Νικόδημος. καὶ Α΄ μὲν ὑγρὸν εἶναι τὸ αἶμα ὅπερ ἐν καιρῶ ἀνάγκης χεόμενον ὑπέρ τῆς πίστεως, λουτρὸν καὶ βάπτισμα γίνεται τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.

Ἀγ.Νικόδημος. Β΄ ὑγρὸν εἶναι τὰ δάκρυα ἐκ τοῦ αἵματος ἐξατμιζόμενα· ὅθεν καὶ ἱδρώτα καρδίας ὁ Αὐγουστῖνος ταύτα ὁνόμασε.
Ἀγ.Νικόδημος. Γ΄ δὲ ὑγρὸν εἶναι οἱ ἐκ τῶν κόπων καὶ μόχθων ἱδρῶτες ὅλου τοῦ σώματος·  ὅποιος λοιπὸν δὲν δύναται νὰ νὰ χύσῃ αἶμα διὰ νὰ καθαρισθῇ πρέπει νὰ χύσῃ κἄν δάκρυα· εἰδὲ καὶ ταύτα νὰ χύσῃ δὲν δύναται τὸ ἐλάχιστον πρέπει νά χύνῃ ἱδρώτας ὑπέρ τῶν εὐατοῦ ἁμαρτιών καὶ τῆς ἀρετῆς. 

2 σχόλια:

Συλλέκτης είπε...

Μένανδρος. Κακοῖς ὁμιλῶν κι αὐτὸς ἐκβήσει κακός.

Συλλέκτης είπε...

Γέροντος Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτου Δωρεὰν σώζει ὁ Χριστὸς τὸν ἄνθρωπον, οἱ κόποι δείχνουν τὴν προαίρεσι τοῦ ἀνθρώπου.