ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ Ν

ΠΕΡΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΝΩΜΙΚΑ Ν
Μέγας Βασίλειος. Η νηστεία μας εξομοιώνει με τους αγγέλους, μας κάνει συγκάτοικους με τους αγίους, φρονηματίζει τη ζωή μας.
Μέγας Ἀθανάσιος. «Νηστεία ο των αγγέλων βίος έστιν, ο δε χρώμενος ταύτης, αγγελικόν βίον έχει εν εαυτώ»
Ἀγιος Ισαάκ ο Σύρος. "Μόλις δει ο εχθρός διάβολος το όπλο της νηστείας σε κάποιον άνθρωπο, αμέσως φοβάται, καθώς θυμάται την ήττα του από τον Σωτήρα στην έρημο".
Ἀγιος Ισαάκ ο Σύρος. Η νηστεία είναι υπερασπιστής και φύλαξ πάσης αρετής. Είναι η αρχή του αγώνος και στέφανος των εγκρατευτών  και το κάλλος της παρθενίας και της καθαρότητος, και η λαμπρότης της σωφροσύνης.
Ἀγιος Ισαάκ ο Σύρος. Η νηστεία είναι η αρχή της οδού του χριστιανισμού και η μήτηρ της προσευχής και η πηγή της σωφροσύνης  και της φρονήσεως και η διδάσκαλος της ησυχίας και η οδηγός όλων των καλών έργων. Και καθώς επί τους υγιείς οφθαλμούς ακολουθεί η λάμψις του φωτός, ούτω και εις την μετά διακρίσεως γινομένην νηστείαν ακολουθεί η επιθυμία της προσευχής.
Ιερός Αυγουστίνος. "Δαμάζουμε με τη νηστεία τη σάρκα μας, που είναι το υποζύγιον της ψυχής μας, για να βαδίσουμε με ασφάλεια προς την άνω Ιερουσαλήμ".
Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ : «Νηστεία δεν είναι μόνο να τρώη κανείς αραιά, αλλά και να τρώη λίγο. Δεν είναι φρόνιμο αυτός που νηστεύει, να περιμένη με ανυπομονησία την ώρα του γεύματος και να ρίχνεται με βουλημία – σωματική και πνευματική στο φαγητό. Η αληθινή νηστεία εξ άλλου δεν είναι μόνο στο να δαμάζη κανείς το σώμα του, αλλά και στο να στερήται, προκειμένου να δώση ψωμί σ’ εκείνον που δεν έχει.»
Λα'ι'κή Παροιμία. Νηστεύει ο δούλος του Θεού γιατί δεν έχει να φάει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στὴ βαρυστομαχιὰ νηστεία καὶ νερό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πιες μόνο νερό, να’χεις κεφάλι καθαρό.
ΠΕΡΙ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΩΝ
Δημοσθένης Οι νόμοι είναι η ψυχή της πολιτείας. Όπως ακριβώς το σώμα, άμα στερηθεί την ψυχή πεθαίνει, έτσι και η πόλη, αν δεν υπάρχουν νόμοι, καταστρέφεται.
Δημοσθένης Αν καταργηθούν οι νόμοι και έχει ο καθένας την εξουσία να κάνει ότι επιθυμεί, όχι μόνο η πολιτεία καταστρέφεται, αλλά και η ζωή μας δε θα διέφερε από την ζωή των θηρίων.
Ευριπίδης Εκείνο που συγκρατεί τις πόλεις, είναι ο σεβασμός στους νόμους.
Τερέντιος Ο αυστηρός νόμος γίνεται, συχνά, αυστηρή αδικία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τόπου συνήθεια, νόμου κεφάλαιο. --- Κάθε τόπος καὶ νόμος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἐν ἀνάγη καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται.
ΠΕΡΙ ΝΟΟΣ
Ἀγ.Σιλουανοῦ. «’Οταν ο νούς είναι όλος εν τω Θεώ, τότε ο κόσμος λησμονείται εντελώς».
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Είναι αδύνατον να δεσμεύσει κάποιος ένα πνεύμα, (όπως τον νού). Όπου όμως παρουσιασθεί ο κτίστης του πνεύματος, τα πάντα υποτάσσονται.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἡ φυλακὴ τῶν λογισμῶν καὶ ἄλλο ἡ τήρησις τοῦ νοός. Ὅσο ἀπέχει ἡ ἀνατολὴ ἀπὸ τὴν δύσι, τόσο εἶναι πιὸ ὑψηλὴ καὶ πιὸ κοπιαστικὴ ἡ δευτέρα ἀπὸ τὴν πρώτη.
Στάρετς Βαρσανούφιος. ’Οταν ο άνθρωπος αρχίζη να βλέπη κάτι, που πρώτα δεν το διέκρινε, και άλλοι δεν το διακρίνουν ούτε τώρα, έχει ήδη αρχίσει η κάθαρση του νού του.
Ἀββᾶ Ἰσαὰκ. Ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας εἶναι καὶ λέγεται τελεία ὑγεία.
Επίμαρχος. Νους ορά και νους ακούει.
Σόλωνας. Νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ. (Φρόντιζε νὰ κυριαρχῆ ὁ νοῦς).
Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Η αδράνεια εξασθενίζει τη δύναμη του νου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν δε δουλεύει το μυαλό, τα χέρια δε δικάνε. (Δε φτάνουν)
Λα'ι'κή Παροιμία. Κεφάλι δίχως μέτρα, θέλει  χτύπημα με πέτρα. (απερισκεψία)
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀλὶ ποὺ τὸν δέρνουν ἑκατὸ καὶ δὲν τὸν δέρν’ ὁ νοῦς του.
Αγγλική Παροιμία. Αργόσχολο μυαλό : το εργαστήρι του διαβόλου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ νοῦς κουράζει τὸ κορμὶ κι’ ὁ νοῦς τὸ ξεκουράζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἄσκεφτος ὁ νοῦς, διπλὸς ὁ κόπος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: