ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ Ι

ΠΕΡΙ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΩΡΙΑ Ι
Α Κορ-4,1 Ούτως ημάς λογίζεσθω άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού.
Α Κορ-9,7 τις στρατεύεται ιδίοις οψωνίοις ποτέ; τις φυτεύει αμπελώνα και εκ του καρπού αυτού ουκ εσθίει; ἢ τις ποιμαίνει ποίμνην και εκ του γάλακτος της ποίμνης ουκ εσθίει;
Α Κορ-9,13-14 Ούκ οίδατε ότι οι τα ιερά εργαζόμενοι εκ του ιερού εσθίουσιν, οι τώ θυσιαστηρίω προσεδρεύοντες τώ θυσιαστηρίω συμμερίζονται; Ούτω και ο Κύριος διέταξε τοίς το ευαγγέλιον καταγγέλουσιν εκ του ευαγγελίου ζήν.
Α Κορ-9,16 Εάν γάρ ευαγγελίζομαι, ούκ έστι μοι καύχημα . ανάγκη γάρ μοι επίκειται . ουαί δε μοί εστιν εάν μη ευαγγελίζομαι.

Α΄ Πέτρ.5,1-4. Πρεσβυτέρους τους εν υμίν παρακαλώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτυς των του Χριστού παθημάτων, ο και της μελλούσης αποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός, ποιμάνατε το εν υμίν ποίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστώς, αλλ'
εκουσίως, μηδέ αισχροκερδώς, αλλά προθύμως, μηδ' ως κατακυριεύοντες των κλήρων, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου· και φανερωθέντος του Αρχιποίμενος κομιείσθε τον αμαράντινον της δόξης στέφανον.
Α Τιμ-5,17 Οι καλώς πρωεστώτες πρεσβύτεροι διπλής τιμής αξιούσθωσαν, μάλιστα οι κοπιώντες εν λόγω και διδασκαλία.
Β Τιμ-2,3-4 Σύ ούν κακοπάθησον ώς καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται ταίς του βίου πραγματείαις, ίνα τώ στρατολογήσαντι αρέση.
Εβρ-13,7 Μνημονεύετε των ηγουμένων υμών, οίτινες ελάλησαν υμίν τον λόγον του Θεού, ών αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής μιμείσθε την πίστην.
Εβρ-13,17 Πείθεσθε τοίς ηγουμένοις υμών και υπείκετε . αυτοί γάρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών υμών ως λόγον αποδώσοντες
Εξοδ-19,22 Και οι ιερείς οι εγγίζοντες Κυρίω τω Θεώ αγιασθήτωσαν, μη ποτέ απαλλάξη απ' αυτών Κύριος.
Ζαχ. 2,12 Ὁ ἀπτόμενος υμών ως ο απτόμενος της κόρης του οφθαλμού αυτού.
Ζαχ.11,15-17 Και είπε Κύριος προς με· έτι λάβε σεαυτω σκεύη ποιμενικά ποιμένος απείρου, διότι ιδού εγώ εξεγείρω ποιμένα επί την γην· το εκλιμπάνον ου μη επισκέψηται και το εσκορπισμένον ου μη ζητήση και το συντετριμμένον ου μη ιάσηται και το ὁλό-κληρον ου μη κατευθύνη και τα κρέα των εκλεκτών καταφάγεται και τους αστραγάλους αυτών εκστρέψει. Ὦ οι ποιμαίνοντες τα μάταια και οι καταλελοιπότες τα πρόβατα· μάχαιρα επί τους βραχίονας αυτού και επί τον οφθαλμόν τον δεξιόν αυτού· ο βραχίων αυτού ξηραινόμενος ξηρανθήσεται, και ο οφθαλμός ο δεξιός αυτού εκτυφλούμενος εκτυφλωθήσεται.
Ἰεζ. 22,26-28 Και οι ιερείς αυτής ηθέτησαν νόμον μου και εβεβήλουν τα άγιά μου· αναμέσον αγίου και βεβήλου ου διέστελλον και αναμέσον ακαθάρτου και του καθαρού ου διέστελλον και από των σαββάτων μου παρεκάλυπτον τους οφθαλμούς αυτών, και εβεβηλούμην εν μέσω αυτών. Οι άρχοντες αυτής εν μέσω αυτής ως λύκοι αρπάζοντες αρπάγματα του εκχέαι αίμα, όπως πλεονεξία πλεονεκτώσι. Και οι προφήται αυτής αλείφοντες αυτούς πεσούνται, ορώντες μάταια, μαντευόμενοι ψευδή, λέγοντες· τάδε λέγει Κύριος, και Κύριος ουκ ελάλησε.
Ἰεζ. 34,2-5 Τάδε λέγει Κύριος Κύριος· Ὦ ποιμένες Ισραήλ, μη βόσκουσι ποιμένες εαυτούς; ου τα πρόβατα βόσκουσιν οι ποιμένες; ιδού το γάλα κατέσθετε και τα έρια περιβάλλεσθε και το παχύ σφάζετε και τα πρόβατά μου ου βόσκετε. το ησθενηκός ουκ ενισχύσατε και το κακώς έχον ουκ εσωματοποιήσατε και το συντετριμμένον ου κατεδήσατε και το πλανώμενον ουκ επεστρέψατε και το απολωλός ουκ εζητήσατε και το ισχυρόν κατηργάσασθε μόχθω· και διεσπάρη τα πρόβατά μου δια το μη είναι ποιμένας και εγενήθη εις κατάβρωμα πάσι τοις θηρίοις του αγρού.
Ἰερ.23,1-2 Ω οι ποιμένες οι διασκορπίζοντες και απολλύοντες τα πρόβατα της νομής μου· δια τούτο τάδε λέγει Κύριος επί τους ποιμαίνοντας τον λαόν μου· υμείς διεσκορπίσατε τα πρόβατά μου και εξώσατε αυτά και ουκ επεσκέψασθε αυτά, ιδού εγώ εκδικώ εφ' υμάς κατά τα πονηρά επιτηδεύματα υμών·
Ἰερ. 27,6 Πρόβατα απολωλότα εγενήθη ο λαός μου, οι ποιμένες αυτών έξωσαν αυτούς, επί τα όρη απεπλάνησαν αυτούς, εξ όρους επί βουνόν ώχοντο, επελάθοντο κοίτης αυτών.
Ιωαν-10,1 Αμήν αμήν λέγω υμίν, ο μή εισερχόμενος διά τής θύρας είς τήν αυλή τών προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλαχόθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής
Ιωαν-10,2 ο δέ εισερχόμενος διά τής θύρας ποιμήν εστι τών προβάτων.
Ιωαν-10,3 Τούτω ο θυρωρός ανοίγει, καί τά πρόβατα τής φωνής αυτού ακούει, καί τά ιδία πρόβατα καλεί κατ' όνομα καί εξάγει αυτά.
Ιωαν-10,4 Καί όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλη, έμπροσθεν αυτών πορεύεται, καί τά ίδια πρόβατα αυτώ ακολουθεί, ότι οίδασι τήν φωνήν αυτού
Ιωαν-10,5 αλλοτρίω δέ ου μή ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ οίδασι τών αλλοτρίων τήν φωνήν.
Ιωαν-10,11 Εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμην ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων
Ιωαν-10,12 Ὁ μισθωτός δε και οὐκ ὣν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσί τὰ πρόβατα ἵδια, θεωρεῖ τον λύκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει, και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα.
Ιωαν-10,13 Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός έστι και ου μέλει αυτώ περί των προβάτων.
Ιωαν-10,14 Εγώ ειμι ο ποιμήν ο καλός, και γινώσκω τα εμά και γινώσκομαι υπό των εμών, καθώς γινώσκει με ο πατήρ καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχή μου τίθημι υπέρ των προβάτων.
Ιωαν-10,16 Και άλλα πρόβατα έχω, ά ουκ έστιν εκ της αυλής ταύτης . κακείνα με δεί αγαγείν, και της φωνής μου ακούσουσι, και γενήσεται μια ποίμνη, είς ποιμήν.
Λουκ-10,16 Ο ακούων υμών εμού ακούει, και ο αθετών υμάς εμέ αθετεί . ο δε εμέ αθετών αθετεί το αποστείλαντά με.
Ματθ.23,1 Τότε ο Ιησούς ελάλησε τοις όχλοις και τοις μαθηταίς αυτού λέγων· επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πάντα ουν όσα εάν είπωσιν υμίν τηρείν, τηρείτε και ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε· λέγουσι γαρ, και ου ποιούσι· δεσμεύουσι γαρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιτιθέασιν επί τους ώμους των ανθρώπων, τω δε δακτύλω αυτών ου θέλουσι κινήσαι αυτά. Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις. πλατύνουσι γαρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ιματίων αυτών, φιλούσι δε την πρωτοκλισίαν εν τοις δείπνοις και τας πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς και τους ασπασμούς εν ταις αγοραίς και καλείσθαι υπό των ανθρώπων ραββί ραββί.
Παρ. 27,23 Γνωστῶς ἐπιγνώση ψυχὰς ποιμνίου σου καὶ ἐπιστήσεις καρδίαν σου σαῖς ἀγέλαις·
Πραξ.8,18-21 Ἰδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των αποστόλων δίδοται το Πνεύμα το Άγιον, προσήνεγκεν αυτοίς χρήματα λέγων· δότε καμοί την εξουσίαν ταύτην, ίνα ω εάν επιθώ τας χείρας λαμβάνη Πνεύμα Άγιον. Πέτρος δε είπε προς αυτόν· το αργύριόν σου συν σοί είη εις απώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού ενόμισας δια χρημάτων κτάσθαι. Οὐκ έστι σοι μερίς ουδέ κλήρος εν τω λόγω τούτω· η γαρ καρδία σου ουκ έστιν ευθεία ενώπιον του Θεού.
Πραξ-20,28 Προσέχετε ούν εαυτοίς και παντί τώ ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ήν περιεποιήσατο διά του ιδίου αίματος.
Σειρ-7,29 Εν όλη ψυχή σου ευλαβού τον Κύριον και τους ιερείς αυτού θαύμαζε.
Σειρ-7,30 Εν όλη δυνάμει αγάπησον τον ποιήσαντά σε και τους λειτουργούς αυτού μη εγκαταλίπεις.
Σειρ-7,31 Φόβου τον Κύριον και δόξασον ιερέα και δώς τη μερίδα αυτώ, καθώς εντέλταταί σοι, απαρχήν και περί πλημμελείας και δόσιν βραχιόνων και θυσίαν αγιασμού και απαρχήν αγίων.
Σοφον.3,4 Οἱ προφήται αυτής πνευματοφόροι, άνδρες καταφρονηταί· ιερείς αυτής βεβηλούσι τα άγια και ασεβούσι νόμον·
Ψαλμ.104,15 Μὴ ἄπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε.
Ψαλμ.131,9 Οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.
Ὠσηὲ. 4,6 ωμοιώθη ο λαός μου ως ουκ έχων γνώσιν· ότι συ επίγνωσιν απώσω, καγώ απώσομαί σε του μη ιερατεύειν μοι· και ἐπελάθου νόμον Θεού σου, καγώ επιλήσομαι τέκνων σου. (Αὐτ. 9) και έσται καθώς ο λαός ούτως και ο ιερεύς· και εκδικήσω επ’ αὐτὸν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ τὰ διαβούλια αὐτοῦ ἀνταποδώσω αὐτῷ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: