ΓΝΩΜΙΚΑ Α

ΓΝΩΜΙΚΑ Α
ΠΕΡΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΟΣ
Σόλων.  Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακάριζε.
Αριστοτέλης. Πολλαὶ γὰρ μεταβολαὶ γίγνονται καὶ παντοῖαι τύχαι κατὰ τὸν βίον.
Πυθαγόρας. Οἱ ἄνθρωποι κυλιοῦνται σὰν κύλινδροι ἄλλοτε ἐδῶ καὶ ἄλλοτε ἐκεῖ.
Άγνωστου. Αβεβαιότητα : εκείνο που νιώθουμε πριν καταφέρουμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση.
Φωκυλίδης. Τοὺς ἄτυχους, νὰ περιβάλλεις μὲ τή συμπἀθειά σου, γιατὶ δὲν γνωρίζεις καὶ ἐσὺ τὶ σὲ περιμένει.
Ἰσοκράτης. Νόμιζε μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον· οὕτω γὰρ οὔτε εὐτυχῶν ἔσει περιχαρής, οὔτε  δυστυχῶν περίλυπος.
Σοφ.Σολομ. 27,1. Μὴ καυχῶ τὰ εἰς αὔριον, οὐ γὰρ γινόσκεις τὶ τέξεται ἡ ἐπιούσα.
ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΤΗΤΟΣ
Αγ.Νεκτάριος Ἀγαθὸς ἀνήρ ἐστιν ὁ τέλειος ἐν τῇ ἀρετῇ. Ὁ ἀγαθὸς προαιρεῖται ἀεὶ τὸ ἀγαθόν, ἀνταποδίδωσι δὲ ἀγαθὰ ἀντὶ πονηρῶν. Ἐγγὺς τῷ ἀγαθῷ ἵσταται ὁ Θεός, ὑπὸ τὴν σκέπην αὐτοῦ διατελεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῇς ζωῆς αὐτοῦ.
Αγ.Νεκτάριος Ὁ ἀγαθὸς εἶναι ἀγαπητὸς τοῖς πᾶσι, σπεύδουσι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀγαθὸς ἐγένετο σκεῦος ἐκλογῆς, διότι ἐκαθάρισεν ἑαυτὸν πάσης κακίας. Ὁ ἀγαθὸς ἀπέβη εἰκὼν Θεοῦ, διότι ἔλαβε τὸ καθ’ ὁμοίωσιν, γενόμενος τέλειος ἐν τῇ ἀρετῇ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ ἀγαθός!
Αθανάσιος ο Μέγας. Οι αγαθοί άνθρωποι μοιάζουν με Θεό.
Μέγας Βασίλειος. Η αγαθή πράξη δεν χάνεται. Όποιος σπείρει χάρη, θερίζει φιλία και όποιος φυτεύει αγαθότητα δρέπει αγάπη
Εἶπε Γέρων. Κάποτε πήγε ένας μοναχός σ` ένα κελί που ήταν καθαρό, περιποιημένο, αρχοντικό επίσημο. Είπε. Όπως είναι η καρδιά του Γέροντα έτσι είναι και το κελί του. Πήγε σ` ένα άλλο που ήταν ακατάστατο, αραχνιασμένο κι άνω κάτω. Είπε : Ο Γέροντας είναι καλός, ασχολείται συνέχεια με τα πνευματικά, και δεν έχει καθόλου καιρό για τα υλικά.  Ήταν αγαθός ο μοναχός αυτός και τα έβλεπε όλα όμορφα. Ότι είσαι αυτό βλέπεις, ότι ζητάς αυτό βρίσκεις.
Αγ.Γρηγορίου Θεολογου. Τοῦ ἀγαθοῦ δέχεται κανείς ἀκόμη καὶ τὴν τραχύτητά του, γιατὶ ὠφελεῖ. Ἐνῶ τοῦ κακοῦ καὶ τὰ καλά του σημεῖα εἶναι ὕποπτα, γιατὶ βλάπτουν τὰ ἤθη.
Τέννυσον. Μόνη ευγένεια είναι η αγαθότητα.
Εὐριπίδης. Στοὺς ἀγαθοὺς ὑπάρχει κάθε εἶδος σωφροσύνης.
Σαπφώ. Ό,τι ωραίο και αγαθό, ό,τι αγαθό γρήγορα θα γίνει ωραίο.
Σωκράτης.Ἡ ἀγαθότης τῆς νεότητος εἶναι κάτι τὸ ἀγγελικό. Ἡ ἀγαθότης τοῦ γήρατος εἶναι κάτι τὸ θεϊκό.
ΠΕΡΙ ΑΓΑΘΩΝ
Ψαλμ. 33,11 Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δεν υπάρχει κανένα αγαθό στην παρούσα ζωή, παρά μόνον η αρετή· αγαθό δεν είναι ούτε ο πλούτος, ούτε τά χρήματα, ούτε η υγεία, ούτε η εξουσία, ούτε τίποτε άλλο.
Νικηφόρου Θεοτόκη. στις θέλει τοῦ κόσμου τούτου τὰ ἀγαθά, ἐκεῖνος πρέπον εἶναι νὰ περιπατῇ τῆς ἀρετῆς τὸν δρόμον· ἡμεῖς δὲ οἱ ἄθλιοι πιστεύομεν καὶ πειθόμεθα ὅτι τρέχοντες εἰς τοὺς κρημνοὺς τῆς ἀπωλείας, εὑρίσκομεν ἐκεῖ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν ἀγαθῶν τῆς παρούσης ζωῆς.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Πάντα τὰ ἀγαθά, μερίζονται εἰς τέσσαρα εἴδη· εἰς ἀγαθὰ φυσικά, τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ εὐφυΐα, ἡ ὡραιότης, ἡ ἀνδρεία καὶ τὰ ὅμοια· εἰς ἀγαθὰ κτητά, τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ ἐπιστήμη, ἡ σοφία, ἡ τέχνη καὶ τὰ ὅμοια· εἰς ἀγαθὰ τυχηρὰ λεγόμενα, τὰ ὁποῖα εἶναι ὁ πλοῦτος, ἡ δόξα, τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ ὅμοια· καὶ εἰς ἀγαθὰ προαιρετικά, τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ὑπομονή, ἡ ὑπακοὴ καὶ αἱ λοιπαὶ προαρετικαὶ ἀρεταί.
Νικηφόρου Θεοτόκη. Πάντα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ φυσικά καὶ τὰ κτητὰ καὶ τὰ τυχηρὰ εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ δίδονται εἰς τοὺς ἀνθρώπους· «ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα» (Ρωμ. ια΄, 36)·
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ Τὰ ἀγαθὰ κατορθώνονται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μὲ θλίψεις, ὅμοια καὶ τὰ κακὰ μὲ κενοδοξία καὶ ἡδονή.
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ «Κάθε καλὸ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Κύριον κατ᾿ οἰκονομίαν. Αὐτὸ διαφεύγει μὲ τρόπο μυστικὸ ἀπὸ τοὺς ἀχάριστους καὶ ἀγνώμονες καὶ ὀκνηρούς».
Δημόκριτος. Ὁ προτιμῶν τὰ ἀγαθὰ τῆς ψυχῆς, προτιμᾶ τὰ θειώτερα ἀγαθά· ὁ δὲ προτιμῶν τὰ ἀγαθὰ τοῦ σώματος, προτιμᾶ τὰ ἀνθρώπινα.
Τολστόι. Πριν μιλήσουμε για τα καταναλωτικά αγαθά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε : είναι άραγε αγαθά τα καταναλωτικά προϊόντα;
Σοφοκλῆς. Τὰ ἀγαθὰ κόποις κτῶνται.
ΑΓΑΜΙΑΣ
Ουάιλντ Όσκαρ. Αναμφίβολα πως τα πιο σπουδαία έργα που έφεραν στην ανθρωπότητα το πιο μεγάλο όφελος, προέρχονται από τους ανύπαντρους και άτεκνους ανθρώπους.
Σωκράτης. Γάμο ή αγαμία, ό,τι κι αν επιλέξει κανείς, πάντως θα μετανοήσει.
ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
Ἰωάν-13,34-35 Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταὶ ἔστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.
Α Ἰωάν-3,18 Τεκνία μου, μὴ ἀγαπῶμεν λόγω μηδὲ τῇ γλώσσῃ, ἀλλ' ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθεῖα.
Α Κορ-13,4-8 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύται, οὑ φυσιούται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακὸν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ἡ γνήσια ἀγάπη ἀπαιτεῖ πολὺ κόπο. Γιατί πές μου, ὅταν ἄπειροι παράγοντες προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν ἀγάπη κι ἐμεῖς ἀντιστεκόμαστε σ΄ὅλους αὐτούς, δὲν εἶναι κόπος;
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Μόνο ἐκεῖνος ἀγαπάει ἀληθινά, ποὺ ἐπιδιώκει ὅσα συμφέρουν τὸν ἀγαπώμενον . ὅποιος δὲν ἐπιδιώκει τὸ καλό του ἀγαπώμενου κι ἂν μυριάκις λέγει ὅτι ἀγαπᾶ, εἶναι ὁ χειρότερος ἀπὸ ὅλους τους ἐχθρούς.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Αὐτὴ εἶναι εἰλικρινὴς ἀγάπη καὶ ἀγάπη πραγματική, ὅταν χωρὶς νὰ εἴμαστε καθόλου χρήσιμοι σ' αὐτὸν πού μας ἀγαπᾶ, ἐν τούτοις ἀγαπιόμαστε ἀπ' αὐτόν. Γιατί μας ἀγαπᾶ ὄχι γιὰ νὰ λάβει ἀλλὰ γιὰ νὰ δώσει.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Εκ της αγάπης προς τον αδελφόν έρχεται η χάρις, και διά της αγάπης προς τον αδελφόν φυλάττεται. Εάν όμως δεν αγαπώμεν τον αδελφόν, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται εις την ψυχήν, ένεκα της κατακρίσεως ή του μίσους προς τον αδελφόν.
Αββάς Ναζάριος  Ὅπου δεν υπάρχει αγάπη και φόβος Θεού, υπάρχει κάθε είδος αταξίας και πονηρίας.
Σίλλερ.Ὄταν δὲν ἔχει κανείς ἐκεῖνο πού ἀγαπᾶ, πρέπει νὰ ἀγαπᾶ έκεῖνο πού ἔχει.
Τυμφρηστὸς  Ἀγάπη!  Σὺ μόνη γεμίζεις χαρὰ καὶ ἡδονὴ τὴν ψυχή μας, σὺ μόνη εἶσαι ὅλων τῶν ἀγαθῶν ἡ πηγή, ἐφ’ ὅσον εἶναι μαζύ σου ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ σωφροσύνη.
Α. Πανσέληνος. Είναι καλύτερο ν' αγαπάς έναν άνθρωπο που δεν αξίζει την αγάπη σου παρά να μισείς κάποιον που αξίζει το μίσος σου.Χ. Ρόουλεντ. Αληθινή αγάπη δεν είναι εκείνη που αντέχει το μακρόχρονο χωρισμό, αλλά εκείνη που αντέχει την μακρόχρονη οικειότητα.Λ. Τολστόι. Πάντα νομίζουμε πως μας αγαπάνε γιατί είμαστε καλοί. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως μας αγαπάνε αφού είναι καλοί εκείνοι που μας αγαπάνε.
Λ. Μπερνέ. Περισσότερο ασχολούμαστε με το να κρύβουμε την αγάπη μας, παρά με το να κρύβουμε το μίσος μας.
Τζένσον. Πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου σάν τον εαυτό σου. Τους άλλους είναι εύκολο να τους αγαπάς, βρίσκονται πιο μακριά. 
 Μ. Λ. Κίνγκ Το σκοτάδι δεν μπορεί να καταπολεμήσει το σκοτάδι. Μόνο το φως μπορεί να το κάνει αυτό. Το μίσος δεν μπορεί να καταπολεμήσει το μίσος. Μόνο η αγάπη μπορεί να το κάνει αυτό. 
Βίας. Φίλει ὡς μισήσων καὶ μίσει ὡς φιλήσων. (Νὰ ἀγαπᾶς ὅπως θὰ μισῆς καὶ νὰ μισῆς ὅπως θ’ ἀγαπᾶς).
Γ. Σάνδη. Μόνο δυο ευτυχίες υπάρχουν στη ζωή. Ν’ αγαπάς και ν’ αγαπιέσαι.
Αγνώστου. Μπορείς να δίνεις χωρίς να αγαπάς, αλλά δεν μπορείς να αγαπάς χωρίς να δίνεις.
Λὰ Ροσφουκὼ  Ἀγαποῦμε πάντα ὅσους μᾶς θαυμάζουν, μὰ δὲν ἀγαποῦμε πάντα ὅσους θαυμάζουμε.
Λάο Τσε. Το να σ' αγαπάει κάποιος βαθιά σου δίνει δύναμη. Το να αγαπάς κάποιον βαθιά σου δίνει θάρρος.
Αγνώστου. Να πεις «Σ’ αγαπώ» θα χρειαστούν δυο δευτερόλεπτα, αλλά να δείξεις πώς, χρειάζεται ολόκληρη ζωή.
Θαλής ο Μιλήσιος. Δεν υπάρχει τίποτε ισχυρότερο από την αγάπη, γιατί όλα υποτάσονται σε αυτήν.
Ντ. Ντόντρίντζ. Εάν κανένας δεν σας αγαπάει, να είστε σίγουρος ότι φταίτε εσείς ο ίδιος.
Λ. Κούμορ. Ο καθένας ονειρεύεται ν' αποκτήσει τέτοια αγάπη, που αυτός δεν αξίζει.
Α. Βαμπίλοφ. Εάν θέλετε ν' αγαπήσετε, πρώτα απ' όλα να μάθετε να συγχωρείτε.
Βίκτωρ Ουγκώ. Η πιο μεγάλη ευτυχία στη ζωή είναι η πεποίθηση ότι μας αγαπούν.
Ντρύντεν Οἱ πόνοι τῆς ἀγάπης εἶναι γλυκύτεροι ἀπ’ ὅλες τὶς ἄλλες ἀπολαύσεις.
Σολομῶν  Τὸ μίσος δημιουργεῖ φιλονικείες, μὰ ἡ ἀγάπη καλύπτει τὰ σφάλματα.
Σαίξπηρ Γουίλλιαμ. Δεν αγαπούν εκείνοι που δεν δείχνουν την αγάπη τους.
Θ. Χατζής. Όσοι αγαπούν, ούτε απατούν, ούτε απαιτούν, ούτε επαιτούν.
Αριστοτέλης Κανένας δεν αγαπάει πραγματικά εκείνον που φοβάται.
Γ. Σω. Η αγάπη βλέπει με το τηλεσκόπιο, ο φθόνος με το μικροσκόπιο.
Σοφοκλής. Δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά μονάχα να αγαπώ.
Ευριπίδης. Δεν αγαπά πραγματικά όποιος δεν αγαπά για πάντα.
Α. Φρανς. Αγαπάμε αληθινά μόνο όταν αγαπάμε χωρίς λόγο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όταν αγαπά κανείς η ψυχή χορεύει στα μάτια.  ---  Όπου αγαπά γνωρίζεται απ’ την περπατησιά  του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος θέλει να αγαπήσει θέλει να χασομερίσει θέλει γρόσια να χαλάσει και να μή τα λογαριάσει.
Εβραϊκή παροιμία. Εκεί που σας αγαπάνε, να πηγαίνετε όχι και πολύ συχνά, εκεί που σας μισούν, μην πάτε ποτέ.
Λα'ι'κή Παροιμία. Χωρὶς ἀέρα τὸ πουλί, χωρὶς νερὸ τὸ ψάρι, χωρὶς ἀγάπη δὲ βαστοῦν κόρη καὶ παλικάρι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλιο μακριά κι αγαπημένοι, παρά κοντά και μαλωμένοι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος δεν έχει παιδιά δεν γνώρισε τι θα πεί αγάπη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όταν θες να σ’ αγαπούν, άργε να σ’ επιθυμούν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κοντακιανός λογαριασμός, παντοτινή αγάπη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν δεν έχεις ό,τι αγαπάς, αγάπα ό,τι έχεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν ένα φίδι σ’ αγαπά, κάνε το ‘συ βραχιόλι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όπου αγαπάς, μην πολυσυχνάζεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος αγαπάει παιδεύει.
ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ
Ματθ. 5,43-45 Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογείτε τοὺς καταρωμενους ὑμᾶς, καλῶς ποιῆτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς. Ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἓν οὐρανοῖς ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Μιμεῖται τὸν Θεὸν ἐκεῖνος ποὺ εὐγεργετεῖ τοὺς ἐχθρούς του, ἔστω κι ἂν μένουν ἀδιώρθωτοι. Καὶ ὁ Θεὸς τὸ ἴδιο κάνει ἀνατέλει τὸν ἥλιόν του γιὰ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Είναι μεγάλη η αρετή τού δικαίου, όταν έχει τούς ίδιους φίλους μέ τον Θεόν, όπως ακριβώς είναι μεγάλη κακία, όταν τούς φίλους τού Θεού τούς έχει εχθρούς καί τούς εχθρούς φίλους. Όπως ακριβώς λοιπόν λέγεται ότι ο Θεός έχει εχθρούς, χωρίς νά τούς μισεί καί χωρίς νά τούς αποστρέφεται, αλλά σιχαίνεται μόνο τίς πονηρές τους πράξεις, έτσι καί ο δίκαιος έχει εχθρούς, χωρίς νά τούς πολεμάει, αλλά μόνο αποστρέφεται τήν πονηρία τους.
Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως. Τὸ νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἐχθροὺς δὲν σημαίνει νὰ ἀγαπᾶμε τὸ κακό, οὔτε τὴν ἀσέβεια, οὔτε τὴ μοιχεία ἤ τὴν κλοπή, ἀλλὰ τὸν κλέφτη, καὶ τὸν μοιχό· ὄχι βέβαια ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία ποὺ κάνει καὶ τὴν ὅποια του ἐνέργεια μὲ τὴν ὁποία μολύνει τὸ ὄνομα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἄνθρωπος καὶ πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Ἐξάλλου ἡ ἁμαρτία εἶναι ἐνέργεια καὶ ὄχι οὐσία, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. "Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή, παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος".
ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
Α Ιωάν. 5,2 Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.
Α Ἰωάν-5,3 Αὔτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ οἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὔκ εἰσιν
Ιωάν. 14,15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε,
Ἰωάν-14,23-24 Ἐὰν τὶς ἀγαπᾷ με, τὸν λόγο μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτὼ ποιήσομεν. Ὁ μὴ ἀγαπῶν μὲ τοὺς λόγους μου οὑ τηρεῖ· ...
Νικηφ.Θεοτόκη. Ὁ Θεὸς ἐνομοθέτησε πόσον πρέπει νὰ ἀγαπῶμεν αὐτόν· «ἀγαπήσεις, λέγει, Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου» (Μάρκ. ιβ΄, 30).
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ὅστις λοιπόν δὲν ἀγαπᾶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, ἀλλά μάλιστα καὶ βλάπτει αὐτόν, ἐκείνος οὔτε καὶ τὸν Θεὸν ἀγαπᾶ. «Ἐάν τις εἴπη, ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεὸν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ μισῆ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,
ὅν ἑώρακε, τὸν Θεὸν, ὅν οὐχ ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;» (Α Ιωάν. δ. 20).
Ἄγ.Ἰωάν.Χρύσ. Μιμεῖται τὸν Θεὸν ἐκεῖνος ποὺ εὐγεργετεῖ τοὺς ἐχθρούς του, ἔστω κι ἂν μένουν ἀδιώρθωτοι. Καὶ ὁ Θεὸς τὸ ἴδιο κάνει ἀνατέλει τὸν ἥλιόν του γιὰ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς.
Ἀγ.Νείλου. Νὰ ἀγαπᾶς τὸν Θεό, καὶ πάνω ἀπὸ αὐτὸν νὰ μὴ συμπονεῖς τοὺς συγγενεῖς σου, μήπως καὶ φανεῖς, σύμφωνα μὲ τὰ δικά του λόγια, ἀνάξιός του, πρᾶγμα ποὺ δὲ θέλεις.
Ἀγ.Διαδόχου Φὼτ Ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν ἑαυτόν του δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπᾶ τὸν Θεόν. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ ξεπερνᾶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἑαυτὸν τοῦ ἐξ αἰτίας τοῦ ὑπερβολικοῦ πλούτου τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ἀγαπᾶ τὸν Θεόν.
Ἀγ.Διαδόχου Φὼτ  Πραγματικὰ αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὸν ἑαυτὸ τοῦ ἐπιδιώκει τὴ δική του δόξα, ἐνῷ αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Θεὸν ἐπιδιώκει τὴν δόξα τοῦ Δημιουργοῦ του. 
Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. "Να σέβεσαι το Θεό με έργα σεμνά, να Τον υμνείς με λόγια και να Τον τιμάς με τη σκέψη".
Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Όποιος αγαπά το θεό, δεν λυπεί ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα.      
ΠΕΡΙ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Η των γραφών ανάγνωσις, των ουρανών εστίν υπάνοιξις".
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Μένωμεν τῇ ἀναγνώσει τῶν θείων Γραφῶν. Ἡ δὲ τῶν Γραφῶν ἀνάγνωσις Θεοῦ ὁμιλία ἐστί. 
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. «Μέγας κρημνός και μέγα βάραθρο η των Γραφών άγνοια, μεγάλη δε προδοσία σωτηρίας το μηδένα των θείων νόμων ειδέναι».
Ἄγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ἡ ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν εἶναι συνομιλία μὲ τὸν Θεόν.   ---   Ἡ ἀνάγνωση κάθε θεόπνευστης Γραφῆς ὁδηγεῖ ἐκείνους ποὺ προσέχουν στὴν τέλεια γνώση τῆς εὐσέβειας.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Στὶς Γραφὲς δὲν ὑπάρχει τίποτε τὸ στραβό, τίποτε τὸ διεστραμένο, τίποτε τὸ ἀσαφές, τίποτε τὸ χαριστικὸ ἢ ἐχθρικό, ἀλλὰ ὅλα λέγονται γιὰ τὸ συμφέρον καὶ τὴν ὠφέλεια τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ἡ φύση τῶν θείων λόγων εἶναι τέτοια, ὥστε μέσα σὲ λίγα λόγια νὰ παρουσιάζει μεγάλο πλοῦτο νοημάτων καὶ νὰ χαρίζει ἀνέκφραστο καὶ ἀπερίγραπτο θησαυρὸ σ' αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ ἐρευνοῦν μὲ ἀκρίβεια τὴν ἀλήθεια.
Ἀγ.Ἰ.Χρύσ. Ἐκ πάντων τῶν πονηρῶν λογισμῶν ὥσπερ ἐκ μέσου φλογὸς ἐξαρπάζει, τὴν ψυχὴν ἡ τῶν θείων Γραφῶν ἀνάγνωσις. Μέγας Ἀθανάσιος. Οὐκ ἄλλως κατορθεῖται ἀρετὴ καὶ ἀποχὴ κακῶν εἰμὴ διὰ μελέτης τῶν Ἁγίων Γραφῶν.
Ἀγ.Ἰσαὰκ ὁ Σύρος. Σχόλασον σεαυτὸν διὰ παντὸς ἐν τῇ μελέτη τῆς ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν, ἐν ἀκριβῆ καταννοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀκολάστοις ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. "Η συνεχής μελέτη των θείων Γραφών είναι το φως της ψυχής και μας προφυλάσσει από τα πάθη".
ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ἁββᾶς Μακάριος Αιγύπτιος. Η ψυχή τότε γνωρίζει ότι συνέλαβε πνεύμα άγιον όταν παύσουν να κινούνται τα πάθη. Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα!
Αγ.Ἰωάν.Χρυσ. Ὅπως ὁ ἄνεμος ποὺ πέφτει σὲ πανὶ χαλαρωμένο, δὲν μπορεῖ νὰ ἐνεργήσει, ἔτσι καὶ τὸ Ἄγ.Πνεῦμα δὲν ἀνέχεται νὰ παραμένει σὲ ἀποχαυνωμένη ψυχῆ, ἀλλὰ χρειάζεται θερμὴ διάθεση, μεγάλη ἐνεργητικότητα.
Μέγ. Αθανάσιος. Ημείς δε χωρίς μεν του Πνεύματος ξένοι και μακράν εσμέν του Θεού· τη δε του Πνεύματος μετοχή συναπτόμεθα τη θεότητι· ώστε το είναι ημάς εν τω Πατρί μη ημέτερον ειναι, αλλά του Πνεύματος του εν ημίν όντος και εν ημίν μένοντος.
Δαμασκηνοῦ Στουδίτου. Ἑπτὰ χαρίσματα εἶναι τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ὡς τὸ λέγει ὁ Προφήτης Ἠσαΐας, τῆς σοφίας τῆς συνέσεως, τῆς γνώσεως, τῆς εὐσεβείας, τῆς ἰσχύος, τῆς βουλῆς, καὶ τοῦ φόβου.
Δαμασκηνοῦ Στουδίτου. Ἑπτὰ καρποὺς ὁρίζει ὁ Ἀπ.Παύλος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀγάπην, χαρὰν, εἰρὴνην, μακροθυμίαν, πίστιν, πραότητα καὶ ἐγκράτειαν.
ΠΕΡΙ ΑΓΙΩΝ
Ψαλμ. 15,3 Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς.
Ψαλμ. 33,10 Φοβήθητε τὸν Κύριον πάντες οἱ ἅγιοι αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
Είπε γέρων. Σήμερα κοιτάζουμε να αγιάσουμε με λίγο κόπο.
Ἀγ.Νείλου. Νὰ χαίρεσαι μὲ τὴ συνάντηση τῶν ἁγίων. Γιατὶ μέσω αὐτῶν ἐμφανίζεται ὁ Θεός.
Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς «Οι άγιοι ού διανοούνται τα θεία, αλλά πάσχουν τα θεία»
Ἀγ.Νείλου. Νὰ φροντίζεις ὥστε πάντοτε νὰ κερδίζεις κάτι ἀπὸ τὴ θέα τῶν ἁγίων.Νὰ παρατηρεῖς τὸ βλέμμα καὶ τὴν ἐμφάνισή τους, γιατὶ καὶ τὰ δύο εἶναι ὠφέλιμα. Τοὺς πραγματικὰ ἅγιους νὰ τοὺς διακρίνεις ἀπὸ τὰ ἔργα τους.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Όταν το λιοντάρι βρυχάται, όλα τα άγρια ζώα τα τρέπει σε φυγή. Όταν ο Άγιος ομιλεί, από παντού εκδιώκει τους δαίμονες".
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. «Οι άγιοι άν κάνουν κάτι κακό δεν το κρύβουν, δεν διστάζουν να το ποῦν και κλαίνε κάθε μέρα· άν κάνουν κάτι καλό και μεγάλο το κρύβουν από τους ανθρώπους, και το λησμονούν»
Άγ. Νικόλαος Καβάσιλας. Ο άγιος αγαπά όχι αυτό που του αρέσει προσωπικά αλλά αυτό που αρέσει του Χριστού. Τον εαυτό του τον παρατά και προς τον Χριστό τρέχει. Τη φτώχεια του λησμονά και στον πλούτο Εκείνου ελπίζει. Γιατί η δύναμη της αγάπης είναι αυτή που κάνει αυτούς που αγαπούν τα καλά να μοιράζονται. Η δε θέληση και η επιθυμία των αγίων όλη αναλώνονται στον Θεό.
Πάτερ Αββακούμ Πες μου είναι δυνατό για ένα που ζει στο κόσμο να πετύχει την αγιότητα; Είναι πολύ δύσκολο απάντησε , αλλά όχι αδύνατον. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι δεν είναι ο τόπος, αλλά ο τρόπος που κάνει αγίους.
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Οι ‘Αγιοι ακούουν των προσευχών ημών και έχουν από Θεού την δύναμιν, ίνα βοηθούν ημάς. Τούτο είναι γνωστό εις όλον το γένος των χριστιανών. 
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Επικαλείσθε μετά πίστεως την Θεοτόκον και τους Αγίους. Ούτοι ακούουν των προσευχών ημών και γνωρίζουν και τους διαλογισμούς ημών.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δὲν εἶναι ὅλοι ἅγιοι, ὅσοι πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μην τάξεις σ' άγιο κερί και σε παιδί κουλούρι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κανένας δεν άγιασε στον τόπο του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν δε δώσεις, δεν αγιάζεις.
ΠΕΡΙ ΑΓΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΘΕΙΑΣ
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ Ὅλων τῶν κακῶν προηγεῖται ἡ ἄγνοια· δεύτερη μετὰ ἀπὸ αὐτὴν ἔρχεται ἡ ἀπιστία.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Καλύτερα νὰ ἀγνοεῖς παντελῶς κάτι, παρὰ νὰ τὸ μαθαίνεις ἐσφαλμένα· γιατί τὸ πρῶτο δὲν μπορεῖ νὰ κατηγορηθεῖ, ἐνῷ τὸ δεύτερο ἀπεστέρηται συγγνώμης.  ... Καὶ γιατί σὲ πλάκα καθαρὴ εὔκολα θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ γράψει ὅτι θὰ ἤθελε, σὲ γραμμένη ὅμως δὲν γίνεται πιὰ αὐτὸ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο· γιατί πρέπει προηγουμένως νὰ σβήσει κανεὶς αὐτὰ ποὺ γράφτηκαν ἐσφαλμένα.
Αγ.Ἰωάν.Χρύσ. Τὸ νὰ ἀγνοοῦμε τοὺς ἑαυτούς μας εἶναι φοβερότερο ἀπὸ τὴν χειρότερη μορφὴ μανίας καὶ παραλογισμοῦ· ἡ μανία εἶναι φυσικὸ νόσημα, ἐνῷ ἡ ἄγνοια τοῦ ἑαυτοῦ μας εἶναι ἀποτέλσμα διεφθαρμένης προαιρέσεως.     
Ἀγ.Διδύμου. Ἐὰν κανεὶς σφάλλει γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ ἄγνοια, δὲν εἶναι ἄξιος τιμωρίας, διότι τιμωρεῖται ἐκεῖνος ποὺ ἁμαρτάνει ἀπὸ συνήθεια.
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ Ἡ ἄγνοιά μας κάνει νὰ ἀντιλέγουμε σ' αὐτὰ ποὺ εἶναι ὠφέλιμα, καὶ ὅταν ἀποθρασύνεται αὐτὴ αὐξάνει τὶς κακίες ποὺ ὑπάρχουν μέσα μας.                                                                                                                  
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ Ὅποιος ἀγνοεῖ τὴν ἐνέδρα τῶν ἐχθρῶν, σφάζεται εὔκολα, καὶ ὅποιος δὲν γνωρίζει τὶς αἰτίες τῶν παθῶν, καταπίπτει εὐκόλως.
Βενιαμίν Ντισραέλι. Το να έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχεις άγνοια των γεγονότων, είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη γνώση.
Henry Kissinger. Για να είναι κανείς απολύτως σίγουρος για κάτι, πρέπει να ξέρει τα πάντα ή απολύτως τίποτα γι' αυτό. 
Wayne DyerΗ ύψιστη μορφή άγνοιας είναι όταν απορρίπτεις κάτι που δεν ξέρεις τίποτε γι’ αυτό.
Θουκυδίδης. Ἀμαθίη μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει. (Ἡ ἀμάθεια φέρνει θράσος, ἡ σκέψη δὲ ὀκνηρία).
Σενέκας. Ο γνωστικός άνθρωπος αναγνωρίζει τον αμαθή, γιατί υπήρξε κι ο ίδιος αμαθής. Αντίθετα, ο αμαθής δεν αναγνωρίζει τον γνωστικό, γιατί αυτός ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ γνωστικός.
Πλάτων. Ἐξ ἀμαθείας πάντα κακὰ πᾶσιν ἐρρίζεται. (Ὅλα τὰ κακὰ σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἔχουν τὴ ρίζα τους στὴν ἀμάθεια).
Πλάτων. Το φοβερότερο είδος της άγνοιας είναι να νομίζει κανείς ότι γνωρίζει κάτι, που δεν το γνωρίζει.
Επίκτητος. Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να μάθει ό,τι νομίζει ότι ξέρει ήδη.
Πλάτων. Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
Ακινάτης Θωμάς. Να φυλάγεσαι από τον άνθρωπο του ενός βιβλίου.
Ο. Μπέτλινγκ. Ο αμαθής είναι σαν το ντέφι: κάνει θόρυβο χάρη στην κενότητά του.Λάο Τσε. Το να ξέρεις ότι δεν ξέρεις είναι το καλύτερο. Το να υποκρίνεσαι ότι ξέρεις, ενώ δεν ξέρεις, είναι αρρώστια.
Ανωνύμου. H άγνοια είναι σαν ένα σάπιο δόντι. Την καταλαβαίνεις μόλις ο άλλος ανοίξει το στόμα του.
Vauvenargues. Περισσότερα είναι τα άχρηστα πράγματα που ξέρουμε από τα αναγκαία που αγνοούμε.
Isaak Asimov. Αν η γνώση δηµιουργεί προβλήματα, η άγνοια σίγουρα δεν µπορεί να τα λύσει.
Σωκράτης. Αλλίμονο σ’ αυτούς που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν αυτά που δεν ξέρουν.
Ταλλεϋράνδρος. Πότε δὲν προχωρεῖς τόσο πολύ,  ὄσο ὄταν δὲν ξέρεις ποῦ πηγαίνεις.
Jean Baptiste Say. Η άγνοια συνδέεται με τη ρουτίνα, εχθρό κάθε τελειοποίησης.
Derek Bock. Αν νομίζεις ότι η μόρφωση είναι ακριβή, δοκίμασε την άγνοια.
Ανωνύμου.Το κακό της άγνοιας είναι ότι αγνοεί κανείς την άγνοιά του.
Ανωνύμου. Όσα πιο λίγα ξέρει κανείς, τόσο πιο πολύ θέλει να τα πει.
Βενιαμίν Φραγκλίνος. Ο ενθουσιασμός είναι τέκνο της αμάθειας.
Robert Browning. Η άγνοια δεν είναι αθωότητα, είναι αμαρτία.
Αντιφών. Η άγνοια είναι η μητέρα της αναίδειας. 
Σενέκας. Η αιτία του φόβου είναι η άγνοια
Λα'ι'κή Παροιμία. Να 'χαν οι κουρούνες γνώση, να μας δάνειζαν καμπόση.
Λα'ι'κή Παροιμία. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἄγνοια φλυαρεῖ.                                                                                                                                      
ΠΕΡΙ ΑΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΤΗΤΟΣ
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἁγνεία σημαίνει ἀπόκτησις τῆς ἀσωμάτου φύσεως. Ἁγνὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μὲ τὸν ἕνα ἔρωτα ἀπέκρουσε τὸν ἄλλο ἔρωτα, καὶ ἔσβησε τὸ ὑλικὸ μὲ τὸ ἄϋλο πῦρ.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Τόσο ὑψηλὸς καὶ τὸσο μεγάλος εἶναι ὁ ἔπαινος τῆς ἁγνείας, ὥστε μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Πατέρας νὰ τολμήσουν νὰ τὴν ὀνομάσουν ἀπάθεια. 
Ἀγ.Ἀθανασίου. Μερικοὶ μένουν ἁγνοὶ ἤ ἐπειδὴ προστατεύονται ἀπὸ τὸν Θεό, ἤ ἐπειδὴ ἔχουν ψυχρὴ κράση, ἤ ἀναγκάζοντας τὸν ἑαυτό τους μὲ τὴν ἄσκηση.
Ευριπίδης. Σεμνά γαρ σεμνύνεται. (Η αγνότητα τιμάται)
Αθηναγόρας. Το ιδεώδες της αγνότητας είναι ο γάμος.
Χίλων. Αγνότητα σημαίνει εγκράτεια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σ’ αυτόν που  είναι αγνός μπορούμε να  ’χουμε εμπιστοσύνη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στο μάλαμα σκουριά δεν πιάνει.
ΠΕΡΙ ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Ἄγ.Νεκτάριος Ἀγνωμοσύνη εἶναι ἡ ἐπιλησμοσύνη τῆς γενομένης εὐεργεσίας καὶ ἡ ἔλλειψις παντὸς φιλῖου συναισθήματος πρὸς τὸν εὐεργέτην. Ἀχαριστία δὲ ἡ ἀπροθυμία πρὸς ἀνταπόδοση τῆς χάριτος.                                                       
Ἄγ.Νεκτάριος Ὁ ἀγνώμων ἔχει ἀναίσθητη ψυχή, διότι ἀναισθητεῖ πρὸς τὴν ἐπίδραση τῆς εὐεργεσίας. Ἔχει καρδία ἀσυμπαθῆ, διότι οὐδεμία συμπάθεια γεννᾶται πρὸς τὸν εὐεργέτη, οὐδὲν συναίσθημα ἀγάπης ἀναπτύσσεται.              
Ἄγ.Νεκτάριος Ὁ ἀγνώμων οὔτε τὸν Θεὸν ἀγαπᾶ τὸν ἐμπιπλώντα ἐν ἀγαθοὶς τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ . διότι ἀφοῦ τὸν εὐεργέτην αὐτοῦ δὲν ἀγαπᾶ, ὂν εἶδε, τὸ Θεὸν ὂν δὲν εἶδεν, πῶς δύναται ἀγαπᾶν;                                                             
Ἄγ.Νεκτάριος Ὁ ἀγνώμων ἔχει νοῦν διεστραμένον, διότι διὰ παραλογισμῶν πείθει αὐτόν, ὅτι οὐδεμίας χάριτος εἶναι ὀφειλέτης στὸν εὐεργέτη του, καὶ οὐδεμίαν ὀφείλει σὲ αὐτὸν εὐγνωμοσύνην.                                                                  
Ἄγ.Νεκτάριος Ὁ ἀγνώμων εἶναι ἄνθρωπος ἐπικίνδυνος στὸν εὐεργέτη, διότι ἡ εὐεργεσία ἡ μὴ τίκτουσα ἀγάπην εἰς τὴν καρδίαν κυοφορεῖ μῖσος ἐν αὐτῇ.                                                                                                                                              
Ἄγ.Νεκτάριος Ὁ εὐεργέτης διὰ τῆς εὐεργεσίας τοῦ πρὸς τὸν ἀγνώμονα ἐκτήσατο ἕνα ἐπὶ πλέον ἐχθρόν, καὶ ὀφείλει νὰ φυλλάσεται ἀπ' αὐτοῦ.                                                                                                                                                 
Ἄγ.Νεκτάριος Ἡ εὐεργεσία ἐν τὴ ψυχὴ τοῦ ἀγνώμονος τίκτει θλῖψιν, ἡ δὲ θλῖψις ἀνίαν, ἡ δὲ ἀνία μῖσος, τὸ δὲ μῖσος ἔχθραν, πρὸς τὸν εὐεργέτην.                                                                                                                                                             
Ἄγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ὅσο περισσότερο εὐεργετεῖται κανεὶς ἀπὸ τὸ Θεό, τόσο μεγαλύτερης τιμωρίας γίνεται ὑπεύθυνος, ὅταν δείχνει ἀγνωμοσύνη, ἀφοῦ οὔτε μὲ τὴν τιμὴ ποὺ τοῦ γίνεται δὲν γίνεται καλύτερος.                                         
ΠΕΡΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Σειρ-20,12 Ἔστιν ἀγοράζων πολλὰ ὁλίγου καὶ ἀποτίννύων αὐτὰ ἐπταπλάσιον.
Σειρ-26,29 Μόλις ἐξελείται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας, καὶ οὐ δικαιωσθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἀμαρτίας.
Λ. Τολστόι. Όλο το εμπόριο των πολυτελειών του κόσμου υπάρχει μόνο χάρη στις απαιτήσεις της γυναίκας.
Αγνώστου. Όλο και πιο δύσκολο να συναντήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν προσπαθεί να σου πουλήσει κάτι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Παίνευε τα βουνά κι αγόραζε στον κάμπο. (Για να αγοράσουν φτηνά όσα  έχουν αξία, επαινούν τα ασήμαντα.)
Λα'ι'κή Παροιμία. Του εμπόρου η τύχη κρέμεται απ’ την αλλαγή του ανέμου και τις διαθέσεις της θάλασσας.
Ἀγγλική Παροιμία. Αγοράζεις γη, αγοράζεις και τις πέτρες. Αγοράζεις κρέας, αγοράζεις και τα κόκαλα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ φτήνεια τρώγει τὸν παρᾶ (παρασύρεται κανεὶς καὶ ἀγοράζει περισσότερα).
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο διάβολος γίδια δεν είχε και τυρί πούλαγε. (απατεώνας- πονηρός)
Ἀγγλική Παροιμία. Γιατί ν' αγοράσεις μια αγελάδα, όταν το γάλα είναι τόσο φτηνό.
Ἀγγλική Παροιμία. Φρόντισε το μαγαζί σου και το μαγαζί σου θα φροντίσει εσένα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Οι αγοραστές χρειάζονται εκατό μάτια κι οι πωλητές κανένα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Εγώ στραβώνω και πουλώ, εσύ άνοιξε τα μάτια σου και πάρε.
Τσεχική παροιμία. Μην αγοράζεις με τ' αυτιά σου, αλλά με τα μάτια σου.
Ἀγγλική Παροιμία. Όποιος πληρώνει από πριν, δεν εξυπηρετείται σωστά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Διαλέγοντας – διαλέγοντας πέρνεις τ’ αποδιαλεούδια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀπὸ πλοῖο ποὺ βουλιάζει, ὅ,τι σώσεις κέρδος τὸ ’χεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ό,τι έχει ο καθένας στην πανέρα του, αυτό διαλαλεί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αὐγὸ ἂν πάρης ἀπ’ αὐτόν, κροκὸ δὲ θὰ ’βρης μέσα.
Εβραϊκή παροιμία. Μην ανοίγεις μαγαζί αν δεν ξέρεις να χαμογελάς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα  και καρτέρει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το εμπόριο δεν ξέρει ούτε φιλίες ούτε ευγένειες.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος πολύ απλώνεται, γρήγορα μαζεύεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στο αλέυρι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όταν δεις ακρίβεια, καρτέρει και τη φθήνεια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το ακριβό πράγμα έχει τον παρά του μέσα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος αγοράζει διάβολο, διάβολο πουλά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πέντε αν δεν χάσεις, δέκα θα κερδίσεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ πραμάτεια (τὸ ἐμπόριο) θέλει μάτια.
Ἀρχαίον Ρήτόν. Οὐκ κἂν λάβῃς παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πούλαγε ακριβά και ζύγιαζε σωστά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μην αγοράζεις γουρούνι στο σακί.
Ἀγγλική Παροιμία. Το εμπόριο ακολουθεί τη σημαία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ψάρια στο γιαλό, τόσο τα πουλώ.
Ἀρχαία Ρήση. Ἐν τῇ παλάμη καὶ οὔτω βοήσωμεν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βλέπε μόστρα κι ἀγόραζε πανί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Συχνοπούλα και λιγοκέρδιζε.
Ἀγγλική Παροιμία. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το ακριβό είναι και φτηνό.
ΠΕΡΙ ΑΓΧΟΥΣ
Ἄγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ἡ πραγματικὴ ταραχὴ καὶ ἡ ψυχικὴ ἀταξία δὲν ὀφείλονται στὴν φορὰ τῶν πραγμάτων, ἀλλὰ στὴ σκέψη μας, ποὺ εἶναι ἔτσι διατεθειμένη. Ὅπως καὶ τὸ μάτι ποὺ νοσεῖ βλέπει σκοτάδι ἀκόμη καὶ τὸ μεσημέρι.
Γέροντας Πορφύριος. "Το άγχος καταπολεμείται με την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και τον καλόν αγώνα".
Γέρων Παΐσιος.  Πρέπει να απλοποιήσουμε την ζωή μας. Η πολυτέλεια κουράζει. Είναι μερικοί που συνεχεία θέλουν να αλλάζουν έπιπλα κλπ. Τρέχουν μετά να βγάλουν περισσότερα χρήματα και έτσι γεμίζουν άγχος.
Γέρων Παΐσιος. Σήμερα τον ζαλίζουν τον άνθρωπο. Τα χτυπάνε τα καημένα τα παιδιά από δω και από κει με διάφορες θεωρίες, τα πιάνει μετά φόβος, άγχος και ξεσπάνε στα ναρκωτικά και την διασκέδαση. Αλλά αυτή η κοσμική διασκέδαση προσθέτει άγχος. 
Charles Haddon SpurgeonΤο άγχος δεν αδειάζει το αύριο από τις λύπες του, αλλά αδειάζει το σήμερα από τη δύναμή του.
Επίκτητος. Ταράττει τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα.
Επίκτητος. Ει βούλει άλυπον βίον ζην, τα μέλλοντα συμβαίνειν ως ήδη συμβεβηκότα λογίζου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μια στενοχώρια που μοιράζεται είναι μισή στενοχώρια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Οἱ πολλὲς φροντίδες ἄσπρισαν τὶς τρίχες.
ΑΓΩΓΗΣ
Μέγας Αλέξανδρος. Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.
Πυθαγόρας. Βάση και θεμέλιο του Κράτους είναι η καλή αγωγή και η μόρφωση των νέων.
Λεγκουβέ Ε. Η αγωγή είναι μια επιστήμη που μαθαίνει τα παιδιά να βολεύονται χωρίς εμάς
Σωκράτης. Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ' αγαθά φέρει. 
Γιαπωνέζικη παροιμία. Η αγωγή είναι πιο σπουδαία από την καταγωγή. 
ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΩΜΕΝΩΝ
Α Κορ. 9,25 Πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον.
Λουκ. 13,24 Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.
Γέρων Παΐσιος. «Ἐκεῖνος ποὺ ἀγωνίζεται πολὺ καιρὸ καὶ δὲν βλέπει πνευματικὴ πρόοδο ἔχει ὑπερηφάνεια καὶ ἐγωισμό. Πνευματικὴ πρόοδος ὑπάρχει ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει πολὺ ταπείνωση.
Γέρων Παΐσιος. «Νὰ ἀγωνιζόμαστε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ κερδίσουμε τὸν παράδεισο. Εἶναι πολὺ στενὴ ἡ πύλη καὶ μὴν ἀκοῦτε αὐτοὺς ποὺ σᾶς λένε ὅτι ὅλοι θὰ σωθοῦμε».
Ματθ. ια’12. “Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιασταί αρπάζουσιν αυτήν”.
Απόστολος Παύλος. Πας αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται.
Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. "Εκείνων που ο αγώνας είναι τέλειος, τελειότερη είναι η αμοιβή' και εκείνων που δεν είναι τέλειος ο αγώνας, ελλιπής είναι η αμοιβή".
Αγ. Ισαάκ ο Σύρος. Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός. Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό.
Ἀγ.Συγκλητικὴ. Ὅσον οἱ ἀθληταὶ γίνοναι καλύτεροι, τόσον καὶ πρὸς ἰσχυροτέρους ἀντιπάλους συναγωνίζονται.
Τσώρτσιλ Ουίνστον. Η επιτυχία δεν είναι οριστική. Η αποτυχία δεν είναι μοιραία. Αυτό που μετράει είναι η δύναμη να συνεχίζεις.
Ζολά Εμίλ. Το να θέλεις να επιτύχεις χωρίς προσπάθεια, είναι σα να θέλεις να θερίσεις χωρίς να σπείρεις.
Σασούν Βιντάλ. Το μόνο μέρος όπου η επιτυχία προηγείται της εργασίας είναι το λεξικό.
Ἀγνώστου. Δεν υπάρχουν υποθέσεις χαμένες παρά μόνο εκείνες που εγκατέλειψες
Αρχαίο ρητό. Αγών πρόφασιν ουκ επιδέχεται. (Ο αγώνας δεν σηκώνει προφάσεις).
Ἀγνώστου. Αν θες κάτι δεν αρκεί μόνο να το ονειρεύεσαι. Διεκδίκησε το!
Γκαίτε. Εκείνος μόνο που διαρκώς αγωνίζεται μπορεί να λυτρωθεί.
Ἀγνώστου. Η δημιουργία είναι αγώνας.
Αισχύλος. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.
ΠΕΡΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ
Κλήμης Αλεξανδρείας. Οταν βλέπεις τον αδελφό ή την αδελφή σου βλέπεις τον Θεό. Μετά τον Θεό πρέπει όλους να τους  υπολογίζουμε σαν τον ίδιο τον Θεό.  
Παρ-18,19 Ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή, ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον.
Ψαλμ. 132,1.- «Ἰδοὺ δὴ τὶ καλὸν ἤ τί τερπνόν, ἀλλ’ ἤ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;».
Λακορνταὶρ  Ἡ ἀδελφότητα εἶναι ἡ ἀμοιβαία συμμετοχὴ τῆς καρδιᾶς, τῆς δουλειᾶς καὶ τῶν ἀγαθῶν.
Ἀντισθένης  Συμβίωση μονοιασμένων ἀδερφῶν εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ κάθε τεῖχος.
Ξενοφῶν  Ὅποιος φροντίζει γιὰ τὸν ἀδελφό του, φροντίζει γιὰ τὸν ἑαυτό του.
Μένανδρος  Πόσο εὐχάριστο πρᾶγμα εἶναι νὰ ζοῦν τ’ ἀδέλφια μονοιασμένα.
Ησίοδος. Να μην κάνεις τον φίλο σου ίσο με τον αδελφό σου.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ο αδερφός θέλει η αδερφή του να  ’ναι πλούσια παρά να την κάνει αυτός.
Λαϊκὴ Παροιμία. Τον αδερφό σου αγάπαγε κι όχι το μερτικό του (το μερίδιό του).
Λαϊκὴ Παροιμία. Τ’ αδέρφια όταν σμίγουνε, τριαντάφυλλα ανθισμένα.
Λαϊκὴ Παροιμία. Αδέρφια αγαπημένα, κάστρα που δεν παίρνονται.
Λαϊκὴ Παροιμία. Η αδερφή τον αδερφό χρυσό σταυρό τον έχει.
Λαϊκὴ Παροιμία. Αδέρφια ενωμένα, σπίτια ευτυχισμένα. (Παξοί)
Λαϊκὴ Παροιμία. Αδερφός, κι ας ειν' κι οχτρός. (Κεφαλονίτικη)
Λαϊκὴ Παροιμία. Αδέρφια χωρίς αγάπη δέντρα χωρίς φύλλα.
Λαϊκὴ Παροιμία. Αδερφός τ’ αδερφού βοήθεια.
ΠΕΡΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ
Ευσέβιος ο Καισαρείας. Το σώμα το λιώνει η τεμπελιά και την ψυχή η αδιαφορία.
Johann Kaspar Lavater. Προφυλαχτείτε απ’ αυτόν που τα βρίσκει όλα άσχημα, απ’ αυτόν που τα βρίσκει όλα καλά και, προπαντός, από αυτόν που είναι αδιάφορος για όλα.
Ισοκράτης. Οι άνθρωποι κλαίνε διαβάζοντας τις φαντασίες των ποιητών, αλλά τα αληθινά βάσανα των ανθρώπων τα παρακολουθούν με αδιαφορία.
André Maurois. Το πραγματικό κακό των γηρατειών δεν είναι η αδυναμία του σώματος, είναι η αδιαφορία της ψυχής.
Μπερνέ Κ. Εύκολα κρύβεται το μίσος, δύσκολα κρύβεται η αγάπη, αλλά πιο δύσκολα κρύβεταί η αδιαφορία.
Ανώνυμος. Είμαστε δυνατοί σε όσα μας είναι αδιάφορα και αδύναμοι σε όσα μας ενδιαφέρουν.
Χαλίλ Γκιμπράν. Η επιθυμία είναι το μισό της ζωής. Η αδιαφορία είναι το μισό του θανάτου.
Σόμερσετ Μωμ. Η ανεκτικότητα είναι μια άλλη ονομασία για την αδιαφορία.
Τζ. Ρέστον. Όλη η πολιτική βασίζεται στην αδιαφορία της πλειοψηφίας.
Μάρκος Αυρήλιος. Αδικεί πολλάκις ο μη ποιών τι, ου μόνον ο ποιών τι.
Ευσέβιος. Το σώμα το λιώνει η τεμπελιά και την ψυχή η αδιαφορία.
Denis Diderot. Η αδιαφορία δίνει έναν ψεύτικο αέρα υπεροχής.
Charles-Simon Favart. Αδιαφορία είναι ο ύπνος της καρδιάς.
Ζολά. Η συγγνώμη έρχεται μετά την αδιαφορία.
Ελληνική Παροιμία. Από το ένα αυτί μπαίνει κι απ' το άλλο βγαίνει.
ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΙΑΣ, ΑΠΑΤΗΣ
Λευτ-19,13 Ούκ αδικήσεις τον πλησίον και ούχ αρπάσεις και ου μη κοιμηθήσεται ο μισθός του μισθωτού σου παρά σοι έως πρωί.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Όταν ιδείς κάποιον να πλουτεί με αδικίες και να ευημερεί, να στενάξεις, να δακρύσεις. Διότι ο πλούτος αυτός προσθέτει σ' αυτόν τιμωρία".
Ἀγ.Ισαάκ ο Σύρος. "Όποιος υποφέρει με χαρά την αδικία, αυτός έχει παρηγοριά από το Θεό".
Ἀγ.Νείλου. Γι’ αὐτὰ ποὺ ἀδικεῖσαι, νὰ καταφεύγεις στὴν ὑπομονή, καὶ τότε ἡ ζημιὰ μετατίθεται σ’ αὐτοὺς ποὺ σὲ ἀδικοῦν.
Ἄγ.Μᾶρκος Ἐρημ Αὐτὸς ποὺ πιστεύει στὸν Χριστὸ γιὰ τὴν ἀνταποδώση, ὑπομένει κάθε ἀδικία ἀνάλογα πρὸς τὴν πίστη ποὺ ἔχει.
Πάτερ Ἰωήλ. Ο Χριστιανός δεν είναι καρπαζοεισπράκτορας. Όταν σας αδικούν, έχετε δικαίωμα να ζητάτε δικαιοσύνη. Μα είτε την βρίσκετε, είτε όχι, οφείλετε να έχετε αγάπη και να συγχωρείτε. Γιατί το τέλειο είναι η αγάπη. Ο Κύριος μια φορά ζήτησε αδικούμενος δικαιοσύνη για να την αγιάσει. «Ει κακώς ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού· ει δε καλώς, τι με δέρεις»;
Βωβενάρ Μαρκήσιος. Το εμπόριο είναι το σχολείο της απάτης.
Θουκυδίδης. Ἀδικούμενοι, ὡς ἕοικεν, οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον ὀργίζοναι ἢ βιαζόμενοι. (Οἱ ἄνθρωποι, καθὼς φαίνεται, ὀργίζονται πιὸ πολὺ ὅταν ἀδικοῦνται παρὰ ὅταν ὑποκύπτουν στὴ βία).
Αριστοτέλης. Εν τη προαιρέσει η μοχθηρία και το αδικείν.
Δημόκριτος. Αγαθόν ού το μη αδικείν, αλλά το μηδέν θέλειν.
Ι. Ευαγγέλου. Το άδικο των πολλών εύκολα προβάλλεται ως δίκαιο.
Μάρκος Αυρήλιος. Αδικεί πολλάκις ο μη ποιών τι, ου μόνον ο ποιών τι.
Ισοκράτης. Να δέχεσαι να είσαι φτωχός και δίκαιος, παρά πλούσιος και άδικος.
Ισοκράτης. Η άδικη απόκτηση χρημάτων, να πιστεύετε ότι δέν θα γεννήσει πλούτο αλλά κίνδυνο.
Πλούταρχος. Θέλω να έχω λεφτά, αλλά δεν θέλω να τα αποκτήσω με αδικίες. Σε μιά τέτοια περίπτωση θα έρθει σίγουρα η τιμωρία.
Πυθαγόρας. Οι αιτίες πού κάνουν τον άνθρωπο να αδικεί είναι τρείς : 1ον η φιληδονία, 2ον η πλεονεξία, και 3ον  η φιλοδοξία.
Πλάτων. Δεν πρέπει να ανταποδίδει κανείς το άδικο, ούτε να βλάπτει κανένα απ' τους ανθρώπους, οτιδήποτε και αν παθαίνει απο αυτούς.
Πλάτων. Αν ήταν ανάγκη να αδικώ ή να αδικούμαι, θα προτιμούσα να αδικούμαι μάλλον παρά να αδικώ.
Χίλωνας. Να προτιμάς τη ζημιά πίο πολύ παρά το αισχρό κέρδος.
Λαϊκή Παροιμία.Τὰ κακοσυναγμένα κακοσκορπισμένα. - Τὰ κακὰ κερδισμένα, εἶναι χαμένα. - Ἄσπρα κακογινομένα, κάρβουν’ ἀναμμένα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Εγώ στραβώνω και πουλώ, εσύ άνοιξε τα μάτια σου και πάρε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀδικιᾶς σπειρὶ σπαρμένο, κι’ ἂν φυτρώσει, δὲ σταχυάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η υπόσχεση και η απάτη είναι κλαδιά του ίδιου δένδρου.
Λα'ι'κή Παροιμία.Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν ἀδικιά, βρίσκει στὸ σπίτι του κακά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο Θεός να σε φυλάει απ' άδικο και από κακιά γυναίκα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος τρώγει τὸ ξένο δίκιο, τρώγει τὰ κρέατά του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μὲ λαγοὺς καὶ μὲ περδίκια, τ’ ἄδικα τὰ κάνεις δίκια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀδικοχτισμένο σπίτι, πέφτει καὶ γκρεμίζεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δίχως κέρδη κέρατα, δίχως πομπές κουδούνια.
Λα'ι'κή Παροιμία.Ἡ ἀδικία κράζοντας ἀνεβαίνει στὸν οὐρανὸ.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τ’ ἄδικο τὸ τρῶς, μὰ δὲν τὸ χωνεύεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το άδικο δεν ευλογείται. 
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἄδικη χαρά, δίκαιη λύπη.
ΠΕΡΙ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Ματθ. 6,24. «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. Ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Ματθ.6,27 Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ Μαμμωνᾷ.
Ματθ. 7,17-18. «Οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν».
Ματθ. 10,24. «Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ, οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ».
Ματθ. 19,24. Πάλιν λέγω ὑμῖν· Εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ραφίδος διελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν... (Ματθ 19,26) παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστι, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι».
Β΄ Κορ. 6,14-16. «Οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν, καὶ τραπέζης δαιμονίων. Τίς μετοχὴ δικαιοσύνης καὶ ἀνομίας; Ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; Τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαρ; Ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;
Ἀββᾷ Ἠσαϊου. Εἶναι ἀδύνατον εἰς τὸν Θεὸν νὰ μὴν ἀκούει τὸν ἄνθρωπον, ἐφ’ ὅσον ὁ ἄνθρωπος προηγουμένως ἀκούσει τὸν Θεόν.
Αγ.Ιωάν.Κλίμ. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντικρύσης ποτὲ ἁπλότητα χωρὶς ταπείνωσι.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δὲν εἶναι δυνατὸν αὐτὸς ποὺ φροντίζει γιὰ τὴν ἀρετὴ νὰ μὴ ἔχει πολλοὺς ἐχθρούς. 
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δέν είναι δυνατόν εκείνος που ζεί αμαρτωλή ζωή, πραγματικά δεν είναι δυνατόν να μήν κλονίζεται και στήν πίστη.
Μεγ.Βασιλείου. Είναι αδύνατον να εκτραπούν οι άνθρωποι από τόν ορθό δρόμο, άν δέν νοσήσει η ψυχή τους από τή λήθη του Θεού.
Μεγ.Βασιλείου. Εἶναι ἀδύνατον νὰ πλησιάσουμε τὸ ἀγαθό, ἄν πρῶτα δὲν ἀπομακρυνθοῦμε καὶ ἀποφύγουμε τὸ κακό.
Ἀγ.Ἰσαὰκ Σύρ.Ὅπως εἶναι ἀδύνατο νὰ συμβαδίζη ἡ ὑγεία καὶ ἡ νόσος σ’ ἕνα σῶμα καὶ νὰ μὴ καταστραφῆ ἡ μιὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο νὰ συμβιώσουν σ’ ἕνα σπίτι ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ἀγάπη, χωρὶς ν’ ἀφανισθῆ τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο.
Αγ.Μάρκος Ερημ Χωρίς συντριβή της καρδίας είναι τελείως αδύνατο να απαλλαγεί κανείς από την κακία. Την καρδία την συντρίβει η 3μερής εγκράτεια, δηλ. του ύπνου, της τροφής και της σωματικής ανέσεως.
Ἀββᾶ Κασσιανοῦ. Εἶναι τελείως ἀδύνατον νὰ πέσῃ θῦμα τῆς ἀπάτης τῶν δαιμόνων αὐτὸς ποὺ ρυθμίζει τὴν ζωήν του σύμφωνα μὲ τὴν κρίσιν καὶ τὴν γνώμην τῶν μεγαλυτέρων κατὰ τὴν ἡλικίαν Πατέρων.
Στρίντμπεργκ Αύγουστος. Προσπαθώντας για το αδύνατο, κατορθώνεις το καλύτερο δυνατό.
Ουλμπριχτ Βάλτερ. Για να γεννηθεί το Αδύνατο πρέπει να εξαλειφθεί το Δυνατό.
Μάρκος Αυρήλιος. Αν κάτι το βρίσκεις δύσκολο, αναλογίσου αν μπορεί κάποιος άλλος να το πετύχει. Ο,τιδήποτε είναι ανθρωπίνως δυνατό, μπορείς κι εσύ να το πετύχεις.
Βάκων. Η επιθυμία των αδυνάτων είναι νόσος ψυχής.
Χίλων. Μη επιθυμείν αδυνάτων. (Να μην επιθυμείς τα αδύνατα)
Κινέζικη παροιμία. Ο άνθρωπος που λέει ότι αυτό δεν γίνεται, δεν πρέπει να απασχολεί εκείνον που το κάνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το αίμα νερό δεν γίνεται και άμα γενεί, δεν πίνεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μὴ παρατάς τα σίγουρα και γυρεύεις τ’ άπιαστα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἢ ρούφα ἢ φύσα, καὶ τὰ δυὸ δὲ γίνονται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο λύκος αρνί δε γίνεται.
ΠΕΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
Αντισθένης. Εκείνοι που θέλουν να είναι αθάνατοι πρέπει να ζουν με ευσέβεια και δικαιοσύνη.
Στοβαίος. Εκείνος ζει, ο οποίος πεθαίνει για να κερδίσει όνομα αθάνατο.
Μπράουνινγκ. Η γη μεταβάλλεται, αλλά η ψυχή και ο Θεός μένουν.
Αγνώστου. Η ελπίδα της αθανασίας κάνει τους δειλούς ήρωες.
Πλάτων. Η ψυχή είναι αθάνατη διότι το αεικίνητο είναι αθάνατο.
Σωκράτης. Όλων των ανθρώπων οι ψυχές είναι αθάνατες, αλλά των δικαίων οι ψυχές είναι αθάνατες και θείες.
Ουπανισάδες. Οι ανόητοι αναζητούν τις απολαύσεις και πέφτουν στο βάραθρο του θανάτου. Οι σοφοί κατανοούν το νόημα της αθανασίας και δεν αναζητούν το αιώνιο στο εφήμερο.
ΠΕΡΙ ΑΘΕΪΑΣ
Ἀγ.Ἰ.Χρυσ. Ἀρχὴ τῆς μωρίας τὸ μὴ εἰδέναι τὸν Κύριον. (Ἀρχὴ τῆς μωρίας εἶναι νὰ μὴν γνωρίζεις τὸν Κύριον).
Αγ.Ἰ.Χρυσ. Ἡ εὐσέβεια εἶναι ἀπόδειξη ψυχικῆς ὑγείας, ἐνῷ ἡ ἄγνοια καὶ ἄρνηση Θεοῦ εἶναι νόσημα βαρύτατο καὶ ἀρρώστια.
Φ. Μπέικον. Λίγη φιλοσοφία τείνει να στρέψει τον άνθρωπο προς τον αθεϊσμό. Αλλά το βάθος στη φιλοσοφία φέρνει τις σκέψεις των ανθρώπων στη θρησκεία.
Αγνώστου. Ο αθεϊσμός είναι ένα λεπτό στρώμα πάγου πάνω απ' το οποίο μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος, αλλά ολόκληρος λαός θα πνιγεί.
Λούθερ Κίνγκ Μάρτιν. Οι περισσότεροι δεν θεωρούν τον εαυτό του άθεο, αλλά είναι άθεοι στην πραγματικότητα. Δεν αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, όμως συνεχώς Τον απορρίπτουν με τη ζωή τους.
Αβραάμ Λίνκολν. Μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κοιτάξει προς τα κάτω, προς την γη, και να είναι άθεος. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω πώς θα μπορούσε να κοιτάζει προς τα πάνω, τους ουρανούς και να πει ότι δεν υπάρχει Θεός.
Ε. Κανετι. Εκείνος που δεν πιστεύει στον Θεό, παραδέχεται όλα τα σφάλματα για αυτόν τον κόσμο πάνω του.
Ραμακρίσνα. Δύσκολα μπαίνει ο Θεός στην καρδιά κάποιου που νομίζει πως είναι αφέντης του εαυτού του.
Γκ. Ριντλς. Αν δεν υπάρχει Θεός, δε μου έκανε το παραμικρό κακό το γεγονός ότι τον πίστεψα.
Λα Μπρυγιέρ. Η αδυναμία μας να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει Θεός, με πείθει πως υπάρχει.
Μπαλζάκ. Άνθρωπος χωρίς θρησκεία είναι όπως το άλογο χωρίς χαλινό.
Αγνώστου. Η αθεϊα είναι αυτοκτονία της ψυχής.
Αρχαίο ρητό. Θεώ μάχεσθαι δεινόν.
ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ανωνύμου. Ο σημερινός αθλητισμός δεν έχει να κάνει τίποτε με το "ευ αγωνίζεσθαι". Είναι γεμάτος μίσος, ζήλια, καυχησιολογία, άγνοια όλων των κανόνων και σαδιστική ευχαρίστηση στην παρακολούθηση βίας. Με άλλα λόγια, είναι πόλεμος χωρίς πυροβολισμούς.Διογένης. Ο αθλητισμός ωφελεί μέχρι να κοκκινίσουν τα μάγουλά σου. Από κει και πέρα είναι βλαβερός και καταστρέφει το μυαλό. 
Πιέρ ντε Κουμπερντέν. Αξία έχει η συμμετοχή και όχι η νίκη.
Ανωνύμου. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
ΠΕΡΙ ΑΘΥΜΙΑΣ
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ἡ ἀθυμία εἶναι τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα τὰ παθήματα, ἡ κορωνίδα καὶ τὸ κορύφωμα τῶν δοκιμασιῶν.   ---   Τόσο πολὺ βαρύτερη ἀπὸ τὸ θάνατο εἶναι ἡ ἀθυμία.                                                                                                 
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Πραγματικὰ ἡ ὑπερβολικὴ ἀθυμία ἔχει τὴν δύναμη νὰ βγάλει πολλὲς φορὲς τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ λογικά του, νὰ καταποντίσει τὴν ψυχὴ καὶ νὰ τὴν κάνει ἄχρηστη γιὰ ὅλα τὰ καλά.                                                             
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ἡ ἀθυμία καὶ ἡ ἀγωνία καὶ ἡ συνεχὴς φροντίδα, πολλὲς φορὲς δὲ καὶ ὁ θυμὸς σκοτίζουν τὴν διαύγεια τοῦ νοῦ καὶ δὲν ἀφήνουν νὰ γεννηθοῦν ἀπ' αὐτὸν λογικὲς σκέψεις.                                                                              
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Μιὰ πονεμένη ψυχῆ, ποὺ εἶναι σκεπασμένη ἀπὸ τὰ σύννεφα τῆς ἀθυμίας, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀκούσει μὲ προθυμία κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ λέγονται.                                                                                                                               
ΠΕΡΙ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΝ
Δουμᾶς  Τὸ ὅπλο τοῦ ἀθώου εἶναι ἡ ἀθωότητά του.
Τζόνσον. Μετάνοια είναι η δεύτερη αθωότητα.
Βολταῖρος  Εἶναι τιμιότερο νὰ κινδυνέψουμε γιὰ νὰ σώσουμε ἕναν ἔνοχο παρὰ νὰ καταδικάσουμε ἕναν ἀθῶο.
Φενελὸν  Ἡ ἀθωότητα εἶναι μιὰ ἀκριβὴ ὑγεία τῆς ψυχῆς, ἀποτελεῖ καταφύγιο καὶ παρηγοριὰ στοὺς φριχτοὺς πόνους.
ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Εἶναι βαρὺ καὶ φοβερὸ νὰ διαστρέψει κανεὶς τὸ λόγο τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ μας.
Ἀγ. Ἐπιφάνειος Αἵρεσις εἶναι κακόδοξος γνώμη πεπλανημένων ἀνθρώπων, καθότι δὲν δοξάζουν τὴν αὐτὴν πίστιν.
Ἀγ.Κλήμης Ἀλεξ. Αἵρεσις ἐστὶν πρόκλησις δογμάτων ἤ, ὡς τινὲς προσήλισις δόγμασι πολλοίς, ἀκολουθίαν πρὸς ἄλληλα καὶ τὰ φαινόμενα περιέχουσι πρὸς τὸ εὖ ζῆν συντείνουσα.  
Ἀγ. Αὐγουστίνου. Οἱ δὲ σχισματικοὶ σχισματοαιρετικοὶ εἰσίν, καθότι δὲν εἶναι κανὲν Σχῖσμα εἰμὴ πρότερον αἵρεσιν ἀναπλάσσῃ, ἵνα ὀρθῶς δόξῃ τῆς Ἐκκλησίας χωρισθῆναι. Τὸ Σχῖσμα κακῶς διαμένον γίνεται αἵρεσις ἤ καταφέρεται εἰς αἵρεσιν, ὅτι καὶ τοὺς σχισματικοὺς οὐχ ἡ διάφορος πίστις ποιεῖ ἀλλ’ ἡ διαρηχθεῖσα τῆς κοινωνίας συντροφία». (Ἐπιστολὴ ρα΄ κεφ. ια΄ εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον).
Ἀγ.Ἰωάν.Χρύσ. Ὁ Θεὸς τὴν μὲν πίστιν αὐτοῦ τὴν ἀληθῆ καὶ ἀποστολικὴν πολλὲς φορὲς συγχωρεῖ νὰ πολεμεῖται, τὰς δὲ αἱρέσεις καὶ τὴν εἰδωλολατρεία τὰ ἀφήνει νὰ ἀπολαμβάνουν ἄνεση. Γιατί ἄραγε; Γιὰ νὰ μάθεις μὲν τὴν ἀδυναμία ἐκείνων ποὺ ἂν καὶ δὲν ἐνοχλοῦνται, ὅμως αὐτομάτως ἐξαφανίζονται, τῆς δὲ πίστεως τὴν ἰσχὺν νὰ γνωρίσης, πολεμουμένης καὶ διὰ τῶν κωλυόντων αὐξανομένης.                                                                                                                                                      
ΠΕΡΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΝΩΝ
Τιτον-3,10 Αιρετικόν άνθρωπον μετα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού. Ειδώς ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ών αυτοκατάκριτος.
Αγ.Ιωάν. Χρυσόστ. Εάν οι ορθόδοξοι χριστιανοί ήταν πιστοί ελεήμονες και πονόψυχοι, άπιστοι και αιρετικοί δεν θα υπήρχαν.    
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Δεν πρέπει να μισούμε τους αιρετικούς, αλλά την αίρεση, όχι τον άνθρωπο, αλλά την πονηρή πράξη, την διεφθαρμένη γνώμη.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρυσ. Να εἴμαστε κοντὰ σὲ ὅλους καὶ να εὐγεργετοῦμε τοὺς πάντες· ὅταν ὅμως ἀκόμη καὶ οἱ ἀδελφοὶ μας διαφωνοῦν μαζὶ μας στις ἀλήθειες τῆς πίστεως, να τοὺς θεωροῦμε σὰν ξένους.
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Ἡ περίοδος τοῦ πολέμου ἔχει πολὺ μικρὴ διαφορά ἀπὸ τὴν δυναστεία τῶν αἰρετικῶν.
Μεγ.Βασιλείου. Οἱ αἱρετικοὶ, διὰ νὰ κάνουν κάποιον ὁπαδόν των, συγχωροῦν πάντα τὰ ἁμαρτήματα αὐτοῦ.
Ἀγ.Θεόδωρος Στουδίτης. Ὅποιος δὲν ἀναθεματίζει καταλλήλως κατὰ τὴν ἀνάγκη ὁποιονδήποτε αἰρετικὸ, τότε βρίσκεται εἰς τὴν μερίδα αύτῶν.
Αίσωπος. Δεν θέλω να έχω συναλλαγές με άνθρωπο που είναι με όλες τις παρατάξεις.
Κορνήλιος. Όποιος λατρεύει την πλάνη του δεν θέλει να την αναγνωρίσει.
Πλάτων. Το να λέει κανένας κάτι που δεν είναι σωστό, δεν είναι μόνο απλό σφάλμα, αλλά προξενεί και κακό στις ψυχές.
Πλούταρχος. Πολλοί καταστράφηκαν επειδή πίστεψαν σε εκείνα πού δεν έπρεπε να πιστέυσουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν καθήσεις μιά φορά με φιλόσοφο, θα σηκωθείς σχεδόν άθεος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος εύκολα πιστεύει, εύκολα πλανάται.
ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
Διονύσιος Ἀλικαρνασσεὺς. Τὰ αἰσθήματα ἐκείνων, ποὺ ἀποβλέπουν σ’ ἕνα συμφέρον ἀλλάζουνε, ὅταν τὸ πετύχουν.
Νιούμαν.  Ὅποιος ἀφήνει τὸ συναίσθημα νὰ τὸν κυριαρχεῖ, σβήνει σὲ κάθε συμφορά.
Φίσερ. Ωραία αισθήματα, χωρίς τη δύναμη της λογικής, σύρονται στον βόρβορο.
Βάκων. Αίσθημα είναι η δύναμη που θέτει "υπό πίεση" τη θέλησή μας.
Λαμαρτίνος. Αίσθημα είναι η ποίηση της φαντασίας.
ΠΕΡΙ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
Ἀγ.Ἰσαὰκ Σύρ. Ἡ ζωὴ ἐν Θεῶ εἶναι πτῶσις τῶν αἰσθήσεων· ὅταν ζῆ ἡ καρδιά, καταπίπτουν οἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων εἶναι νέκρωσις τῆς καρδιᾶς. Ὅταν αὐτὲς ἀναστοῦν, εἶναι σημάδι τῆς νεκρώσεως τῆς καρδιᾶς γιὰ τὸν Θεό.
Γκαίτε. Ο άνθρωπος κυβερνά τις αισθήσεις του. Το ζώο κυβερνάται από τις αισθήσεις του.
Εἶπε Γέρων. Ὁ νοὺς πρέπει να κυβερνά τὶς αἰσθήσεις ὅχι οἱ αἰσθήσεις τὸν νοῦ.
Ρουσσώ. Βλέποντας λιγότερο φανταζόμαστε περισσότερο.
Σααδή. Το όμορφο πρόσωπο είναι η ηδονή των αισθήσεων.
Αρίστιππος. Κάθε αίσθηση έχει την αιτία της σε μια κίνηση.
Ηρόδοτος. Τα αυτιά πιστεύουν πιο δύσκολα από τα μάτια.
Σωκράτης. Ακούων όρα (Ακούγοντας νὰ βλέπεις).
Πλάτων. Η μνήμη είναι η σωτηρία των αισθήσεων.
Ανώνυμος. Η επιθυμία κυβερνά τις αισθήσεις.
Ουγκώ.Το μάτι είναι ο φεγγίτης της σκέψης.
Λουκιανός. Η ακοή δεν δεσμεύεται.
Τσεχική παροιμία. Μην αγοράζεις με τ' αυτιά σου, αλλά με τα μάτια σου.
ΠΕΡΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
George Will. Το καλό με την απαισιοδοξία είναι ότι είτε αποδεικνύεται ότι είχες δίκιο, είτε δοκιμάζεις μια ευχάριστη έκπληξη.
Karl Raimund Popper. Στη ζωή υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων: οι αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι. Οι απαισιόδοξοι έχουν συνήθως δίκιο. Αν όμως η ανθρωπότητα έφτασε ως εδώ, αυτό το χρωστάει στους αισιόδοξους. 
Διεθνής Παροιμία. Ένα ποτήρι με νερό μέχρι τη μέση, ο απαισιόδοξος το βλέπει μισοάδειο και ο απαισιόδοξος μισογεμάτο.   
Αγνώστου. Ο αισιόδοξος πάντα έχει την ικανότητα να βλέπει την καλή πλευρά στις δυστυχίες του πλησίον.
Ανώνυμος. Αισιόδοξος είναι αυτός που πιστεύει ότι όταν πέφτουν τα μαλλιά του είναι προσωρινό.
Antonio Gramsi. Πρέπει να συνυπάρχει η απαισιοδοξία της γνώσης με την αισιοδοξία της θέλησης.   
Φ. Πόντμπερ. Αισιόδοξος: άνθρωπος που με τα τελευταία του λεφτά αγοράζει πορτοφόλι.
Antonio Gramsi. Είμαι απαισιόδοξος λόγω ευφυΐας και αισιόδοξος λόγω θέλησης.
Havelock Ellis. Τα μέρη όπου, κατεξοχήν, ανθεί  η αισιοδοξία είναι τα ψυχιατρεία.
Αγνώστου. Η απαισιοδοξία είναι διάθεση, αλλά η αισιοδοξία θέληση.
Ανώνυμος. Απαισιόδοξος είναι ένας αισιόδοξος με πείρα.
ΠΕΡΙ ΑΙΣΧΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΟΛΟΓΟΥ
Α΄ Κορ. 15,33.- «Μὴ πλανάσθε φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί».
Ἀγ.Νεκτάριος Αἰσχρολογία, τὸ αἰσχρὰ λαλεῖν· αἰσχρολόγος δὲ ὁ αἰσχρὰ λέγων. Ὁ αἰσχρολόγος εἶναι ὁ εὐτελέστερος τῶν
ἀνθρώπων, ὁ ἀτιμότερος πάντων· ἀναιδὴς τῇ ὄψιν, ἀναίσχυντος τὴν συμπεριφοράν.                                   
Ἀγ.Νεκτάριος Ὁ αἰσχρολόγος εἶναι ἀκόλαστος τὴν γλῶσσαν, ἰταμὸς ἄνευ ἐντροπῆς· εἶναι καταγέλαστος· αὐτὸς ἑαυτὸν ὑβρίζει καὶ περιχρίει βορβόρω καὶ τέρπεται ἐν τῇ βωμολοχίᾳ αὐτοῦ.                                                                                  
Ἀγ.Νεκτάριος Ὁ αἰσχρολόγος εἶναι χαρμεπής, μικροπρεπής, ὑβριστής, κόλαξ, τρεχέδειπνος, λοίδορος. Τὸ στόμα αὐτοῦ πλῆρες αἰσχρότητος, μωρολογίας καὶ φληναφίας.                                                                                                                 
Ἀγ.Νεκτάριος Ὁ αἰσχρολόγος εὐτραπελία ἡγεῖται τὸ λέγειν τὰ μὴ προσήκοντα καὶ φθέγγεσθαι τὰ μὴ ὑπὸ τῆς σεμνοπρεπείας ἐπιτρεπόμενα. Ἀσχημονεὶ ἐνώπιον ὁμηγύρεως, καὶ εἶναι ἀνευλαβὴς πρὸς πάντας.                                           
Κλήμης Ἀλεξ. Τὸ νὰ ἀτακτεῖ κάποιος μὲ τὶς λέξεις, τὸν κάνει νὰ μελετὰ καὶ τὴν ἀπρέπεια μὲ τὰ ἔργα.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρυσ. Ἡ αἰσχρολογία καὶ τὰ εὐτραπελία εἶναι ὄχημα τῆς πορνείας. Ἂς εἶναι λοιπὸν θυμιατήρι τὸ στόμα σου καὶ πρόσεχε να μὴν γεμίσεις ἀπὸ κοπρία. Τέτοιοι εἶναι αὐτοί που λένε λόγια αἰσχρὰ καὶ ἀκάθαρτα.
Σωκράτης.  Ὅταν μιλᾶς ἄσχημα, πρέπει νὰ ἀνέχεσαι κάθε εἴδους ἀπάντηση.                              
ΠΕΡΙ ΑΙΣΧΥΝΗΣ ΚΑΛΗΣ & ΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΙΑΣ
Σειρ. 4,20-21. Περὶ τῆς ψυχῆς σου μὴ αἰσχυνθῇς. Ἔστι γὰρ αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις·   
Σειρ. 4,26. μὴ αἰσχυνθῆς ὁμολογήσαι ἐφ’ ἁμαρτίαις σου καὶ μὴ βιάζου ροῦν ποταμοῦ.
Σειρ. 25,22. «Ὀργὴ καὶ ἀναίδεια καὶ αἰσχύνη μεγάλη, ἐὰν γυνὴ ἐπιχορηγῇ τῷ ἀνδρὶ αὑτῆς».
Μέγας Φώτιος. "Η αδιαντροπιά είναι ιδιαίτερο γνώρισμα του κακού και τιποτένιου ανθρώπου και η ντροπή του σπουδαίου",
Αγ.Ιωάν. Χρυσόστ. Nτροπή να νιώθεις όταν αμαρτάνεις, μη ντρέπεσαι όταν μετανοείς.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ντροπή είναι μόνο η αμαρτία, την οποίαν εν τούτοις κανείς δεν θεωρεί ντροπή . συνήθως οι άνθρωποι θεωρούν ντροπή τα πάντα εκτός από την αμαρτία.        
Ἀγ.Νείλου. Νὰ ἀποφεύγεις τοὺς ἐπαίνους καὶ νὰ νοιώθεις ντροπὴ γιὰ τὶς κατηγορίες.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δεν είναι τόσο φοβερό το να αμαρτάνει κανείς, όσο η αναισχυντία που ακολουθεί την αμαρτία.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όπου η αναισχυντία, εκεί και η τιμωρία. (Όπου η αδιαντροπιά, εκεί ακολουθεί και η τιμωρία).
Ἠρόδοτος. Ἅμα δὲ κιθῶνι ἐκδυομένῳ συνεκδύεται καὶ τὴν αἰδὼ γυνή. (Ἡ γυναίκα ἀπ’ τὴ στιγμὴ ποὺ βγάζει τὸν χιτῶνα της βγάζει μαζὶ καὶ τὴ ντροπή).
Πλάτων. Ἐκεῖ ποὺ οἱ γέροντες εἶναι ἀναίσχυντοι, καὶ οἱ νέοι εἶναι περισσότερο ἀναίσχυντοι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τον ξεδιάντροπο φτύνανε κι έλεγε ψιχαλίζει.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Αἰδὼς θεμέλιον ἀρετῆς.
ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Αριστοτέλης. Άνευ αιτίας ουδέν εστί. (Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αιτία).
Αξίωμα της Λογικής. Αρθείσης της αιτίας, αίρεται το αποτέλεσμα.
Ανωνύμου. Κάθε γεγονός έχει μια αιτία και κάθε αιτία ένα αποτέλεσμα.
Βολταίρος. Σύμπτωση είναι το γνωστό αποτέλεσμα αγνώστων αιτιών.
Δημήτριος Καμπούρογλου. Όλοι βρίζουν την θάλασσα, ενώ φταίει ο άνεμος.
Herbert Spencer. Κάθε αίτιο δημιουργεί περισσότερο από ένα αποτελέσματα.
Vilfredo Pareto. Το 80% των αποτελεσμάτων παράγεται από το 20% των αιτιών.
Βιργίλιος. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που κατόρθωσε να γνωρίσει τις αιτίες των πραγμάτων.
Πολύβιος. Η ωφέλεια της ιστορίας συνίσταται στην ανακάλυψη των αιτιών, οι οποίες προσδιορίζουν τα γεγονότα και τον ειρμό τους.
Ralph Waldo Emerson. Οι ρηχοί άνθρωποι πιστεύουν στην τύχη. Οι σωστοί άνθρωποι πιστεύουν στην αιτία και το αποτέλεσμα.
Warren Buffett. Κάποιος κάθεται στη σκιά σήμερα, επειδή κάποιος άλλος φύτεψε ένα δέντρο πολλά χρόνια πριν.
George Berkelay. Πρώτα σηκώνουμε ένα σύννεφο σκόνης και μετά παραπονιόμαστε πως δεν μπορούμε να δούμε.
Αριστοτέλης. Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής 7 : τύχη, φύση, παρόρμηση, συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο.
Γαλλική παροιμία. Από την έλλειψη ενός καρφιού χάθηκε ένα πέταλο, από την έλλειψη ενός πέταλου, χάθηκε ένα άλογο, από τη έλλειψη ενός αλόγου, χάθηκε ένας άνθρωπος.
Αγγλική παροιμία. Μια μικρή τρύπα μπορεί να βουλιάξει ένα μεγάλο καράβι.
Αγγλική παροιμία.Όπου υπάρχουν  μέλισσες, υπάρχει μέλι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.
ΠΕΡΙ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ
Μεγ.Βασιλείου. Τὸ νὰ κάνει πάλι τὴν ἴδια ἁμαρτία αὐτὸς ποὺ μιὰ φορὰ μετανόησε, αὐτὸ εἶναι ἀπόδειξη ὅτι τὸ πρῶτο αἴτιο τῆς ἁμαρτίας ἐκείνης δὲν καθαρίστηκε, ἀπὸ τὸ ὁποῖο αἴτιο, σὰν ἀπὸ κάποια ρίζα, συμβαίνει νὰ ξαναφυτρώνουν τὰ ἴδια. Ὅπως ὅταν κάποιος θελήσει νὰ κόψει τὰ κλαδιὰ κάποιου φυτοῦ. ἐὰν ἀφήσει τὴ ρίζα, παραμένοντας ἡ ρίζα ξαναβλαστάνει πάλι ἀντίστοιχα πρὸς τὰ προηγούμενα κλαδιά.
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ. Πολλοὶ λυπούμαστε για τὶς ἁμαρτίες μας· ὅμως τὶς αἰτίες αὐτῶν τὶς δεχόμαστε μὲ εὐχαρίστηση.
Ἀγ.Μᾶρκος Ἐρημ. Ἐκεῖνός που μισεῖ τὰ πάθη, ἀπομακρύνει τις αἰτίες τοὺς, ἐνῶ ἐκεῖνός που βρίσκεται μέσα στις αἰτίες, καὶ χωρὶς να θέλει πολεμεῖται ἀπὸ τὰ πάθη.                                                                                                                
ΠΕΡΙ ΑΚΑΙΡΙΑΣ (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ)
Ἀγ.Ἰωάν.Χρυσ. Ὅτι γίνεται στον καιρὸ τοῦ εἶναι χρήσιμο· ὅτι γίνεται ἄκαιρα, ὄχι μόνον εἶναι ἄχρηστο, ἀλλὰ καὶ βλαβερό.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρυσ. Ἂν τὰ μικρὰ παιδιά, ποὺ θέλουν γάλα, τὰ στερήσει κανεὶς ἀπ' αὐτὴ τὴν τροφὴ καὶ τὴν τροφὴ τῶν ἀνδρὼν τὰ ἀναγκάζει να τρῶνε, μπορεὶ να ἀπολεσθοὺν εὐθέως· Τόσο κακὸ εἶναι ἡ ἀκαιρία.                                      
ΠΕΡΙ ΑΚΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΚΟΥ
Ψαλμ. 83,12. «Κύριος οὐ στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοῖς πορευομένοις ἐν ἀκακίᾳ».
Ἀγ.Νεκτάριος Ἀκακία εἶναι καθαρότης καρδίας καὶ εὐθύτης διανοίας. Ἡ ἀκακία ἐκφράζει ἀγαθότητα ψυχῆς δεκτικὴς πάσης ἀρετῆς. Ἡ ἀκακία ἀντιτίθεται τῇ πονηρίᾳ.                                                                                                                   
Ἀγ.Νεκτάριος Ἡ ἀκακία εἶναι ἀγαθωσύνη ψυχῆς οὐδέποτε ὑπὸ τῆς πονηρίας μεταβαλλομένη, ἀλλ' ἀεὶ ἀμετάτρεπτος μένουσα καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ δρῶσα.                                                                                                                                              
Ἀγ.Νεκτάριος Ἄκακος εἶναι ὁ ἀπόνηρος, ὁ κακίαν μὴ ἔχων, ὁ εὐθύς, ὁ ἀκέραιος, ὁ δίκαιος.                             
Ἀγ.Νεκτάριος Ὁ ἄκακος εἶναι ἀκάκουργος. Ἕστηκε δὲ ἀπέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ οὑ μόνον τὴν ἐξωφανὴ χρηστότητα καὶ τὸ ἀγαθὸν ὢν ἠμφιεσμένος, ἀλλὰ καρδίαν μᾶλλον ἀβέβηλον ἔχων, καὶ δὴ ὁρᾶται τοιοῦτος.                   
Ἀγ.Νεκτάριος Ὁ ἄκακος εὐλογεῖται παρὰ Κυρίου ἡ δὲ τάξις αὐτοῦ ἐν τῷ χορῷ τῶν δικαίων. Ἠγαπημένος παρὰ Κυρίου κατασκηνώσει πεποιθώς, καὶ ὁ Θεὸς δοξάσει ἐπ' αὐτὼ πάσας τάς ἡμέρας.                                                          
Μεγ.Βασιλείου. Τὴν ἀκακία τὴν ἐννοοῦμε μὲ δύο τρόπους· ἢ ἐκείνην ποὺ κατορθώνεται μὲ τὴν ἀποξένωση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μὲ τὸν λογισμό, καὶ τὴν ὁποία μὲ τὴ μακρὰ προσευχὴ καὶ ἀπασχόληση μὲ τὰ ἀγαθὰ τὴν ἀποκόπτουμε, σὰν ρίζα, ἀπὸ τὴν κακία· ἢ δεχόμαστε τὴν ὀνομασία τοὺ ἄκακου μὲ τέλεια στέρηση αὐτῆς.
Μεγ.Βασιλείου. Καὶ πάλι, ἀκακία εἶναι ἡ τέλεια ἔλλειψη ἐμπειρίας τοῦ κακοῦ, ἀφοῦ λόγω τῆς νεότητάς τους πολλὲς φορές, ἤ κάποιας βιωτικῆς ἀπασχόλησης, μερικοὶ ἐξαιτίας τῆς ἀπειρίας τους κλίνουν πρὸς κάποιες κακίες, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ παιδὶ ποὺ δὲν γνωρίζει τὴν ὑπερηφάνεια, οὔτε τὸν δόλο ἢ τὴ ραδιουργία.
Μεγ.Βασιλείου. Ἐπίσης ὑπάρχουν μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ κατοικοῦν σὲ ἀγροικίες, οἱ ὁποῖοι δὲ γνωρίζουν τὶς ἐμπορικὲς ἀπάτες, οὔτε τὶς ἐμπλοκὲς στὸ δικαστήριο· αὐτοὺς τοὺς ὀνομάζουμε ἄκακους, ὄχι διότι μὲ τὴ θέλησή τους εἶναι ἀποχωρισμένοι ἀπὸ τὸ κακό, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν ἀπόκτησαν πεῖρα τῆς κακῆς συνήθειας. Τὸν ἄκακο λοιπὸν τὸν χαρακτηρίζει ἡ ἁπλότητα τοῦ ἤθους.
ΠΕΡΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
Ἀγ.Νεκτάριος Ἀκεραιότης εἶναι ἁπλότης, ἀκακία καθαρότης ψυχῆς. Ἡ ἀκεραιότης εἶναι ἀρετὴ ὑψίστης ἀξίας ὡς καρπὸς χριστιανικῆς τελειότητος.                                                                                                                                             
Ἀγ.Νεκτάριος. Ὁ ἀκέραιος μελετᾷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον τοῦ ποιήσαι αὐτό· ἐξετάζει αὐτοῦ τὸν βίον καὶ ἀνερευνὰ τὰ βάθη τῆς καρδίας αὐτοῦ.                                                          
Ἀγ.Νεκτάριος Οἱ πόθοι τοῦ ἀκεραίου ἱεροὶ . ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἁγία ἐκτείνεται πρὸς πάντας καὶ οὐδὲν ἰσχύει να ψύξει αὐτὴν . ἐργάζεται τὸ ἀγαθὸν καὶ φιλεῖ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν δικαιοσύνην.                                                                      
Ἀγ.Νεκτάριος Ὁ ἀκέραιος τῇ θείᾳ βοηθείᾳ κατενίκησε τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ καὶ ἐκτήσατω βασιλεύουσαν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τὴν εἰρήνην.                                                                                                                                 
Ἀγ.Νεκτάριος. Ὁ ἀκέραιος ἐγένετο εἰκὼν Θεοῦ τηρήσας τὴν ἐντολὴν τοῦ Κυρίου τῇ δοθεῖσαν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ''γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί''.                                                                       
ΠΕΡΙ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΑΣΤΩΝ
Αγ.Νεκτάριος Ακολασία η αχαλίνωτος φιληδονία, η ασωτεία· ακόλαστοι δέ οι ακρατείς, οι φιλήδονοι, διά το μή κολάζειν επιθυμίαν.                                                                                                                                                                       
Αγ.Νεκτάριος Ακόλαστος λέγεται ο ραθύμως βιών καί τάς οικείας μή κολάζων επιθυμίας, αλλά τάς ηνίας αυταίς ενδιδούς τού όπου βούλοιντο χωρείν.                                                                                                                                               
Αγ.Νεκτάριος Ο ακόλαστος ηρνήθη τήν σωφροσύνην καί τήν λογικήν αυτού φύσιν και φέρεται ελκόμενος υπό τού άρματος τής ηδυπαθείας είς χώρας ηδονών και απολαύσεων, είς κοινωνίας τρυφών και διασκεδάσεων, ένθα καταναλίσκει τόν ηθικόν και υλικόν αυτού πλούτον και καταστρέφει τήν πνευματικήν και αισθητικήν αυτού φύσιν.                                  
Αγ.Νεκτάριος Ο ακόλαστος άνθρωπος εν τιμή ών ου συνήκε, παρεσυνεβλήθη τοίς κτήνεσι τοίς ανοήτοις και ωμοιώθη αυτοίς· απέστη από τού Θεού και απέστη απ' αυτού ο Θεός.                                                                                               
Αγ.Νεκτάριος Τα πάθη κατακυριεύουσιν τόν ακόλαστον καί δεσπόζουσιν επί τής ψυχής αυτού· η πνευματική αυτού φήσις υπετάγη τελείως τή αισθητική και εδουλώθη αυτή.                                                                                                
Αγ.Νεκτάριος Ο ακόλαστος μή κολάσας τά εαυτού πάθη αυτός ήδη υπ' αυτών κολάζεται. Ο βίος τού ακόλαστου όμοιος βαρεί χειμώνει απειλούντι να καταστρέψει πάσαν ζωτικήν δύναμιν.                                                                            
Πλάτων. Καλοῦσιν ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι. (Ὀνομάζουν ἀκολασία τὸ νὰ κυβερνᾶται κανένας ἀπὸ τὶς ἡδονές).
Πλάτων. Στον ακόλαστο οι λύπες ξεπερνούν τις ηδονές στο μέγεθος, στον αριθμό και στην πυκνότητα.
Κ. Μπερνέ. Η φιλήδονη ακολασία συχνά είναι το αποτέλεσμα, παρά η αιτία της κλονισμένης υγείας.
Ντοστογιέβσκι  Ἡ ἀκολασία πορώνει τὸ μυαλὸ καὶ κάνει ἀναίσθητη τὴν καρδιά.
Πλάτων. Όσο δεν υπάρχει εγκράτεια επικρατεί ακολασία.
ΠΕΡΙ ΑΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΟΥΣ
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Ἀκρασία εἶναι γιὰ ἐμένα πᾶν τὸ περιττὸν καὶ ὑπἐρ τὴν χρεῖαν.
Αγ.Νεκτάριος Η ακρασία είναι κακία επεγειρομένη κατά τής σωφροσύνης, τής αγνείας, τής παρθενίας. Είναι δέ ακρασία το υπέρ τήν χρείαν δαπανάν πρός ηδυπάθειαν. 
Αγ.Νεκτάριος Η ακρασία οδηγεί τόν υπ' αυτής κυριευθέντα είς απολαύσεις και ηδονάς. Ο ακρατής οπίσω τών επιθυμιών αυτού έδραμε καί από τών ορέξεων αυτού ουκ εκωλήθη.
Αγ.Νεκτάριος Ο ακρατής έδωκε τήν ψυχή αυτού χορτασμόν· και επελάθετο τού Θεού τού ποιήσαντος αυτόν. Ο ακρατής απηρνήθη τόν Θεόν καί ελάτρευσε τήν κοιλίαν αυτού.
Ἀγ.Νεκτάριος Τα συνοδεύοντα τη ακρασία κακά εισι σκοτισμός τού νού, πώρωσις τής καρδίας, αναισθησία ψυχής.
Αγ.Νεκτάριος Τῇ ἀκρασία παρέπονται η μέθη, η τρυφή, αι απολαύσεις, οι γέλωτες και τά εν τοίς πότοις παρομαρτούντα (συνοδεύοντα).
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ὁ νοῦς τοῦ νηστευτοῦ προσεύχεται καθαρὰ καὶ προσεκτικά, τοῦ δὲ ἀκρατοῦς εἶναι γεμᾶτος ἀπὸ ἀκάθαρτες εἰκόνες.
ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ
Αριστοτέλης. Η αλλαγή είναι ανάπαυση.
Γκάντι Μαχάτμα. Πρέπει να είσαι η αλλαγή που εύχεσαι να δεις στον κόσμο.
Κινέζικη παροιμία. Μη φοβάσαι αν προχωρείς αργά. Να φοβάσαι αν μένεις ακίνητος.
Εβραϊκή παροιμία. Τον κόσμο δεν τον αλλάζεις ούτε με χλευασμό ούτε με κατάρες.
Γερμανική παροιμία. Να αλλάζεις και να βελτιώνεσαι είναι δυο διαφορετικά πράγματα.
Drina Reed. Αν θέλεις να έχεις κάτι που ποτέ πριν δεν είχες, πρέπει να κάνεις κάτι που ποτέ πριν δεν έκανες.
Ουίνστον Τσώρτσιλ. Το να βελτιώνεσαι σημαίνει να αλλάζεις. Το να είσαι τέλειος σημαίνει να αλλάζεις συχνά.
Ανωνύμου. Στις προσευχές μας συνήθως ζητάμε ν' αλλάξουν οι περιστάσεις και ποτέ ν' αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι.
Andy Warhol. Λένε πάντα ότι ο χρόνος αλλάζει τα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να τα αλλάξεις εσύ, μόνος σου.
Richard Bach. Είσαι πάντα ελεύθερος να αλλάξεις γνώμη και να διαλέξεις ένα διαφορετικό μέλλον. Ή ένα διαφορετικό παρελθόν.
Robert Kennedy. Η  πρόοδος είναι ωραία λέξη, αλλά αυτό που τη δημιουργεί είναι η αλλαγή και η αλλαγή έχει πολλούς εχθρούς.
Λέων Τολστόι. Ο καθένας ονειρεύεται να αλλάξει τον κόσμο, αλλά κανένας δεν έχει σκοπό ν' αλλάξει τον εαυτό του. 
Στάινμπεκ Τζ. Όσο πιο μεγάλος σε ηλικία γίνεται ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο αντιστέκεται στις αλλαγές, ειδικά στις ορθές.
Κένκο Γιοσίντα. Αν σκέπτεσαι να αλλάξεις κάτι, αναλογίσου αν η αλλαγή θα είναι επωφελής. Αν όχι, άφησε τα πράγματα όπως έχουν.
ΠΕΡΙ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΖΩΝΟΣ
Αγ.Νεκτάριος Αλαζονεία, έξις προσποιητική αγαθού, ἢ αγαθών μή υπαρχόντων. Ο αλάζων πτωχός ών επιδεικνύει πλούτον, και ενδεής τυνχάνων επιτηδεύει αφθονίαν.                                                                                                                    
Αγ.Νεκτάριος Ο αλάζων στερείται τών απολύτως αναγκαίων και επαγγέλλεται τόν ευμοιρούντα, δίδωσι τά πρός συντήρησιν και εξαγοράζει τά πρός επίδεξιν, επιζητεί έπαινον και επιδιώκει τιμάς.                                                                        
Αγ.Νεκτάριος Ο αλάζων αρνείται το γένος του και λαμβάνει ψευδές επώνυμον πρός σύστασιν τής ιδίας ευγενείας, κομπάζει επί τή ευπραγία του και μεγαλορρημονεί επί τή ευτυχία του.                                                                                       
Αγ.Νεκτάριος Ο αλάζων καυχάται επί τώ πλούτω αυτού και επαίρεται επί τή ευγενεία αυτού . σεμνύνεται επί τώ κάλλει αυτού, και φρονεί περί τής χάριτος αυτού μεγάλα.                                                                                                                      
Αγ.Νεκτάριος Η αλαζονεία είναι κάκιστον πάθος και πολλών δεινών αιτία ταίς κοινωνίας γίνεται . αυτή πληρεί τα πάντα θορύβου, αυτή φέρει διερέσεις, αυτή προκαλέι σχίσματα.                                                                                                        
Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. «Ἀλλαζὼν ὁ μὴ στοιχῶν τοῖς νενομοθετημένοις μηδὲ πληρῶν τὸ τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν, ἰδίαν δὲ ὁδὸν δικαιοσύνης καὶ εὐσεβείας ἐπινοῶν».
Βίας ο Πριηνεύς. Αλαζονεία εμπόδιον σοφίας.
 ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Ιωαν-8,32 Καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ἡμᾶς.
Ιωαν-14,6 Ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεῖς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.
Σειρ 4,28 «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ».
Σειρ-4,25 Μη αντίλεγε τη αληθεία και περί της απαιδευσίας σου εντράπηθι
Αγ.Γρηγ.θεολ. Η αλήθεια είναι μία, ενώ το ψεύδος πολύμορφο.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Πολλαί της ασεβείας αι οδοί, της δε αληθείας Μία.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Βλέπεις όταν τά πάθη υποχωρήσουν πώς βρίσκεται η αλήθεια;
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Εκείνος που αναζητά να βρεί τήν αλήθεια, πρέπει προηγουμένως να είναι καθαρός απ' όλα τα πάθη. Γιατί εκείνος που έχει απαλλαγεί από ταπάθη, θα απαλλαγεί και από τήν πλάνη και θα βρεί τήν αλήθεια.                    
Αἰσχύλος. Όταν ακούει κάποιος την μία παράταξη, δεν μαθαίνει παρά μόνο την μισή αλήθεια.
Αίσωπος. Η ζωή στούς ανθρώπους είναι τρισάθλια και ελεεινή, όταν προτιμάται το ψέμα από την αλήθεια.
Αριστοτέλης. Η αλήθεια και το δίκαιο έχουν από τη φύση τους μεγαλύτερη δύναμη από το ψέμα και το άδικο.
Αριστοτέλης. Ο Πλάτων μου είναι αγαπητός αλλά πιο αγαπητή μου είναι η αλήθεια. «Φίλος Πλάτων, ἀλλὰ φιλτέρα ἡ ἀλήθεια».
Αστυδάμαντας. Δέν με ενδιαφέρει η γνώμη του καθενός, αλλά μόνο η αλήθεια.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Τὸ ἀληθὲς πικρὸν ἐστὶ καὶ ἀηδὲς τοῖς ἀνοήτοις, τὸ δὲ ψεῦδος γλυκὺ καὶ προσηνές.
Δ.  Βερναρδάκης  Ἡ ἀλήθεια μοιάζει μὲ τὸ φάρμακο ποὺ εἶναι πικρό, μὰ τόσο σωτήριο γιὰ τὸν ὀργανισμό.
Εμπεδοκλής. Ο άνθρωπος που λέει την αλήθεια, με το πνεύμα της φιλαληθείας, έχει μάτια διαυγή, σαν τον ξάστερο ουρανό.
Ευριπίδης. Ο λόγος της αλήθειας είναι από τη φύση του απλός.
Ευριπίδης. Αγαπώ να λέγω πάντα την αλήθεια και δεν είμαι διπρόσωπος άνθρωπος.
Θεόκριτος  Τὸ κρασὶ λέγεται καὶ ἀλήθεια.
Θουκυδίδης. Ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται. (Τέτοια εἶναι ἡ ἀδιαφορία τῶν πολλῶν, ποὺ δὲν κοπιάζουν γιὰ νὰ ἐξακριβώσουν τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ προτιμοῦν τὰ ἕτοιμα σχήματα).
Ισοκράτης. Σε όλη σου τη ζωή να σέβεσαι τόσο πολύ την αλήθεια, ώστε τα λόγια σου να είναι πιό αξιόπιστα από τους όρκους των άλλων.
Μένανδρος  Τὸ νὰ λὲς τὴν ἀλήθεια εἶναι πάντα ἡ καλύτερη μέθοδος καὶ ὁ ἀσφαλέσερος δρόμος γιὰ τὴ ζωή.
Μένανδρος. Είναι γνώρισμα τού ελεύθερου ανθρώπου να λέει την αλήθεια.
Μένανδρος. Η γλώσσα λανθάνουσα τ' αληθή λέγει.
Μένανδρος. Άγει δε προς φως την αλήθειαν χρόνος. (Αποκαλύπτει την αλήθεια ο χρόνος).
Πίνδαρος  Ἀκόνιζε πάντοτε τὴ γλῶσσα σου στὸ ἀκόνι τῆς ἀλήθειας.
Πλάτων. Αληθινή τέχνη του λόγου, χωρίς την αλήθεια, είναι αδύνατον να υπάρξει ούτε τώρα, ούτε ποτέ στο μέλλον.
Πυθαγόρας  Τὸ νὰ παρασιωπᾶς τὴν ἀλήθεια, ὅταν τὴν ξέρεις, εἶναι σὰ νὰ θάβεις χρυσάφι.
Σενέκας. Η αλήθεια απεχθάνεται την καθυστέρηση.
Donald Regan. Όταν όλα τα άλλα αποτύχουν, πες την αλήθεια.   
Ταλμούδ. Όταν προσθέτεις κάτι στην αλήθεια, αφαιρείς από αυτήν.
Σοφοκλής. Έχε θάρρος όταν λέγεις την αλήθεια, δέν θα κάνεις ποτέ λάθος.
Σοφοκλῆς  Νὰ λὲς πάντοτε τὴν ἀλήθεια, γιατὶ εἶναι ἀτιμωτικὸ γιὰ τὸν ἐλεύθερο ἄνθρωπο νὰ θεωρεῖται ψεύτης.
Λ. Τολστόϊ. Το πιο πιστό γνώρισμα της αλήθειας είναι η απλότητα και η σαφήνεια. Το ψέμα πάντα είναι περίπλοκο, πολύλογο και έχει εξεζητημένο ύφος. 
Αγνώστου. Μισή αλήθεια είναι ολόκληρο ψέμα.
Αγνώστου. Όταν θάβετε την αλήθεια, φυτρώνουν ψέματα.
Γ. Μπράκουε. Ἠ αλήθεια υπάρχει. Το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί.
Ι. Ευαγγέλου Το ψέμα τρώγεται καλομαγειρεμένο, η αλήθεια ωμή.
Edgar J. Mohn. Το ψέμα έχει ταχύτητα, αλλά η αλήθεια έχει αντοχή.    
Αγνώστου. Πρέπει να κρύβεις την αλήθεια, εάν θα φέρει τη δυστυχία.
Μ. Σαλ. Η αλήθεια μπορεί να πληγώσει, ενώ το ψέμα μπορεί να σκοτώσει.
Φρεντερίκ Αμιέλ. Η αλήθεια είναι το μυστικό της ευγλωτίας και της αρετής.
Ρ. Ρολάν. Ο κόσμος τρέφεται με κόκκους αλήθειας και με βουνά από ψέματα.
Μπαλζάκ. Από τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις των γνωμών αναπηδά η αλήθεια.
Αγνώστου. Η αξία ενός ανθρώπου μετριέται από την ποσότητα αλήθειας που μπορεί να σηκώσει.
Ρ. Έμερσον.Ἠ μέγιστη τιμή που μπορεί κανείς να προσφέρει στην αλήθεια είναι να την ακολουθεί.
Χ. Θόρε. Για να πεις την αλήθεια χρειάζονται δυο: ένας για να την πει, άλλος για να την ακούσει.
Λέων Τολστόι. Όλοι μας αγαπούμε την αλήθεια, αλλά οι περισσότεροι από μας αγαπούμε πιο πολύ το συμφέρον.
Μ. Τουεϊν. Εκείνος που πεθαίνει για την αλήθεια είναι άξιος μεγαλύτερων τιμών από ‘κείνον που πεθαίνει για την πατρίδα, γιατί ο ένας πεθαίνει για τη χώρα του, ενώ ο άλλος για όλον τον κόσμο. 
Ποντιακὴ Παροιμία. Ὅποιος τὴν ἀλήθειαν προσπαθεῖ, κάπου βαθειά νὰ χώσει, προτού τὸ κάμει νὰ σκεφτεί, ἂν κάποτε καὶ  ξεθαφτεί, θάρθει νὰ τὸν προδώσει.
Αραβική παροιμία. Πριν να πεις σε κάποιον την πικρή αλήθεια, άλειψε την άκρη της γλώσσας σου με μέλι.
Ολλανδική παροιμία. Εκείνος που λέει ψέματα στο Θεό, εκείνος θα πει ψέματα και στον άνθρωπο.
Αραβική παροιμία. Η αλήθεια που ενοχλεί αξίζει περισσότερο απ' το ψέμα που βολεύει.
Γερμανική παροιμία. Η αλήθεια δίνει λακωνική απάντηση, το ψέμα συνήθως φλυαρεί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το φαρμάκι είναι πικρό στη γλώσσα, η αλήθεια στ’ αυτιά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Είπα την αλήθεια στο φίλο μου κι έγινε εχθρός μου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἀλήθεια δὲ θάπτεται. --- Ἡ ἀλήθεια δὲν κρύβεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Την αλήθεια πάντα κράτα και το ψέμα ας έχει αλάτι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η αλήθεια και το λάδι βγαίνουν πάντοτε από πάνω.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η αλήθεια θα λάμψει κι ας περάσουν χίλια χρόνια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἀλήθεια εἶναι τοῦ Θεοῦ, τὸ ψέμα τοῦ διαβόλου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η αλήθεια είναι κουτσή, αλλά φτάνει στην κορφή.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η αλήθεια έρχεται κι όταν δεν τη ζητήσει κανείς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η κολακεία  φέρνει φίλους, η αλήθεια εχθρούς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος λέει τὴν ἀλήθεια ἔχει τὸ Θεὸ βοήθεια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία καὶ τὰ ψέματα πολλά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἀλήθεια λαβώνεται, μὰ δὲ σκοτώνεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η αλήθεια βασιλεύει και το ψέμα ψέγεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἀλήθεια πλέει σὰν τὸ λάδι στὸ νερό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ καιρὸς ξεσκεπάζει τὴν ἀλήθεια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἀλήθεια εἶναι μαλώστρα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὁ Θεός.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πικρή.
ΠΕΡΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Παρ-18,19 Ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή, ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον.
Γαλ-6,2 Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὅποιος δίδει τὸ χέρι πρὸς βοήθεια τοῦ πλησίον του, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ σὲ βοήθειά του.
Αἴσωπος. Ὅταν οἱ μεγάλοι βοηθοῦν τοὺς μικρούς, σώζοναι κι αὐτοὶ μαζί τους.
Δουμάς Αλέξανδρος. Όλοι για έναν και ένας για όλους.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βοηθᾶ ἡ νύχτα κι  ἡ αὐγή, σὰ νὰ ’χης μάνα κι ἀδερφή. (Ἡ ἐργασία ἀπὸ τὴν αὐγὴ ἐὼς τὴν νύκτα).
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος δὲν ξέρει νὰ βοηθάει, μένει μόνος του καὶ δυστυχάει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βοήθα με Παναγιά μου !  Μα κούνα και συ τα χέρια σου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δυό το πρόσωπο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βόηθα με νὰ σὲ βοηθῶ ν’ ἀνεβοῦμε τὸ βουνό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ποτέ μην βλάπτεις, πάντα να βοηθάς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀπὸ δυὸ λιθάρια βγαίνει τ’ ἀλεύρι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μικρὴ βοήθεια, μεγάλη σωτηρία.
ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
Α Ιωαν-1,8 Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια ουκ εστιν εν ημίν.
Α Ιωαν-3,8 Ο ποιών τήν αμαρτίαν εκ τού διαβόλου εστίν, ότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Είς τούτο εφανερώθει ο υιός τού Θεού, ίνα λύση τά έργα τού διαβόλου.
Σειρ-21,1 Τέκνον, ήμαρτες, μη προσθής μηκέτι και περί των προτέρων σου δεήθητι.
Σειρ-25,24 Από γυναικός αρχή αμαρτίας, και δι' αυτήν αποθνήσκομεν πάντες.
Ἀγ.Συμεὼν Νέος Θεολ. Μὲ τρία πράγματα ἁμαρτάνουν οἱ ἄνθρωποι, μὲ τὸν νοῦν, μὲ τὸν λόγον, καὶ μὲ τὸ ἔργον.
Ἀγ.Συμεὼν Νέος Θεολ. Λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος μὲ τέσσαρας τρόπους ἁμαρτάνει, ἐκουσίως, ἀκουσίως, ἐν γνώσει, καὶ ἀγνοία.
Αββά Δωρόθεου Κάθε αμαρτία γίνεται ή από φιληδονία, ή από φιλαργυρία, ή από φιλοδοξία. 
Ἀββᾷ Δωροθέου. "Δια της αμαρτίας ο άνθρωπος εξέπεσεν εκ του κατά φύσιν εις το παρά φύσιν τουτέστιν εν τη φιλαργυρία, φιληδονία, φιλοδοξία".
Νικηφόρου Θεοτόκη. Δύο εἶναι αἱ πηγαὶ πάντων τῶν ἁμαρτημάτων, ὁ θυμός καὶ ἡ ἐπιθυμία·  ὁποῖον ἁμάρτημα καὶ ἄν στοχασθῇς, αὐτὸ ἤ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἀναβλύζει ἤ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας.
Ἀγ.Ἰωάν. Χρυσ. Πέφτουμε σε μεγάλες αμαρτίες, γιατί δεν φροντίσαμε όσο πρέπει, για να κόψουμε τα μικρότερα ελαττώματα μας
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Οι αιτίες όλων των κακών είναι τα αμαρτήματα. Στα αμαρτήματα οφείλονται οι λύπες, οι ταραχές, οι πόλεμοι, οι αρρώστιες και όλα τα δυσκολοθαράπευτα πάθη, που μας προσβάλουν.
Ἀγ.Ἰωάν. Χρυσ. Δεν είναι τόσο κακή η αμαρτία, όσο οι αδιαντροπιά μετά από την αμαρτία.
Πατ.Ἰωήλ. Δεν υπάρχει μεγάλη και μικρή αμαρτία. Μικρή ή μεγάλη, η αμαρτία είναι πάντοτε αμαρτία. Οι πολλές μικρές αμαρτίες μας κάνουν μεγαλύτερο κακό από ὅτι μια μεγάλη, γιατί οι μικρές περνούν απαρατήρητες και έτσι δεν φροντίζουμε να τις διορθώσουμε. Η μεγάλη αμαρτία «ενώπιον μου εστί δια παντός». Όπως π.χ. ο κισσός σε ένα δέντρο! Εύκολα φαίνεται. Και φωνάζει, ότι πρέπει να τον κόψουμε, αν δε θέλουμε να ξεραθεί το δέντρο. Ενώ τα μικρά παρασιτικά χορταράκια στον κορμό του, τα καταφρονούμε.
Τολστόϊ. Οι άνθρωποι τιμωρούνται όχι για τις αμαρτίες τους, αλλά από τις αμαρτίες τους, αυτή είναι η πιο βαριά και σωστή τιμωρία.
Ανωνύμου. Καλός άνθρωπος: εκείνος που θυμάται τις αμαρτίες του και ξεχνάει τις ευεργεσίες του. Κακός άνθρωπος: το αντίθετο.
Thomas Fuller. Αυτός που πέφτει στην αμαρτία είναι άνθρωπος. Αυτός που στεναχωριέται γι' αυτήν είναι άγιος. Αυτός που παινεύεται γι' αυτήν είναι διάβολος.
Ιερός Αυγουστίνος. Το να απέχει κανείς από την αμαρτία όταν πια δεν μπορεί να αμαρτήσει, δεν σημαίνει ότι έχει εγκαταλείψει την αμαρτία, αλλά ότι η αμαρτία εγκατέλειψε αυτόν.
Τζὼν Ρὶντ  Μισῶ τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ ἀγαπῶ τὸν ἁμαρτωλό.
Πλάτων  Τὸ ἁμάρτημα εἶναι ἀρρώστεια, ἀσχήμια κι’ ἀδυναμία.
Σ. Βέϊλ. Όλες οι αμαρτίες είναι προσπάθειες να γεμίσουν το κενό.
ΣενέκαςΜεγάλη διαφορά μεταξύ να μη θέλεις και να μη μπορείς να αμαρτήσεις.
Ανωνύμου. Άν θέλετε να δείτε πως εξελίσεται η αμαρτία, παρακολουθήστε τη μόδα.
Δανέζικη παροιμία. Καλύτερα ο κόσμος να σε ξέρει ως αμαρτωλό, παρά ο Θεός να σε ξέρει ως υποκριτή.
Λαϊκὴ Παροιμία  Αὐτὸς ποὺ κολυμπάει στὴν ἁμαρτία, θὰ πνιγεῖ στὴ θλίψη.
Παροιμία. Όσο μεγαλύτερος ο πειρασμός, τόσο μεγαλύτερη η αμαρτία.
Παροιμία  Πολλοὶ μένουν ἀτιμώρητοι, κανεὶς ὅμως ἀναμάρτητος.
Παροιμία. Όποιος κολυμπά στην αμαρτία θα πνιγεί στη θλίψη.
Ἀρχαῖον Ρητόν. Τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ.
Παροιμία. Κάθε ἁμάρτημα ἔχει καὶ τὴ δική του τιμωρία.
ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΑΥΤΗΣ
Αγ.Νικόδημος Οι βαθμοί τής αμαρτίας από τήν αρχή εώς τέλους, είναι δώδεκα . Πρώτος βαθμός είναι όταν κάνει τινάς τό καλόν, ουχί δέ καλώς, αλλά σμίγει τό καλό μέ το κακό.                                                                                                       
Αγ.Νικόδημος Τούτο δέ γίνεται κατά τρόπους 7, ώς λέγει ο Μ.Βασίλειος, ή παρά τόπον, ή παρά καιρόν, ή παρά πρόσωπον, ή παρά πράγμα, ή παρά μέτρον, ή παρά τάξιν, ή παρά διάθεσιν και σκοπόν. Π.χ. όταν κάνει τινάς ελεημοσύνην ή νηστείαν ή άλλον καλόν, διά να δοξασθεί από τούς ανθρώπους.                                                                                                           
Αγ.Νικόδημος Δεύτερος βαθμός είναι, η τελεία αργία τού καλού.Τρίτος η προσβολή τού κακού. Τέταρτος, ο συνδιασμός. Πέμπτος η πάλη. Έκτος η συγκατάθεσις. Έβδομος η κατά διάνοιαν αμαρτίαν . όταν δηλ. ο άνθρωπος, αφού κάνει συγκατάθεσιν, σπουδάζει καί τυπώνει τήν αμαρτίαν εκείνην είς τόν νού του, τόσον παστρικά, ωσάν καί να τήν κάνει μέ έργον.         
Αγ.Νικόδημος 8ος, αυτή η πράξις καί κατ' ενέργειαν αμαρτία. 9ος, η συνήθεια, καί τό να κάνει τινάς τήν αμαρτίαν συχνά. Δέκατος η έξις τής αμαρτίας, η οποία μέ τήν βία καί δυναστείαν αναγκάζει τόν ανθρωπον να αμαρτάνει θέλοντα καί μή θέλοντα. 11ος, η απόγνωσις ήτοι απελπισία. 12ος, η αυτοκτονία ήγουν τό νά θανατώνει ο άνθρωπος τόν εαυτόν του, έχωντας τόν νούν του υγιή, μέ το να κυριευθεί από τήν απόγνωσιν.                                                                                                    
ΠΕΡΙ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΚΝΗΡΙΑΣ
Β Θεσ-3,10-12 Ει τις ού θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω. Ακούομεν γάρ τινας περιπατούντας εν υμίν ατάκτως, μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους, τοις δε τοιούτοις παρακαλούμεν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ίνα μετά ησυχίας εργαζόμενοι τον εαυτών άρτον εσθίωσιν.
Ιερεμ-31,10 Επικατάρατος ο ποίων τα έργα Κυρίου αμελώς.
Παρ-13,4 Εν επιθυμίαις εστί πας άεργος χείρες ανδρείων, εν επιμελεία.
Παρ-18,8 Οκνηρούς καταβάλλει φόβος, ψυχαί δε ανδρογύνων πεινάσουσιν.
Ἀγ.Γρηγόριος Θεολόγος. Ἀρχὴ τοῦ κακοῦ, τὸ ἀμελῆσαι τὸ ἀγαθὸν.
Αγ.Ιωάν. Χρυσ. Αρχή της αμέλειας και της αδιαφορίας είναι η αναβολή.
Ἀγ.Γρηγόριος Θεολόγος. Η νωθρότητα είναι σύζυγος του ύπνου, και η οκνηρία μητέρα της πείνας.
Άγ. Ιωάν.Χρυσ. Η μεν απελπισία αυτόν που έπεσε δεν τον αφήνει να σηκωθεί, η δε αμέλεια τον όρθιο καταφέρνει να γκρεμίσει.
Άγ. Ιωάννης Χρυσόστ. Δεν υπάρχει κανένα κακό χειρότερο από την οκνηρία, κανένα μεγαλύτερο από την αργία".
Άγ. Ιωάννης Χρυσόστ. "Και τα εύκολα και υποφερτά θα μας φανούν δύσκολα, αν είμαστε νωθροί και οκνηροί",
Ἀγ.Νείλου. Ἡ ἀκηδία κυριεύοντας ὅλες τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς, κινητοποιεῖ πολλὲς φορὲς ὅλα σχεδὸν τὰ πάθη μαζί. Καὶ αὐτὸ γνωρίζοντας ὁ Κύριος εἶπε·  «Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰ ψυχὰς ἡμῶν».
Εὐριπίδης. Οὐδεὶς ὢν ράθυμος, εὐκλεὴς ἀνήρ. (Κανένας ράθυμος δὲν δοξάστηκε).
Jules Renard. Τεμπελιά είναι η συνήθεια να ξεκουράζεσαι πριν κουραστείς.
Δημόκριτος. Η συνεχής αργοπορία κάνει τις πράξεις μας ατελείωτες.
Κουπερέν. Καλύτερα κουρασμένος παρά σκουριασμένος.
Ιπποκράτης. Η αργόσχολη ζωή και η αργία επιζητούν την κακία και παρασύρονται από αυτή.
Ερρίκος Δ'. Οι μεγάλοι φαγάδες και οι μεγάλοι υπναράδες είναι ανίκανοι για οτιδήποτε άλλο.
Βίκτωρ Ουγκώ. Το να μην κάνεις τίποτα είναι η ευτυχία των παιδιών και η δυστυχία των γέρων.
Ανώνυμος. Η σκληρή δουλειά θα σε ανταμείψει στο μέλλον. Η τεμπελιά θα σε ανταμείψει άμεσα. 
Βενιαμίν Φραγκλίνος. Η τεμπελιά περπατάει τόσο αργά, που την προλαβαίνει αμέσως η φτώχεια.
Ιπποκράτης. Από την ακινησία και την τεμπελιά μεγαλώνει η δειλία, και από την κακουχία και τούς κόπους η γενναιότητα.
Σωκράτης. Οκνηρός δεν είναι μόνον αυτός που δεν κάνει τίποτα, αλλά και εκείνος που μπορεί να κάνει κάτι καλλύτερο και δεν το κάνει.
Κλεμανσώ. Αμέλεια είναι η ακινησία της ψυχής.
Πιττακός. Τεμπέλης μὴ κάθεσαι, οὔτε ἂν εἶσαι πλούσιος.
Ἠσίοδος. Ἔργον οὐδὲν ὅνειδος, ἀεργίη δὲ τὸ ὄνειδος.
Ἀριστοτέλης. Ἀδύνατον τὸν μηδέν πράττοντα πράττειν εὖ.
Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Η αδράνεια εξασθενίζει τη δύναμη του νου.
Λόρδος Chesterfield. Την απραξία τη θεωρώ ένα είδος αυτοκτονίας.
Κώστας Βάρναλης. Δειλοί μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα.
Stendhal. Η ζωή είναι πολύ σύντομη και ο χρόνος που σπαταλιέται σε χασμουρητά δεν μπορεί να αναπληρωθεί.
Λαϊκή Παροιμία. Όποιος λυπάται τα πόδια του στερεί απ' την κοιλιά του. «Τῶν ποδῶν ὁ φειδόμενος ἀποστερεῖ τὴν κοιλίαν αὐτοῦ».
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάλλιο ένα καλό χουζούρι παρά της δουλειάς το νταβαντούρι. (Λέγει ὁ Τεμπέλης)
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ ἀκαμάτης ἄνθρωπος τὸν κλέφτη ξεπερνάει. --- Ἀκαμάτης πρωτοκλέφτης.
Λα'ι'κή Παροιμία. Γιὰ τοὺς ἀργοὺς πάντα εἶν’ γιορτή. «Ἀργοῖς αἰὼν ἑορτᾷ» (ἀρχαίον ρητόν)
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ Θεὸς τρέφει τὰ πουλιά, μὰ δὲν τοὺς βάνει καὶ τὸ φαῒ στὴ φωλιὰ.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αργοκίνητο καράβι, κάθε χρόνο ένα ταξίδι.(αργοκίνητος- αργός)
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο τεμπελης δεν τρώει τα αμύγδαλα γιά να μήν τα σπάσει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος παινάει τὸ τζίτζικα, θὰ δανειστῆ ἀπ’ τὸ μέρμηγκα.
Αγγλική παροιμία. Ένα αδρανές μυαλό είναι το εργαστήρι του διαβόλου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Άδουλος, δουλειά δεν έχει, το βρακί του λύν' και δένει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Από λούφα ουδείς επέθανε, αλλά και ουδείς επρόκοψε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅ,τι εἶναι νὰ κάνεις σήμερα, μὴν τ’ ἀναβάλλεις γι’ αὔριο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μὴν ἀφήνεις γι’ ἄλλη ὥρα, ὅ,τι μπορεῖς νὰ κάνεις τώρα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Γλυκός ο ύπνος την αυγή, γδυτός ο κόλος τη λαμπρή.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στου τεμπέλη το τσαντίρι έχει ο διάβολος εργαστήρι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τεμπέλης στα νιάτα σου, ζητιάνος στα γερατειά σου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Με το στόμα μπάρα-μπάρα, με τα χέρια κουλαμάρα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο ύπνος θρέφει μάγουλα και ξεγυμνώνει κώλους.
Λα'ι'κή Παροιμία. Καὶ ἂν πεινάει ὁ ἀκαμάτης, ψυχοπόνεση δὲν ἔχει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Γρήγορος στὸ κουτάλι, κι ἀργὸς στὴ δουλειά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἄξιος εἶναι στὸ φαῒ καὶ γρήγορος στὸν ὕπνο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Με λούσιμο και χτένισμα αδράχτι δε γιομίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅποιος ὀκνεύεται, πολλὰ καλὰ στερεύεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Θέλεις δόξα και τιμή, μην κοιμάσε την αυγή.
Λα'ι'κή Παροιμία. Του τεμπέλη ο Θεός του δίνει διπλό δισάκι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Του ακαμάτη το μεροκάματο είναι ακριβό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁ ἀκαμάτης εἶναι ἀδελφὸς τοῦ ζητιάνου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος σπέρνει τεμπελιά, θερίζει πείνα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀκαμάτης νιός, γέρος διακονιάρης.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀκαμασιὰ σπιτιοῦ ξεθεμελιώστρα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μικρὴ ἀναμελιά, μεγάλη ζημιά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Το ακίνητο νερό βρωμάει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πέσε σύκο να σε φάω.
ΠΕΡΙ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Οι πατέρες πού παραμελούν τη σεμνότητα και τη σωφροσύνη των παιδιών τους είναι παιδοκτόνοι και χειρότεροι από αυτούς, αφού καταστρέφουν και σκοτώνουν την ψυχή (που είναι ανώτερη απ' το σώμα).
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Κι αν ακόμη έχουμε ρυθμίσει όλες τις ενεργειές μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εφ' όσον παραμελούμε τη σωτηρία των παιδιών μας, θα υποστούμε την πιο αυστηρή τιμωρία από Αυτόν.
ΠΕΡΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ
Λα'ι'κή Παροιμία Ἔχετε ’γειὰ γειτόνισσες, πάω νὰ κοινωνήσω, καὶ σὰν γυρίσ’ ἀπ’ τὴν ἐκκλησιά, ἔρχομαι νὰ σᾶς βρίσω.
Λα'ι'κή Παροιμία  Από μπροστά τον κουρεύουν κι από πίσω μαλλιάζει. (αδιόρθωτος)
Λα'ι'κή Παροιμία  Σεῖς ὅτι θέλτε πέστε μου καὶ ἐγὼ ὅτι ξέρω κάνω.
ΠΕΡΙ ΑΜΕΤΡΙΑΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Από πού γεννιούνται οι παντός είδους αρρώστιες και οι διαστροφές των μελών; Δεν είναι απ' αυτό, από το ότι δηλαδή, ξεπερνώντας την ανάγκη, φορτώνουμε με βαρύ φορτίο την κοιλιά μας;                                 
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Από πού δε προέρχονται οι μοιχείες, οι πορνείες, οι κλεψιές, οι πλεονεξίες, οι φόνοι, οι ληστείες και ολόκληρη η διαφθορά της ψυχής; Δεν προέρχονται από το ότι επιθυμούμε περισσότερα από το μέτρο;                
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Γιατί, όπως ο Παύλος ονόμασε τη φιλαργυρία ρίζα όλων των κακών, δεν θα έσφαλε κανείς αν αποκαλούσε πηγή όλων των κακών την αμετρία και το ότι θέλουμε σε κάθε τι να υπερβαίνουμε τά αναγκαία.                
Ἐν τῷ Γεροντικῷ. Ἕνας ἀδελφὸς ἠρώτησεν ἕνα Γέροντα : - Μὲ ποῖον μέτρον – τοῦ  εἶπε – πρέπει νὰ νηστεύω; Καὶ ὁ Γέρων τοῦ ἀπήντησε : Νὰ μὴν ἐπιχειρήσῃς νὰ ξεπεράσῃς τὰ διατεταγμένα· διότι πολλοὶ θέλοντες νὰ ἐκτελέσουν περισσότερα, οὔτε τὸ ὀλίγον δὲν ἠμπόρεσαν νὰ ἐκτελέσουν.
ΠΕΡΙ ΑΜΙΛΛΑΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ἀριστοτέλης  Ἅμιλλα εἶναι ἡ τάση νὰ φτάσει κανένας τὸν ἄλλον, ποὺ τὸν θαυμάζει, ἢ καὶ νὰ τὸν ξεπεράσει, χωρὶς νὰ αἰσθάνεται φθόνο, ἂν ὁ ἄλλος τὸν ξεπερνάει.
Ἀριστοτέλης  Ὅπου ὑπάρχει ἅμιλλα, ὑπάρχει καὶ νίκη.
Μπαλζὰλ  Ἡ ἅμιλλα ἐνθαρρύνει πρὸς μίμησιν θαυμαστῶν πράξεων.
Σίλλερ  Ἡ ἅμιλλα εἶναι εὐγενικὸ πάθος, ἄξιο γιὰ ἐκτίμηση, πολύτιμο κτῆμα.
Πλούταρχος. Οἱ ὑπερβολικοὶ ἀνταγωνισμοὶ φέρνουν ὀλέθριες συνέπειες στὰ Κράτη, καὶ τὰ ὁδηγοῦν μπροστὰ σὲ μεγάλους κινδύνους.
ΠΕΡΙ ΑΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΝΗΣΙΚΑΚΟΥ
Αγ.Νεκτάριος Η αμνησικακία είναι αρετή χριστιανική μεγάλης ηθικής αξίας, διότι πηγάζει από τής αγάπης πρός τόν Θεόν καί τής αγάπης πρός τόν πλησίον.                                                                                                                                         
Αγ.Νεκτάριος Η αμνησικακία δηλώνει λήθην τών αδικημάτων, και άφεσιν τών αμαρτημάτων τών άλλων δι' αγάπην Θεού.                                                                                                                                                                                       
Αγ.Νεκτάριος Ο αμνησίκακος είναι άνθρωπος αγαθός, αγαπά πάντας και αγαπάται υπό πάντων . είναι ιλαρός τήν όψιν, ήρεμος τόν χαρακτήρα, συμπαθής, φιλάδελφος, ελεήμων και ευδιάλλακτος.                                                                
Αγ.Νεκτάριος Ο αμνησίκακος φοβήται τόν Θεόν καί φυλάτει τόν νόμον αυτού . μέμνηται αεί το ''αφίετε και αφεθήσεται υμίν'', και ''αφίησι τώ αδελφώ τά οφειλήματα αυτού''.                                                                                                     
Αγ.Νεκτάριος Ο αμνησίκακος ουδέποτε συντηρεί οργήν, ελεεί δέ τόν αδικήσαντα αυτόν . μακρόθυμος πρός τούς αδικήσαντας ου λογίζεται το κακόν και αποδίδει αντ' αυτού ευεργεσίαν.                                                                             
Αγ.Νεκτάριος Ο νούς τού αμνησίκακου αδυνατεί να μνημονεύει τού κακού, η δέ καρδία αυτού απωθεί τό βάρος τής μνησικακίας, και αρέσκεται εν τώ αγαθώ πρός οικοδομήν τού αδελφού.                                                                                  
Αγ.Νεκτάριος Ο αμνησίκακος μηδενί αποδίδει κακόν αντί κακού, προνοείται καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων, και ειρηνεύει μετά πάντων. Εάν πεινά ο εχθρός αυτού, ψωμίζει αυτόν, και εάν ασθενή θεραπεύει αυτόν.                                     
Αγ.Νεκτάριος Ο αμνησίκακος ου νικάται υπό του κακού αλλά νικά εν τώ αγαθώ το κακόν . αί οδοί αυτού ευθείαι και οι λόγοι αυτού εισιν αληθείς.                                                                                                                                                       
Αγ.Νεκτάριος Τόν αμνησίκακον αγαπά ο Θεός και προσίεται τήν θυσίαν αυτού καί τής δεήσεως αυτού εισακούει . αφίησι τά πλημμελήματα αυτού καί εκ τών ανομημάτων αυτού καθαρίζει αυτόν.                                                               
Αγ.Νεκτάριος Ο αμνησίκακος θέλει ακούσει τής γλυκείας φωνής τού Κυρίου· εύ δούλε αγαθέ, είσελθε είς τήν χαρά του Κυρίου σου.                                                                                                                                                                               
ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο Θεός συνηθίζει πάντοτε να ορίζει το μισθό ανάλογα με την προαίρεση του καθενός.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όσα γίνονται μετά από προσταγή και υποχρεωτικά, δεν έχουν τόσο μισθό, ενώ εκείνα που γίνονται μετά από ελεύθερη εκλογή και δική μας φιλοτιμία, έχουν ως αμοιβή λαμπρά στεφάνια.
Αἴσωπος  Καὶ τὸ παραμικρὸ καλό, ποὺ κάνουμε, μπορεῖ νὰ μᾶς ἀνταποδοθεῖ πολλαπλάσια.
Εὐριπίδης Ἡ ἀνταμοιβὴ πρέπει νἆναι ἀνάλογη μὲ τὴ δουλειά. Πραγματικά, ὁ μισθός, ὁ ἀνάλογος μὲ τὸν κόπο διπλασιάζει τὴ διάθεση.
Γ. Ἔλλιοτ.  Ἡ ἀμοιβὴ γιὰ τὸ χρέος ποὺ ἐπιτελέσαμε, εἶναι ἡ δύναμη ποὺ ἀντλοῦμε, γιὰ νὰ ἐπιτελέσουμε ἕνα ἄλλο.
Σπινόζα  Εὐλογία δὲν εἶναι ἡ ἀμοιβὴ τῆς ἀρετῆς, ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ ἀρετή.
Σπένσερ  Ὅλα γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τίποτα γιὰ ἀμοιβή.
Παροιμία  Δουλειὰ χωρὶς ἀνταμοιβὴ εἶναι τιμωρία.
ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΑΣ
Ανωνύμου. Η άμυνα δεν είναι δικαίωμα, αλλά καθήκον.
Βύρωνας. Η άμυνα είναι αρετή, το μοναδικό προπύργιο κάθε δικαίου.
Ανωνύμου. Απέναντι στον εχθρό ένα πράγμα μόνο πρέπει να υπάρχει : Το όπλο.
Κικέρων. Όλοι οι νόμοι και όλα τα δίκαια επιτρέπουν να απωθεί ένας τη βία με βία.
Καντ. Όποιος μεταβάλλεται σε σκουλήκι, δεν πρέπει κατόπιν να μεμψιμοιρεί ότι ποδοπατείται.
ΠΕΡΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ
Σαίξπηρ. Οι αμφιβολίες είναι προδότες και γίνονται αιτία να χάσουμε το καλό, που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, γιατί μας κάνουν να φοβόμαστε να ενεργήσουμε.
Thomas Carlyle. Πρέπει να επαληθεύσουμε ή να απορρίψουμε τις αμφιβολίες μας και να τις μετατρέψουμε στην βεβαιότητα ενός «Ναι» ή ενός «Όχι».
Ανωνύμου. Η ζηλοτυπία τρέφεται με τις αμφιβολίες.
Ανωνύμου. Η αμφιβολία βάζει τους ανθρώπους να σκέπτονται.
Βάκων. Όποιος ξεκινάει από αμφιβολίες καταλήγει σε βεβαιότητες.
Ράσκιν. Η αμφιβολία είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο της φιλοσοφίας.
Νίτσε. Η αμφιβολία δηλητηριάζει τα πάντα χωρίς να σκοτώνει τίποτα.
Ο’ Ρέϋλλυ  Ἡ ἀμφιβολία ἔχει διαβολικὴ συγγένεια μὲ τὴν Ἀπόγνωση.
Λ. Μάλαμας. Η καλοπροαίρετη αμφιβολία εξουδετερώνει την ευκολοπιστία.
Ανωνύμου. Κάθε σώμα έχει τη σκιά του, όπως και κάθε νους την αμφιβολία του.
Βολταῖρος  Ἂν ἀμφιβάλλεις γιὰ μιὰ πράξη, ἂν εἶναι δίκαιη ἢ ἄδικη, ἄπεχε ἀπ’ αὐτήν.
Μάλαμας Λάμπρος. Η καλοπροαίρετη αμφιβολία εξουδετερώνει την ευκολοπιστία.
Ανωνύμου. Το "αν", το "ίσως" και το "αλλά" δεν οδήγησαν ποτέ, κανέναν, πουθενά.
Αμπελαρντ Πίτερ. Η αμφισβήτηση οδηγεί στην αναζήτηση, η αναζήτηση στην αλήθεια.
Σ. Ν. Μποβὲ.  Ν’ ἀμφιβάλλεις γιὰ καθετί, νὰ μὴν ἀμφιβάλλεις ὅμως ποτὲ γιὰ τὸν ἑαυτό σου.
Μιραμπὼ  Ἡ ἀμφιβολία εἶναι πολὺ περισσότερο τὸ ἀποτέλεσμα ἀδύνατου φωτισμοῦ παρὰ τῆς ἄγνοιας.
Ανωνύμου. Τρία πράγματα είναι καλά σε μικρές ποσότητες και διαβολικά σε μεγάλες : ζάχαρη, αλάτι και αμφιβολία.
Λαϊκὴ Παροιμία Με το ένα αυτί ν' ακούσεις, με το άλλο ν' αμφιβάλεις.
ΠΕΡΙ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
Ουστίνοφ Πήτερ Αυτοί που αναβάλουν κάτι από σήμερα για αύριο, είναι οι ίδιοι, που το έχουν ήδη αναβάλει από χθες για σήμερα.
Σκοτ Γουόλτερ. Αν συνεχώς λογαριάζεις να αλλάξεις ζωή, αλλά ποτέ δε βρίσκεις χρόνο να το κάνεις, είναι σαν να αναβάλλεις το φαγητό και το νερό από μέρα σε μέρα, μέχρι να πεθάνεις από πείνα.
Κένκο Γιοσίντα. Αν αναβάλλεις την πνευματική σου άσκηση μέχρι να ικανοποιήσεις όλες τις υλικές σου επιθυμίες, ποτέ δεν θα έχεις χρόνο γι' αυτήν.
Αγνώστου. Αναβολή στην αναβολή δεν τελειώνουν οι δουλειές και μένουν άδειες οι κοιλιές.
Ησίοδος. Ο άνθρωπος που αναβάλει το έργο του, παλεύει πάντοτε με ζημιές.
Αγ.Ιωάν. Χρυσ. Αρχή της αμέλειας και της αδιαφορίας είναι η αναβολή.
Αγνώστου. Ο άνθρωπος που αναβάλλει, ποτέ δεν αρχίζει.
Αγνώστου. Η αναβολή της αύριον δεν έρχεται ποτέ.
Αγνώστου. Αν είναι να θυμώσεις, θύμωσε... αύριο.
Λούθηρος. Κάθε αναβολή και ματαίωση
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅ,τι εἶναι νὰ κάνεις σήμερα, μὴν τ’ ἀναβάλλεις γι’ αὔριο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μὴν ἀφήνεις γι’ ἄλλη ὥρα, ὅ,τι μπορεῖς νὰ κάνεις τώρα.
Γερμανική παροιμία. Όταν ο Θεός λέει "σήμερα" ο διάβολος λέει "αύριο".
ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΗΣ
Πυθαγόρας. Ο βίος ορίζεται από το νόμο της Δύναμης και το νόμο της Ανάγκης. 'Οσο νικάς την ανάγκη σου άλλο τόσο δυναμώνεις.
Εὐριπίδης  Δὲν εἶναι δική μου γνώμη, ἀλλὰ γνωμικὸ τῶν σοφῶν, πὼς δὲν ὑπάρχει τίποτε δυνατότερο ἀπ’ τὴν ἀνάγκη.
Βολτέρος. Η κάθε καινούργια επιθυμία είναι η αρχή της καινούργιας ανάγκης, έμβρυο μιας καινούργιας θλίψης.
Μπουρντέ. Αν η φτώχεια είναι η μητέρα του εγκλήματος, η σκληρή ανάγκη είναι ο πατέρας του.
Mark Twain. Πολιτισμός είναι ο ασταμάτητος πολλαπλασιασμός μη αναγκαίων αναγκών.
Γκέσνερ Σ. Να ξεχάσεις τις ημέρες της ανάγκης, όμως μην ξεχνάς εκείνα που σε δίδαξαν.
Αρχαίο ρητό. Η ανάγκη ξέρει πόσα χρειάζεται, δεν το ξέρει εκείνος που έχει την ανάγκη
Αγνώστου. Ζούμε σε μια εποχή που τα άχρηστα πράγματα είναι οι μόνες μας ανάγκες.
Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασεὺς  Ἡ ἀνάγκη εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη φύση.
Όμηρος. Δεν πρέπει να υπάρχει ντροπή στον άνθρωπο που έχει ανάγκη.
Επίκουρος. Κακόν ανάγκη, αλλ' ουδεμία ανάγκη ζην μετά ανάγκης.
Θερβάντες  Ἡ ἀνάγκη σπρώχνει σὲ ἀπονενοημένα διαβήματα.
Πλούταρχος. Όσοι έχουν ανάγκη τα λίγα δε χάνουν τα πολλά.
Πλωτίνος. Η ανάγκη είναι η μητέρα της εφεύρεσης.
Θεόκριτος. Πενία τέχνας κατεργάζεται.
Διεθνής παροιμία. Η πείνα σπρώχνει το λύκο έξω από το δάσος.
Λαϊκὴ Παροιμία  Η πείνα κάστρα πολεμά και κάστρα παραδίνει.
Λαϊκὴ Παροιμία  Ο άνθρωπος έχει ανάγκη κι από το μυρμήγκι.
Αγγλική παροιμία. Η ανάγκη είναι η μητέρα της επινόησης.
Ἀρχαῖο ρητό. «Ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίγνεται».
Λαϊκὴ Παροιμία Όποιος μπαίνει στο χορό, χορεύει.
Λαϊκὴ Παροιμία Ἡ ἀνάγκη κάνει τὸ δειλὸ ἀνδρεῖο.
Λαϊκὴ Παροιμία Ἡ ἀνάγκη χαλάει τὸ νόμο.
ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ιωαν-5,39 Ερευνάτε τάς γραφάς ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν, και εκείναι είσιν αι μαρτυρούσαι περί εμού.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δέν γίνεται, δεν είναι δυνατόν, να σωθεί κανείς, χωρίς να απολαμβάνει συνεχώς τήν πνευματική ανάγνωση.
Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Δια της μελέτης, θέρμη εγγίνεται τη καρδία ήτις ως μυίας αποσοβεί τους πονηρούς λογισμούς και ειρήνην πνευματικήν και παράκλησιν εμποιεί τη ψυχή, αγιασμόν δε επιφέρει τω σώματι»
Στάρετς Βαρσανούφιος. Είναι φανερό, πως όποιος διαβάζει την Αποκάλυψη, όταν φθάση το τέλος του κόσμου, θα είναι πραγματικά μακάριος. Γιατί θα καταλαβαίνει κάτι από αυτά, που θα γίνονται τότε. Και θα αρχίσει να ετοιμάζεται.
Φ. Μπέικον. Το διάβασμα κάνει τον άνθρωπο γνωστικό, η συζήτηση ετοιμόλογο, και η συνήθεια να σημειώνει τον κάνει τακτικό.
Φ. Μπέικον. Διάβαζε, όχι για να αντιλέγεις και να αναιρείς, ούτε για να πιστεύεις και να πείθεσαι, ούτε για να βρίσκεις κουβέντα κι ομιλία, αλλά για να ζυγίζεις και να συλλογίζεσαι.
Ανωνύμου. Βρείτε καιρό να διαβάζετε, είναι το μυστικό της σοφίας.
Φ. Φενελόν Αυτή η αδιαφορία που κάνει τη ζωή αφόρητη για τους φιλήδονους και τους νωχελικούς, είναι άγνωστη σ’ αυτούς που έχουν μάθει να διαβάζουν. 
Ανωνύμου. Όταν τρως πολύ, μπορεί να γίνεις χοντρός. Όταν διαβάζεις πολύ, το πιο πιθανόν είναι να γίνεις σοφός.  
Ανωνύμου. Γεύτηκα τον άκρατο οίνο των καλών αποφθεγμάτων και μετά δεν μπόρεσα να πιω το νερωμένο κρασί των καλύτερων μυθιστορημάτων.
Β. Ραφαηλίδης Η ανάγνωση μας κάνει ανθρώπους ικανούς να ξεχωρίζουμε το ανθρώπινο από το ζωώδες, το νοητικό από το ενστικτώδες, το καλό από το κακό, το όμορφο από το άσχημο, το δίκαιο από το άδικο.
Ἀντισθένης. Μαθημάτων ἀναγκαιότατον τὰ κακὰ ἀπομαθεῖν. (Ἀναγκαιότερο ἀπ’ ὅλα τὰ μαθήματα εἶναι νὰ ξεμάθης τὰ κακά).
Ντχαμαπάντα. Όσα ιερά λόγια κι αν διαβάσεις, όσα κι αν πεις, τι νόημα έχει αν δεν ενεργείς σύμφωνα μ' αυτά;
Ἔδισσων  Ἡ γνώση ἀποκτιέται μόνο μὲ τὴ μελέτη, καὶ ἡ μελέτη πραγματοποιεῖται μόνο στὴ μοναξιά.
Εὐριπίδης. Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχε μάθησιν. (Εὐτυχὴς εἶναι ὅποιος μελέτησε τὴν ἱστορίαν).
Κομφούκιος. Μάθηση χωρίς σκέψη είναι χαμένος κόπος. Σκέψη χωρίς μάθηση είναι κίνδυνος.
Μοντεσκιέ. Ο φιλαναγνώστης αντικαθιστά τις ώρες της ανίας του με ώρες εντρυφήσεως.
Μπουρκέ. Το να διαβάζει κανείς χωρίς να εμβαθύνει είναι ως να τρώει χωρίς να χωνεύει.
Ντ. Ντιντερό. Οι άνθρωποι σταματάνε να σκέφτονται, όταν σταματάνε να διαβάζουν.
Πόρτερ. Ανάγνωση η οποία δεν προκαλεί ευχαρίστηση δεν φέρνει ούτε ωφέλεια.
Σωκράτης. Οι αρετές του ανθρώπου αυξάνονται με την μάθηση και τη μελέτη.
Ανωνύμου. Όταν ο άνθρωπος διαβάζει, τον διάβολο τρώει το μαράζι.
Άδισον. Η ανάγνωση είναι δια τον νου, ό,τι η άσκηση δια το σώμα.
Βάκων. Η ανάγνωση τελειοποιεί τον άνθρωπο. 
ΠΕΡΙ ΑΝΑΝΔΡΙΑΣ
Κόλτον. Οι ύβρεις είναι το ασφαλές καταφύγιο των ανάνδρων.
Ανωνύμου. Η ανανδρία είναι χειρότερη και από την κακοήθεια
Τζόνσον. Η συκοφαντία είναι η εκδίκηση των ανάνδρων.
Ανωνύμου. Η υποκρισία είναι η δύναμη των ανάνδρων
Καζαντζάκης.Το ψέμα είναι ανανδρία.
ΠΕΡΙ ΑΝΑΙΔΕΙΑΣ
Γκόλντσμιθ  Ἕνας ἀναιδὴς μπορεῖ νὰ ὑποκριθεῖ τὸν εὐγενικό, μὰ εἶναι ἀδύνατο ἕνας ἀξιοπρεπὴς νὰ ὑποδυθεῖ τὸν ἀναιδή.
Μένανδρος Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἔχει ἱερὸ οὔτε ὅσιο, καὶ ἔχει χάσει τὸ αἴσθημα τοῦ φόβου, αὐτὸς ἔφτασε στὸ ζενὶθ τῆς ἀναίδειας.
Στάελ  Ἡ ἀληθινὴ καὶ πραγματικὴ ἀναίδεια ἔχει τὴν πηγή της στὴν ἄγνοια.
Εὐριπίδης Τὸ μεγαλύτερο ἐλάττωμα τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ ἀναίδεια.
Αντιφών. Ἡ ἄγνοια εἶναι ἡ μητέρα τῆς ἀναίδειας.
Σόλων. Μη θρασύνου (Να μη γίνεσαι θρασύς).
ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
Δάντης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πικρία από το να θυμάται κανείς τον ευτυχισμένο του καιρό, όταν είναι δυστυχισμένος.
Ανωνύμου. Οι καλές αναμνήσεις είναι το βάλσαμο των σημερινών μας θλίψεων
Ανωνύμου. Αν η ζωή είναι λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του.
Δημητρακόπουλος Π. Οι αναμνήσεις είναι η βακτηρία των γηρατειών.
Θερβάντες. Δεν υπάρχει ανάμνηση που να μη σβήνει ο χρόνος.
Πολοκ Ρόμπερτ. Η ανάμνηση της λύπης μας γλυκαίνει το παρόν.
Ρώσικο γνωμικό. Το παρελθόν είναι φάρος, όχι λιμάνι.
Ανωνύμου. Η ανάμνηση είναι η σκιά της ευτυχίας.
ΠΕΡΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Πίσαρεφ Ντ. Η αναμονή της συμφοράς πάντα είναι πολύ πιο τρομερή και ανυπόφορη παρά η ίδια συμφορά.
Ανωνύμου.Το να αφήνεις τους άλλους να περιμένουν, είναι ένα σίγουρο μέσο για να τους εξοργίζεις.
Λαφονταίν. Ευχάριστη αναμονή είναι η παράταση της προσδοκίας βέβαιης απόλαυσης.
ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ
Λονγκφέλλοου. Η ευθυμία, η εγκράτεια κι η ανάπαυση κλείνουν την πόρτα κατάμουτρα στο γιατρό.
Ανωνύμου. Ο οκνηρός δεν ξέρει τι θα πει απόλαυση της ανάπαυσης, διότι ποτέ δεν τη δοκίμασε.
Σωκράτης. Στη ζωή, όπως και στη μακρά πεζοπορία, είναι αναγκαία μια κάποια λογική ανάπαυση.
Ανωνύμου. Τους έντιμους κόπους και αγώνες ακολουθεί αξιοπρεπής ησυχία.
Ηράκλειτος. Η κούραση κάνει να νιώθουμε τη χαρά που δίνει η ανάπαυση.
Πλούταρχος. Η ανάπαυση είναι το καρύκευμα στους μόχθους της ημέρας.
Όμηρος. Ἀνίη καὶ πολὺς ὔπνος. (Καὶ ὁ ὐπερβολικὸς ὔπνος καταντά ανία).
Φραγκλίνος. Αν θέλεις ανάπαυση, χρησιμοποίησε καλά τον χρόνο.
Λιττρέ. Μετά από τον αγώνα, η ανάπαυση είναι πολύ γλυκιά.
Αριστοτέλης. Σκοπός της απασχόλησης είναι η ανάπαυση.
Ανωνύμου. Η ανάπαυση είναι ανάπλαση.
ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Oliver Goldsmith. Δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι που δείχνουν ζήλο για πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία.
Ανωνύμου. Το "αν", το "ίσως" και το "αλλά" δεν οδήγησαν ποτέ, κανέναν, πουθενά.
Λαϊκὴ παροιμία. Με ήλιο τα μπάζουμε, με ήλιο τα βγάζουμε. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε;
Αγγλική παροιμία. Όποιος πληρώνει από πριν, δεν εξυπηρετείται σωστά.
Λαϊκὴ παροιμία. Τυφλός τυφλό οδήγαγε και οι δυο στο λάκκο πέσαν.
Λαϊκὴ παροιμία. Τον αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς.
Λαϊκὴ παροιμία. Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα.
Λαϊκὴ παροιμία. Δεμένο σκυλί, πρόβατα δε φυλάει.
ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΥ
Πάμπλο Νερούντα. Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την Άνοιξη να 'ρθει.
Επίγραμμα. Έτσι είναι γιατί δεν γίνεται αλλιώς. (Επιγραφή στην είσοδο του Καθεδρικού Ναού της Κολωνίας).
Elbert Hubbard. Για να αποφύγεις την κριτική, μην κάνεις τίποτε, μη λες τίποτε, μην είσαι τίποτε.
ΠΕΡΙ ΑΝΑΡΧΙΑΣ
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. «Ἀναρχία ἐστὶν ἡ πλεισταρχία». Ἀναρχία εἶναι ἡ ἀρχὴ τῶν πολλῶν.
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολόγου. Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχει ἀρχηγὸ εἶναι ἄτακτο, κι αὐτὸ ποὺ ἔχει πολλοὺς ἀρχηγοὺς κάνει στάσεις· ἄρα εἶναι
ἄναρχο καὶ ἑπομένως ἄτακτο. Διότι καὶ τὰ δύο ὁδηγοῦν στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα, ποὺ εἶναι ἡ ἀταξία, καὶ τελικὰ ἡ διάλυση. Γιατὶ ἡ ἀταξία εἶναι προετοιμασία διαλύσεως.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δεν υπάρχει κανένα, απολύτως κανένα κακό τόσο φοβερό όσο η αναρχία· όπως ακριβώς δε θα μπορούσε να υπάρξει τίποτε άλλο τόσο επικίνδυνο, όσο ένα πλοίο πού δεν έχει κυβερνήτη.                                   
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Είναι πανταχού κακό η αναρχία και αιτία πολλών συμφορών και αρχή αταξίας και συγχύσεως. Αν απομακρύνεις
τον ποιμένα από το ποίμνιο, θα τα ανατρέψεις και θα τά αφανίσεις όλα. 
Αίσωπος. Μία κυβέρνηση, όσο φαύλη κι αν είναι, δεν είναι τόσο κακή, όσο η αναρχία.
Λουκιανός. Σε κατάσταση αναρχίας, η δύναμη είναι μέτρο του δικαίου.
Ανωνύμου. Η αναρχία είναι η βέβαιη συνέπεια της τυραννίας.                                             
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
Αριστοτέλης. Η ανατροφή είναι το καλύτερο εφόδιο για τα γεράματα.
Πεσταλότσι. Η κακή ανατροφή είναι πηγή ανυπολόγιστης κοινωνικής ζημίας.
Καμπούρογλου. Το περιβάλλον είναι η ισχυρότερη δύναμη για την ανατροφή.
Έμερσον. Το μυστικό της ανατροφής βρίσκεται στον σεβασμό προς τον μαθητή.
Ανωνύμου. Καλή ανατροφή : η ικανότητα να υποφέρεις την κακή αγωγή των άλλων.
Ευριπίδης. Το γαρ τραφήναι μη κακώς αιδώ φέρει. (Η καλή ανατροφή φέρνει και τον σεβασμό).
Κάντιος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταστεί αληθής άνθρωπος, παρά μόνο μέσω της ανατροφής του.
Λαροσφουκώ. Η καλή ανατροφή είναι εξασφάλιση για την παρούσα ζωή και διαβατήριο για την αιωνιότητα.
Σω Μπερνάρντ. Η ανατροφή του άνδρα και της γυναίκας δοκιμάζεται με τη συμπεριφορά τους μέσα στον καυγά.
Σω Μπερναρντ . Η ανατροφή των παιδιών είναι πολύ σπουδαίο επάγγελμα, αλλά ούτε ένα τεστ καταλληλότητας ποτέ δεν υπολόγισε τα συμφέροντα των παιδιών.
Σενέκας. Η ανατροφή του άνδρα είναι μόρφωση ενός μόνον ατόμου, ενώ η ανατροφή της γυναίκας είναι μόρφωση ολόκληρων γενεών.
ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Ανδρεία εστί το δυσέκπληκτον υπό φόβου τού περί τόν θάνατον καί το ευθαρσές εν τοίς δεινοίς, καί το εύτολμον πρός τούς κινδύνους και το μάλλον αρνείσθαι τεθνάναι καλώς ή αισχρώς σωθήναι.
Αγ.Νεκτάριος Ἀνδρείος οὐ μόνον ὁ κρατῶν τῶν πολεμίων, ἀλλά καὶ ὁ τῶν ἡδονῶν κρατῶν· πολλοί πολλάκις πολεμίων κρατούντες δουλεύουσι ταὶς ηδονάς.
Ἠρόδοτος. Πολλοὶ μὲν ἄνθρωποι ἦσαν οἱ Πέρσαι, ὀλίγοι ὅμως ἄνδρες. (Οἱ Πέρσες ἦταν πολλοί, ἀλλ’ ὅμως λίγοι ἦταν ἀνδρεῖοι).
Ξενοφῶν. Δὲν ὠφελεῖ σὲ τίποτα ἡ ἀνδρεία, ὅταν δὲν ἀκολουθῆται ἀπὸ δικαιοσύνη· ἐὰν ἤθελον γίνει ὅλοι δίκαιοι, δὲν θὰ εἶχαν καθόλου τὴν ἀνάγκη τῆς ἀνδρείας.
Άντριου Τζάκσον. Ένας άντρας με ψυχή, πάντοτε πλειοψηφεί.
ΠΕΡΙ ΑΝΔΡΩΝ
Βάκων. Ο άνδρας αποβλέπει προς το ωφέλιμο και η γυναίκα προς το ωραίο.
Κικέρων. Διορθώστε τον άνδρα και κατ' ανάγκη θα διορθωθεί και η γυναίκα.
Αίσωπος. Ο άνδρας δημιουργεί την ζωή του, η γυναίκα δικαιολογεί τη δική της.
Επαμεινώνδας. Δεν δείχνει μόνο η αρχή τον άνδρα, αλλά και ο άνδρας την αρχή.
Αγνώστου.Οι δυνατοί άνδρες δίνουν διαταγές στον εαυτό τους, οι νταήδες στους άλλους.
Αντόν Τσέχωφ. Παρατήρησα πως οι άνδρες που παντρεύτηκαν παύουν να έχουν περιέργεια.
Κάρ Α. Αν οι άνδρες γνώριζαν αυτά που σκέφτονται οι γυναίκες, θα ήταν δέκα φορές πιο τολμηροί.
Κικέρων. Ο άνδρας εκτιμάται για τα επιδεικτικά του ενδύματα μόνο από τους τρελλούς και τις γυναίκες.
Σωκράτης. Φρόνιμος άνδρας είναι εκείνος μόνο, που ποτέ δεν έδωσε εμπιστοσύνη στα λόγια των γυναικών.
Αγνώστου. Δεν μπορείς να γνωρίζεις έναν άνδρα, αν δεν ξέρεις τη στάση του απέναντι στον Θεό, στη γυναίκα και στο χρήμα.
Σωκράτης. Οι μεν άνδρες πρέπει να υπακούουν στους νόμους της πόλης, οι δε γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες.
Παροιμία. Ο άντρας μου στα χάρβαλα, κι εγώ στα χαρβαλώματα! (λέγεται από σύζυγο που συνυποφέρει με τον φτωχό σύζυγό της).
Παροιμία. Κι η κοσκινού τον άντρα της με τους πραγματευτάδες. (όταν επαίρεται η σύζυγος για τον άνδρα της κι ας είναι κι άσημος).
Παροιμία. Καθώς γεννήκαμ΄ άντρα μου ή εσύ να πέθαινες ή εγώ να χήρευα! (από συμφεροντολόγο σύζυγο για τη κληρονομιά).
Παροιμία. Η τύχη μου τον άντρα μου καλόν κακόν τον κάνει. (στη επίδραση της τύχης και της προόδου της συζύγου).
Παροιμία. Ο άντρας μου με κάνει χώμα, κι ο άντρας μου με κάνει εικόνα! (λέγεται από υποτακτική σύζυγο).
Παροιμία. Τον άνδρα η γυναίκα του τον κάνει και βεζίρη και ρεζίλι.
Παροιμία. Άντρα μου βοήθειά μου και σκέπη και κορώνα μου!
Παροιμία. Άντρας και ας είναι και ξυλινος.
ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Λεοπάρντι. Αλλοίμονο σε όσους δεν είναι κύριοι της περιουσίας τους, αλλά δούλοι της.
Σω Μπεράρντ. Ανεξαρτησία; Αυτό είναι βλαστήμια της μέσης τάξης. Εξαρτώμεθα όλοι ο ένας από τον άλλο.
Σατομπριάν. Ούτε το κράτος, ούτε ο άνθρωπος μπορούν να είναι ανεξάρτητοι. Θα ήταν σαν να γίνει ανεξάρτητή η ακτίνα από τον ήλιο.
ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Ανεξικακία εστίν ανοχή τών κακών και λήθη αυτών εξ αγάπης τού πλησίον. Η ανεξίκακία διδάσκει τήν μετριοπάθειαν, τήν συγγνώμην, τήν ἀοργισίαν, τήν μακροθυμίαν, τήν πραότητα και τήν αμνησικακίαν.
Αγ.Νεκτάριος Παράδειγμα ανεξικακίας εστίν ο Σωτήρ και οι μαθηταί αυτού, οίτινες σταυρούμενοι και θανατούμενοι ηύχονται υπέρ τών δημίων αυτών.
Ἐν τῷ Γεροντικῷ. Ἕνας Πατὴρ εἶπεν·  ἂν κάποιος σὲ ὑβρίσῃ, εὐλόγησέ τον· καὶ ἂν μὲν τὸ δεχθῇ, θὰ εἶναι καλὸν καὶ διὰ τοὺς δύο· ἂν, πάλιν, δὲν τὸ δεχθῇ, αὐτὸς θὰ τιμωρηθῇ ἀπὸ τὸν Θεὸν διὰ τὴν ὕβριν, ἐνῷ σὺ θὰ ἀμειφθῇς διὰ τὴν εὐλογίαν.
Ὁ Σωκράτης πάλι, ὅταν οἱ φίλοι του θαύμαζαν γιατὶ τὸν κλωτσοῦσε κάποιος  αὐθάδης νέος καὶ αὐτὸς τὸ ὑπόφερε, τοὺς εἶπε: Ἂν μὲ κλωτσοῦσε ἕνας γάϊδαρος, θὰ τὸ βρίσκατε λογικὸ νὰ κλωτσοῦσα κι ἐγὼ αὐτόν;
ΠΕΡΙ ΑΝΘΕΩΝ
Μπαλζάκ. Η ένοχη γυναίκα είναι άνθος ποδοπατημένο.
Βολταίρος. Τα άνθη μαραίνονται, οι γυναίκες μαραίνουν.
Βίκτωρ Ουγκώ.  Η ζωή είναι ένα λουλούδι κι ο έρωτας το μέλι του.
Βίκτωρ Ουγκώ. Οι γυναίκες είναι γκρεμοί σκεπασμένοι με λουλούδια.
Ἀγνώστου. Αν η ζωή είναι λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του.
Σκωτ. Προορισμός και των λουλουδιών και των γυναικών είναι το στεφάνι.
Ρομαίν. Το άνθος αρέσει για το άρωμά του, ενώ η γυναίκα αρωματίζεται για να αρέσει. Ρομαίν.
Βίκτωρ Ουγκώ. Την ίδια στιγμή που ένα ρόδο ανοίγει, ένα άλλο μαδάει. Αυτός είναι ο κόσμος.
Λίγκοφ Α. Τα τριαντάφυλλα εμφυτεύουν αγάπη προς την φύση ενώ τα αγκάθια τους, σεβασμό για αυτήν.
Κασέγεφ Ε. Η γυναίκα είναι σαν το τριαντάφυλλο, τα ροδοπέταλα πέφτουν σε μια βδομάδα, ενώ τα αγκάθια μένουν για πάντα.
Ματθαίον 6.28-29. Δες πώς φυτρώνουν τα κρίνα στο χωράφι, δε μοχθούν και δεν υφαίνουν κι όμως, ούτε ο δοξασμένος Σολομώντας δεν ντυνόταν με τέτοια χάρη.
ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑΣ
Ἰωάν. 12,43 Ἡγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μάλλον ὑπὲρ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.
Ματθ. 6,2 Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.
Ἀγ.Νεκτάριος. Ἀνθρωπαρέσκεια ἀρετῆς ἀναίρεσις. Ὁ ἀνθρωπάρεσκος ἐργάζεται τὴν ἀρετὴν οἰχὶ δι' ἀρετὴν ἀλλὰ διὰ τὸν ἔπαινον.
Ἀγ.Νεκτάριος Ὁ ἀνθρωπάρεσκος ἐργάζεται τὴν ἀρετήν οὐχὶ ἵνα τελειωθή, ἀλλ' ἵνα δοξασθή ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, οὐχὶ ἵνα ἀρέση τῷ Θεῷ ἀλλ' ἵνα ἀρέση τοῖς ἀνθρώποις.
Μεγ.Βασιλείου. Ἀνθρωπάρεσκος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ κάνει κάτι γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει τὸ θέλημα κάποιου ἀνθρώπου, ἢ νὰ ἀρέσει σ’ αὐτόν, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸ ποὺ κάνει εἶναι ἄτιμο.
Αγ.Ισαάκ Σύρου Ἡ ἀρετή, τὴν ὁποία ἐκτελεῖ κανεὶς γιὰ τὴν ἐπίδειξη σὲ ἄλλους, δὲν μπορεῖ νὰ καθαρίση τὴν ψυχή, ἀλλὰ ὑπολογίζεται ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ ἀνταπόδοσι. Ἡ ἀρετὴ ὅμως, τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἐπιτελεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὑπολογίζεται ὡς τελεία ἀρετὴ καὶ ἐνεργεῖ καὶ τὰ δύο· καὶ γιὰ τὴν ἀνταπόδοσι ὑπολογίζεται καὶ καθαρότητα ἐπιφέρει.
Ἀγ.Νείλου. Ἐπιχειρώντας νὰ ἀρέσεις στὸ πλῆθος, θὰ γίνεις ὅμοιος μὲ αὐτό.
ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Thomas Fuller. Καλύτερα να είσαι μόνος παρά με κακή παρέα.
Γκάντι. Κανείς δεν μπορεί να με πληγώσει χωρίς τη συγκατάθεσή μου.
Γεώργιος Καραϊσκάκης. Χαιρέτα καβαλάρης, για να σε χαιρετούν όταν ξεπεζέψεις.
Μάρκος Αυρήλιος. Οι άνθρωποι γεγόνασιν αλλήλων ένεκα. Ή δίδασκε ούν ή φέρε.
Gordon Livingston. Κάθε σχέση είναι υπό τον έλεγχο αυτού που ενδιαφέρεται λιγότερο.
Wayne W. Dyer. Κανένας δεν είναι πιο δυστυχισμένος από αυτούς που έχουν ανάγκη τους άλλους.
Marquis de Vauvenargues. Όσοι πιστεύουν πως δεν έχουν πια την ανάγκη των άλλων γίνονται αδιάλλακτοι.
H. Jackson Brown. Να θυμάσαι πως κάθε άνθρωπος που συναντάς κάτι φοβάται, κάτι αγαπά και κάτι έχει χάσει.
Λα Ροσφουκώ. Αγαπούμε πάντα αυτούς που μας θαυμάζουν και δεν αγαπούμε πάντα αυτούς που θαυμάζουμε.
Βενιαμίν Ντισραέλι. Εάν θέλετε να κατακτήσετε έναν άνθρωπο, τότε επιτρέψτε του να σας κερδίσει σε λογομαχία.
H. Jackson Brown. Θυμήσου ότι τα παιδιά, οι γάμοι και τα λουλούδια αντανακλούν το είδος της φροντίδας που παίρνουν.
Λόρδος Chesterfield. Μην εμπιστεύεσαι αυτούς που σ' αγαπάνε πολύ μόνο με μια απλή γνωριμία και χωρίς κάποιο προφανή λόγο.
Βενιαμίν Φραγκλίνος. Οι απότομες κουβέντες δεν κάνουν φίλους. Μια κουταλιά μέλι θα πιάσει περισσότερες μύγες από ένα γαλόνι ξύδι.
Nicolas Chamfort. Όταν κανείς θέλει να είναι αρεστός, πρέπει να καταδέχεται να διδάσκεται πολλά πράγματα που τα ξέρει από ανθρώπους που τα αγνοούν.
ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Γεν-1,26 Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθ' ομοίωσιν,
Γεν-1,27-28  Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, λέγων, αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γήν και κατακυριεύσατε αυτής και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γής και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γής.
Γεν-2,7 Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον, χούν από της γής και ενεφύσησεν είς το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν.
Γεν-2,22-24  Και οικοδόμησεν ο Θεός την πλευράν ήν έλαβεν από του Αδάμ, είς γυναίκα και ήγαγε αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν Αδάμ, τούτο νύν οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου, αυτή κληθήσεται γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή. Ενεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και κολληθήσεται τη γυναικί αυτού, και έσονται οι δύο εις σαρκα μίαν.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο Θεός έδωσε στόν άνθρωπο τό κατ' εικόνα (το λογικό, το αυτεξούσιο, τήν αθάνατη ψυχή, τη συνείδηση), γιά να πετύχει το καθ' ομοίωσιν, να Του μοιάσει στήν αγάπη, στήν αρετή, στήν αγιότητα και τήν αγαθότητα.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ἄνθρωπος εἶναι ἐκείνος ποὺ ἔχει «δογμάτων ἀκρίβειαν καὶ πολιτείαν φιλόσοφον».
Μέγας Βασίλειος. Ἄνθρωπος : τὸ ὅν ποὺ ἔχει τὴν διαταγὴν νὰ γίνει Θεός.
Γέρων Ἀμφιλόχιος Μακρῆς Ὁ Χριστιανὸς εἶναι πραγματικὰ ἄνθρωπος. Ξέρει ὅλους τοὺς τρόπους τῆς εὐγένειας.
Π. Δημητρακόπουλος. Νὰ φοβᾶσαι ἀπὸ τὰ θηρία τὰ τελειότερα καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀτελέστερους.
Ἀριστοτέλης  Ὁ δίχως ἀρετὴ ἄνθρωπος εἶναι τὸ πιὸ ἀνόσιο καὶ τὸ πιὸ βάρβαρο πλάσμα.
Πλούταρχος  Δὲν ὑπάρχει ἀγριότερο θηρίο ἀπ’ τὸν ἄνθρωπο, ὅταν κατέχει δύναμη ἴση μὲ τὸ πάθος του.
Ε. Φρομ. Στο παρελθόν τους ανθρώπους απειλούσε ο κίνδυνος να γίνουν σκλάβοι. Στο μέλλον τους απειλεί ο κίνδυνος να γίνουν ρομπότ.
Διογένης  Ψάχνω νὰ βρῶ ἕναν ἄνθρωπο.
Σπινόζα  Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα κοινωνικὸ ζῶο.
Μπ. Πασκάλ. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε αγίους που θεωρούν τους εαυτούς τους αμαρτωλούς, και σε αμαρτωλούς που θεωρούν τον εαυτό τους άγιους.
Ναπολέων 1ος Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι παρὰ ἕνα ζῶο πιὸ τέλειο ἀπ’ τ’ ἄλλα καὶ ποὺ κρίνει καλύτερα.
Ντιφὸρ  Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴσοι· δὲν εἶναι ἡ καταγωγή, ἀλλὰ ἡ ἀρετὴ ποὺ τοὺς κάνει νὰ διαφέρουν.
Πλάτων.Ὁ ἄνθρωπος, ἂν μὲν διαπαιδαγωγηθῆ ὀρθῶς, γίνεται τὸ πιὸ εὐγενικὸ καὶ ἥμερο πλᾶσμα, ἂν ὅμως δὲν λάβη ἀρκετὴ κατάλληλη μόρφωση, γίνεται τὸ πιὸ ἄγριο ζῶο τῆς φύσεως.
Ἀραβικὴ Παροιμία  Ἄνθρωπος χωρὶς γνώση εἶναι σῶμα χωρὶς ψυχή.
Ἀραβικὴ Παροιμία  Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων: ακίνητοι, κινητοί κι εκείνοι που τους κινούν.
Παροιμία. Το κενό δοχείο κάνει μεγαλύτερο θόρυβο, κι ο άνθρωπος ο κούφιος  το χειρότερο σαματά.
Παροιμία. Το καρπούζι κι ο άνθρωπος δε φαίνονται απέξω, τι λογής είναι από μέσα.
Παροιμία. Πρέπει νὰ φᾶς μὲ τὸν ἄνθρωπο ἕνα καράβι ἁλάτι γιὰ νὰ τόνε γνωρίσεις.
Παροιμία. Ο άνθρωπος δίνει  αξία στον τόπο κι όχι ο τόπος στον άνθρωπο.
Παροιμία. Ἄνθρωπος ἀπὸ σόϊ (ἢ ἀπὸ σπίτι) καὶ σκυλὶ ἀπὸ μαντρί.
Παροιμία. Ο άνθρωπος με τη γνώμη του μισιέται κι αγαπιέται.
Παροιμία. Ο άνθρωπος  ό,τι μπορεί κι ο Θεός  ό,τι θέλει.
Παροιμία. Ο άνθρωπος φεύγει, τα έργα του μένουν.
Παροιμία. Ἄνθρωπο βλέπεις, καρδιὰ δὲν γνωρίζεις.
Παροιμία. Ἄνθρωπος ἀγράμματος ξύλο ἀπελέκυτο.
Παροιμία. Βεζίρης έγινες, άνθρωπος δεν έγινες.
ΠΕΡΙ ΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΞΗΣ
Μπάτλερ Σ. Ο άνθρωπος που αφήνει τον εαυτό του να πλήξει είναι άξιος περιφρόνησης, όσο και η ίδια η πλήξη.
ΑγνώστουΗ πλήξη είναι σαν τον πυρετό. Δεν είναι κακό, αλλά είναι ένδειξη ενός κακού.
ΑγνώστουΠλήξη : η αρρώστεια των καρδιών που στερούνται αισθήματος.
Ισοκράτης. Να μην κάθεσαι ποτέ αργός, διότι η αργία είναι πράγμα ανιαρό.
Πιττακός. Ανιαρόν αργία (Η έλλειψη απασχολήσεως δημιουργεί την ανία).
Όμηρος. Ανίη και πολύς ύπνος (Και η υπερβολική ανάπαυση καταντά ανία).
Ενστράντζ. Η ανία είναι σκουριά του νου, προερχόμενη από αδράνεια.
ΑγνώστουΠλήξη : η αρρώστεια των πλουσίων και των ανέργων.
Σαιντ Μπεβ. Αν μάθεις να ζεις τις στιγμές, δεν πλήττεις ποτέ.
ΑγνώστουΗ πλήξη διαφθείρει το μυαλό.
ΠΕΡΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ
Marquis de Vauvenargues. Περιφρονούμε τα μεγάλα σχέδια όταν δεν νιώθουμε ικανοί για μεγάλες επιτυχίες.
Laurence J Peter. Σε μια ιεραρχία, κάθε μέλος τείνει να ανέλθει μέχρι το επίπεδο της ανικανότητάς του.
Marquis de Vauvenargues. Οι άνθρωποι έχουν μεγάλες φιλοδοξίες και μικρά σχέδια.
Pascal Bruckner. Το πιο ενοχλητικό με τους ανίκανους είναι ότι μιλάνε.
Κατά Μάρκον ΙΔ΄. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής.
ΠΕΡΙ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΥ
Madame de Stael. Οι υψηλές θέσεις είναι σαν τα απότομα βράχια : μονάχα οι αετοί και τα ερπετά μπορούν να φτάσουν στην κορυφή.
Οδυσσέας Ελύτης. Χίλιοι δυο παραφυλάνε σε κοιτάν και δεν μιλάνε.  Είσαι σήμερα μονάρχης κι ώσαμ' αύριο δεν υπάρχεις. 
Ναπολέων Βοναπάρτης. Μπορείς να σταματάς μόνο όταν ανεβαίνεις, αλλά όχι, όταν κατεβαίνεις. 
Πομπήιος. Περισσότεροι προσκυνούν τον ήλιο όταν ανατέλλει παρά όταν δύει.
Ιούλιος Καίσαρ. Καλύτερα πρώτος στο χωριό παρά δεύτερος στη Ρώμη.
Κατά Λουκάν ΙΓ'. Οι έσχατοι έσονται πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι.
Ποντιακὴ Παροιμία Νὰ μὴν τὰ σπάζεις τὰ σκαλιά, τῆς σκάλας ποῦ ἀνεβαίνεις, διότι θὰ σοῦ χρειαστοῦν, ἄμα θὰ κατεβαίνεις.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος ψηλὰ ψηλὰ πετᾶ, στὸν οὐρανὸ νὰ φθάσει, στὸ χαμηλότερο δεντρί, τοῦ γράφει ὁ Θεὸς νὰ κάτσει.
Λα'ι'κή Παροιμία Ποτέ σου μην περιφρονείς τα κάτω σκαλοπάτια, γιατί σ’ αυτά  πρωτοπατείς και βγαίνεις στα παλάτια.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὅποιος πολὺ ὑψώνεται, γρήγορα ἐπιμυτίζει. --- Ὅποιος κοιτάζει πολὺ ψηλά, πέφτει χαμηλά.
Λα'ι'κή Παροιμία  Όποιος ψηλά κοιτά, γρήγορα χαμηλώνει. --- Αν είσαι και ψηλά βλέπε και χαμηλά.
Αγγλική παροιμία. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού, τόσο πιο πολύ φαίνεται ο κώλος της.  
Λα'ι'κή Παροιμία Όσο ψηλότερα ανεβαίνεις, τόσο ισχυρότερη θα είναι η πτώση.
Λα'ι'κή Παροιμία Ψηλὰ τὴν κτίζεις τὴ φωλιὰ καὶ θὰ σοῦ γύρει ὁ κλῶνος.
Λα'ι'κή Παροιμία Μὴν πολυψηλώνεσαι, νὰ μὴν πολυκοντήνεις.
Αγγλική παροιμία. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. 
ΠΕΡΙ ΑΝΟΗΣΙΑΣ, ΜΩΡΙΑΣ, ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΚΕΙΑΣ 
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Θεωρῶ κενούς καὶ ἀνοήτους ὄχι ἐκείνους ποὺ θεωρούνται τέτοιοι, ἐκείνους δηλαδὴ ποὺ παραμένουν σὲ κάποιο κακὸ, αλλὰ ἐκείνους ποὺ ἄγονται καὶ φέρονται καὶ μεταπηδοῦν με εὐκολία ἀπὸ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο, ὅπως οἱ ἐλαφροὶ ἄνεμοι ποὺ ἀλλάζουν κατευθύνσεις, ἢ ὅπως οἱ μεταβολὲς καὶ οἱ παλίρροιες τῶν Εὐρίπων ἢ ὅπως τὰ ἄστατα κύματα τῆς θαλάσσης.
Εἶπε γέρων· Ὃς ἐὰν γένηται μωρὸς διὰ τὸν Κύριον, συνετιεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος.
Εἶπε γέρων· Εἷναι μεγάλη μωρία νὰ τρέξης ἔμπροσθεν είς ἕνα, ὁποῦ δὲν σὲ κράζει· καὶ μεγαλυτέρα μωρία εἶναι νὰ άποκρίνεσαι χωρὶς νὰ σὲ ἕρωτᾶ τινάς· καὶ διπλασίως μεγαλωτάτη εἶναι, νὰ καυχάσαι πῶς εἶσαι σοφός, χωρὶς νὰ ἔχεις μάθησιν.
Σοφοκλής Ἡ δὲ μωρία μάλιστ’ ἀδελφὴ τῆς πονηρίας ἔφυ. (Ἡ βλακεία εἶναι ἀδελφὴ τῆς πονηρίας).
Κικέρων.Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ανόητων είναι ότι προσέχουν τα σφάλματα των άλλων και δεν βλέπουν τα δικά τους.  
Λάο-Τζι. Ανόητος είναι εκείνος που δεν ξέρει, αλλά κάνει πως ξέρει. Σοφός είναι εκείνος που ξέρει, αλλά κάνει πως δεν ξέρει.
Μ. Γκόρκι. Μην εκνευρίζεστε με τους ανόητους, αυτοί θα υπάρχουν αιώνια. Πρέπει να τους αντιμετωπίζετε σαν κακό καιρό.  
Μπεντνόβα Β. Ο ανόητος ψάχνει τα λάθη των άλλων, ο έξυπνος, του εαυτού του, αλλά ο σοφός όλους συγχωρεί.
Α. Γκαλιάμιν. Η πίο φανερή ανοησία : προσπάθεια να φανείς έξυπνος.
Μπαλζάκ. Δίπλα στον βλάκα στριφογυρνάει και ο απατεώνας.
Ζουράρης. Αν η βλακεία αρχίσει και κινειται ποιός μπορεί να την σταματήσει;
Αγνώστου. Όσο πιο ανόητος είναι ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο έχει την τάση να αντιλέγει.
Α. Απσερονί. Όσο περισσότερο ανόητος είναι ο άνθρωπος, τόσο συχνότερα υποκαθιστά το βασικό με δευτερεύον.
Στέφενσον. Είναι εύκολο για ένα έξυπνο να κάνει τον κουτό, αλλά είναι αδύνατο σε ένα κουτό να κάνει τον έξυπνο.
Πσέρβα-Τετμάιερ Κ. Είναι θλιβεροί οι καιροί, όταν η εντιμότητα ονομάζεται αφέλεια και η ειλικρίνεια λέγεται ηλιθιότητα.
Μπ. Τοϊσιμπέκοφ. Η διαπίστωση της ανοησίας του άλλου δεν κάνει τον άνθρωπο πιο έξυπνο. Πιο έξυπνο τον άνθρωπο κάνει η διαπίστωση της δικής του ανοησίας.
Λα Μπρυγιέρ. Για να υψωθείς πάνω από τους ανθρώπους υπάρχουν δυο δρόμοι : με τη δικιά σου επιδεξιότητα ή χάρη στην βλακεία των γύρω σου ανθρώπων
Πλάτωνας. Τον βλάκα μπορείς να τον γνωρίζεις από τις δυο ενδείξεις: μιλάει για πράματα που είναι για αυτόν άχρηστα και εκφράζει γνώμη για κάτι που κανένας δεν τον ρωτάει.
Μπαουερνφέλντ Ε. Ο μεγαλοφυής βαδίζει μπροστά από την εποχή του, ο έξυπνος τον ακολουθεί, ο πονηρός προσπαθεί να τον εκμεταλλευτεί, ο ανόητος κλείνει τον δρόμο του και τον εμποδίζει.
Αλφιέρι. Οι μωροί φέρουν τα εγχειρίδιά τους εις τα ανοικτά στόματά τους.
Ρωσική παροιμία. Στα χέρια του σοφού και το δηλητήριο γένεται φάρμακο, στα χέρια του βλάκα και το φάρμακό γίνεται δηλητήριο.
Λα'ι'κή Παροιμία Το κενό δοχείο κάνει μεγαλύτερο θόρυβο, κι ο άνθρωπος ο κούφιος  το χειρότερο σαματά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Γελοῦνε οἱ χαζοί, δίχως νὰ ξέρουν τὸ γιατί. «Γελᾶ δ’ ὁ μωρός, κἂν τί μὴ γελοῖον εἶ» (ἀρχαῖο).
Ινδική Παροιμία. Ο συνετός εκτιμάει σύμφωνα με τη δική του κρίση, ο ανόητος εμπιστεύεται τη φήμη.
Ἀγγλική Παροιμία. Τα παιδιά και οι ανόητοι δεν πρέπει να βλέπουν μισοτελειωμένες δουλειές.
Αραβική παροιμία. Ο έξυπνος θα καταλάβει αν του κάνεις νεύμα, ο βλάκας αν τον σπρώχνεις.
Ρωσική παροιμία. Καλύτερα έξυπνος διασυρμός παρά ανόητος εκθειασμός.
Κινέζικη ρήση. Ο σοφός δείχνει το φεγγάρι κι ο χαζός κοιτάει το δάχτυλο.
Κινέζικο ρητό. Ο ανόητος ρωτάει τους άλλους, ο σοφός τον εαυτό του.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ ἔξυπνος ἄνθρωπος ἀλλάζει γνώμη, ὁ ἀνόητος ποτέ.
Ἀρχαῖο ρητό. Βλὰξ ἄνθρωπος ἐπὶ παντὶ λόγῳ ἐπτοήσθαι φιλεῖ.
Λα'ι'κή Παροιμία Στοῦ ἀνόητου τ’ αὐτί, οὔτε λόγο, οὔτε γρύ.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ μωρὸς ἔχει ἀδελφὸ τὸν πονηρό.
ΠΕΡΙ ΑΝΟΧΗΣ
Πόπερ Καρλ. Έχουμε το δικαίωμα να μην ανεχόμαστε τους αδιάλλακτους. Πρέπει να είμαστε ανεκτικοί μέχρι του σημείου που δε διατρέχουμε ιδιαίτερο κίνδυνο, όμως η ανεκτικότητα είναι περιττή πολυτέλεια αν ο κίνδυνος γίνει μεγάλος.
Σόκμαν Ρ. Η ανδρεία μας δοκιμάζεται όταν είμαστε μειοψηφία, αλλά η ανεκτικότητα, όταν είμαστε πλειοψηφία.
Βαν Μπιούρεν Α. Αν επιθυμείς μια θέση στον ήλιο θα πρέπει να ανεχτείς και μερικές φουσκάλες.
Κούμορ Λ. Η ανοχή είναι το όπλο των πιο αδύναμων και των πιο δυνατών.
Μωπασσάν. Ανεκτικός είναι εκείνος που δεν έχει τόλμη να κατακρίνει.
Αγνώστου. Όποιος ανέχεται τους πάντες, δεν εκτιμά κανέναν.
Μπουρζέ. Υπάρχει οπωσδήποτε ένα όριο για την ανεκτικότητα.
Σαίξπηρ. Η ανεκτικότητα είναι γενναιότητα, όχι η εκδίκηση.
Αγνώστου. Η ανοχή είναι μια ευγενική μορφή αδιαφορίας.
Ρούντι Ντ. Εκεί που τελειώνει η ανοχή, αρχίζει η αντοχή.
Εβραίικη παροιμία. Αν δεν αντέχεις το κακό, δεν θα ζήσεις για να δεις το καλό.
Ελληνική Παροιμία. Και τα καλά δεχούμενα, και τα κακά δεχούμενα.
ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΣ
Γαλ.6,7 Μη πλανάσθε, Θεός ου μυκτηρίζεται· ό γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει· ότι ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερίσει φθοράν, ο δε σπείρων εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερίσει ζωήν αιώνιον.
Παρ. 21,8 Πρὸς τοὺς σκολιοὺς σκολιὰς ὁδοὺς ἀποστέλλει ὁ Θεός, ἁγνὰ γὰρ καὶ ὀρθὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Σειρ. 27,27 Ὁ ποιών πονηρά εις αυτόν κυλισθήσεται, και ου μη επιγνὼ πόθεν ήκει αυτω.
Παρ. 22,8 Ὁ σπείρων φαῦλα θερίσει κακά, πληγὴν δὲ ἔργων αὐτοῦ συντελέσει.
Σαμφόρ Ν. Όταν ανταποδίδουν την ευγενική πράξη μας, την αφαιρούν από μας.
Λαϊκὴ Παροιμία Κατὰ τὴ ζωὴ καὶ τὰ τέλη.
Λαϊκὴ Παροιμία Ἄδικη χαρά, δίκαιη λύπη.
Βίβλος. «Ὁ σπείρων ἀδικίαν θερίζει ἀπώλειαν».
Λαϊκὴ Παροιμία Πίσα ἔδωκες, κατράμι θὰ πάρεις.
Λαϊκὴ Παροιμία Κατά τα  έργατά  σου «αλληλούια».
Λαϊκὴ Παροιμία Μάχαιρα ἔδωσες, μάχαιρα θὰ λάβεις.
Λαϊκὴ Παροιμία Ἡ κατάρα γυρίζει στὸ νοικοκύρη της.
Λαϊκὴ Παροιμία Γλυκὰ τά ’φαγες, ξυνὰ θὰ τὰ ξεράσεις.
Λαϊκὴ Παροιμία Ἂν σπείρης ἄνεμο, μπουρίνι θὰ θερίσης.
Λαϊκὴ Παροιμία Κάμεις καλό, κάμεις κακό, θὰ ’ρθει γυρεύοντάς σε.
Λαϊκὴ Παροιμία Ὅτι σπείρεις θὰ θερίσεις. --- Ὅπως ἔστρωσες θὰ κοιμηθεῖς.
Λαϊκὴ Παροιμία Κατὰ τὸ νῆμα ποὺ θὰ ὑφάνεις, τέτοιο πανὶ θὰ βγεῖ.
Λαϊκὴ Παροιμία Στραβὰ πηγαίνεις κάβουρα, νά ’δῶ τὴν καταντιά σου.
Λαϊκὴ Παροιμία Ὅποιος πονηρεύεται, στὸ τέλος ’ξολοθρεύεται.
Λαϊκὴ Παροιμία Τὸ δέντρο ποὺ περιγελᾶς στὸν κῆπο σου φυτρώνει.
Λαϊκὴ Παροιμία Ὅποιος μαγειρεύει ψέματα, στὸ πιάτο του τὰ βρίσκει.
Λαϊκὴ Παροιμία Ὅποιος τρώγει τὸ ξένο δίκιο, τρώγει τὰ κρέατά του.
Λαϊκὴ Παροιμία Ἀδικοχτισμένο σπίτι, πέφτει καὶ γκρεμίζεται.
Λαϊκὴ Παροιμία Ἀδικιᾶς σπειρὶ σπαρμένο, κι’ ἂν φυτρώσει, δὲ σταχυάζει.
Λαϊκὴ Παροιμία Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν ἀδικιά, βρίσκει στὸ σπίτι του κακά.
Λαϊκὴ Παροιμία Ὅποιος ξένο θάνατο μεριμνᾶ, πρωτόρχεται ὁ δικός του.
Λαϊκὴ Παροιμία Ὅποιος σκάβει τὸ λάκκο τ’ ἀλλουνοῦ, πέφτει ὁ ἴδιος μέσα.
Λαϊκὴ Παροιμία Μὴν κλωτσᾶς τὰ γονικά σου, θὰ τὸ βρεῖς ἀπ’ τὰ παιδιά σου.
Λαϊκὴ Παροιμία Ἄσωστα τὰ βάσανά σου, μ’ ἄσωστα καὶ τὰ κακά σου.
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ & ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ
Βούδας. Νίκα την οργή με την αγάπη, απάντησε με καλό στο κακό και την τσιγκουνιά νίκα με γενναιοδωρία.
Ηράκλειτος. Εάν δεν ειπωθούν οι αντίθετες γνώμες τότε πως θα διαλέξετε την καλύτερη;
Ἀνωνύμου. Το ρόδο και το αγκάθι είναι ενωμένα, όπως η λύπη και η χαρά.
Ρακίνας. Όπου υπάρχει πολύ φως, η σκιά είναι βαθειά.
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Ἀνωνύμου.  Η αντίληψη είναι χάρισμα της φύσης.
Ντα Βίντσι. Όλη η γνώση μας έχει τις ρίζες της στην αντίληψή μας.
Δημητρακόπουλος Π. Σπανίως ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται όπως βλέπει. Συνήθως βλέπει όπως αντιλαμβάνεται.
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΧΥΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ & ΠΕΙΣΜΑΤΟΣ
Παρ-17,11 Αντιλογίας εγείρει πας κακός, ο δε Κύριος άγγελον ανελεήμονα εκπέψει αυτώ.
Σειρ-4,25 Μη αντίλεγε τη αληθεία και περί της απαιδευσίας σου εντράπηθι
Μεγ.Βασιλείου. Η αντιλογία δείχνει χαρακτήρα εγωιστικό και ανυπότακτο, έστω και αν εκδηλώνεται με συμπεριφορά ταπείνωσης.
Αγ.Νεκτάριος. Ο ισχυρογνώμων είναι ιδιογνώμων και αγωνίζεται μετά σφοδρότητος προς επικράτηση της ιδίας γνώμης της πάντοτε ανοήτου και μωράς· είναι αμαθής και αγρίκος.
Αγ.Νεκτάριος Οι ισχυρογνώμονες είναι φιλόνικοι, αμετάπειστοι, ανένδοτοι, εριστικοί, εγωισταί και φιλόδοξοι. Επιμένουν προς επικράτηση της ιδίας γνώμης εναντίον της αλήθειας και του πραγματικού συμφέροντος.
Αγ.Νεκτάριος. Ο ισχυρογνώμων δεν δύναται να αποκτήση φίλον διότι αποθείται υπό πάντων. Ο ισχυρογνώμων περιπίπτει είς πολλά κακά και πολλάκις η ισχυρογνωμωσύνη τον ποτίζει πικρίες.
Ἀριστοφάνης. Οὐ μὲ πείσεις, κἂν μὲ πείσεις.
Ευριπίδης. Όταν δύο συζητούν, και ο ένας από αυτούς οργίζεται, εκείνος που δεν αντιλέγει είναι ο πιο σοφός.
Πλάτων. Οὐ θέμις τῷ ὀρθῶς λέγοντι μὴ συγχωρεῖν. (Δὲν εἶναι δίκαιο νὰ μὴν ὑποχωρῆς μπροστὰ σὲ κεῖνον ποὺ μιλάει ὀρθά).
Πυθαγόρας. Μήν προσπαθείς με λόγια να συγκαλύψεις τα σφαλματά σου, αλλά να τα διορθώνεις με έλεγχο.
Σπένσερ. Ο άνθρωπος που έχει διαρκώς αντιρρήσεις, δεν είναι δυνατόν να έχει ποτέ σαφείς ιδέες.
Αγνώστου. Όσο πιο στενόμυαλος είναι ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο έχει την τάση να αντιλέγει.
Αγνώστου. Η αντίρρηση, όταν έχει αγαθά ελατήρια, είναι πάντοτε ωφέλιμη.
Λα'ι'κή Παροιμία Εἶδες τοῦ γάτου τὸ μαλλὶν γιὰ νὰ γεννεῖ μετάξιν, τ’ ἀνθρώπου τοῦ κακόγνωμου ἡ γνώμη του ν’ ἀλλάξει;
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ λύκος κι’ ἂν ἐγέρασε κι’ ἄλλαξε τὸ μαλλί του, οὔτε τὴ γνώμη του ἄλλαξε, οὔτε τὴν κεφαλή του.
Λα'ι'κή Παροιμία Εσείς ότι θέλτε πέστε μου, και εγώ ότι ξέρω κάνω.
Λα'ι'κή Παροιμία Έχει ο καιρός γυρίσματα να πληρωθούν τα πείσματα.
Λα'ι'κή Παροιμία Βάσταγε τα γινάτια σου να μήν σου βγούν τα μάτια σου.
Λα'ι'κή Παροιμία Ὁ ἔξυπνος ἄνθρωπος ἀλλάζει γνώμη, ὁ ἀνόητος ποτέ.
Λα'ι'κή Παροιμία Βάζει ο γα'ι'δαρος γινάτι την ετρώει όμως γεμάτη.
Λα'ι'κή Παροιμία Τὸ πεῖσμα βγάζει πρήσμα καὶ τὸ γινάτι μάτι.
Λα'ι'κή Παροιμία Όλοι γουδί κι αυτός γουδοχέρι.
Λα'ι'κή Παροιμία Το γινάτι βγάζει μάτι.
ΠΕΡΙ ΑΝΥΠΟΜΟΝΗΣΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Αμυπομονησία είναι το μή υπομένειν θλίψιν, το μή φέρειν δοκιμασίαν, το μή εμμένειν εν τη εργασία και το δειλιάν πρό τών κινδύνων. Η ανυπομονησια είναι αντίθετος στήν αρετή τής υπομονής δηλ. κακία. 
Αγ.Νεκτάριος Ο ανυπόμονος χαίρει εν τή απραγμοσύνη και ταίς επιθυμίαις, και διανύει τόν βίον εν τρυφή καί απολαύσει· πάσαν μετέρχεται μεθοδείαν πρός αποφυγήν του πόνου.
Αγ.Νεκτάριος Ο ανυπόμονος είναι δειλός, ανυπόφορος, αφόρητος, οργίλος, φίλαυτος, ιδιοτελής. Ουδέν αγαθόν εν τη ψυχή αυτού κέκτηται, διότι αποφεύγει τόν πόνον, αι δέ αρεταί πόνοις κτώνται και μόχθοις κατορθούνται.
Αγ.Νεκτάριος Ὁ ἀνυπόμονος εἶναι ἄπελπις, διότι ἡ ἐλπὶς τῶν πονούντων καὶ ἐργαζομένων καὶ θλιβομένων, ὁ δὲ μὴ πονῶν ποὺ ἐλπίσει. Ὁ ἀνυπόμονος ἀποθνήσκει ἄθλιος.
Αγνώστου. Η υπομονή είναι το στήριγμα της αδυναμίας. Η ανυπομονησία είναι η καταστροφή της δύναμης.
Λόρενς Ντ.Χ. Οι ενέργειές μας πρέπει να είναι απόρροια ηρεμίας και όχι ανυπομονησίας.
Κητς. Η ατυχία δανείζεται το οξύτατο κεντρί της από την ανυπομονησία.
Αγνώστου. Όποιος είναι ανυπόμονος, δεν εξουσιάζει την ψυχή του
Μονταίν. Η ανυπομονησία ποτέ δεν εξασφαλίζει επιτυχία.
Λα'ι'κή Παροιμία Προτού σκάσουν τ’ αυγά, άρχισε να μετράει τα πουλιά…(ανυπόμονος)
ΠΕΡΙ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
Ἀρχαίον Ρητόν. Αετός μυίας ου θηρεύει.
Λέων Τολστόι. Δεν υπάρχει μεγαλείο εκεί που δεν υπάρχει απλότητα, καλοσύνη και αλήθεια.
Αγησίλαος. Η ανωτερότητα και η δόξα πρέπει να αποκτώνται με τη φρόνηση και τη γενναιότητα.
Ευριπίδης. Οι ανώτεροι άνθρωποι υπομένουν έστω και με πικρία τα βαρειά λόγια των κατωτέρων τους.
Ralph Waldo Emerson. Κάθε άνθρωπος που συναντώ είναι σε κάτι ανώτερος από μένα. Έτσι, μαθαίνω από αυτόν.
Ἀνωνύμου.  Τίποτε δεν κάνει έναν άνθρωπο να αισθάνεται πιο άνετα από το αίσθημα κατωτερότητας των γύρω του.
ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσθένης. Προς γαρ το τελευταίον εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται.
Ἀρχαία Ρήση. Εξ όνυχος τον λέοντα. (Ερμηνεία : Ο άξιος φαίνεται και από τις μικρές λεπτομέρειες).
Robert Louis Stevenson. Μην κρίνεις την ημέρα από τη σοδειά που θέρισες, αλλά από τους σπόρους που έσπειρες.
Δημήτριος Καμπούρογλου. Πολλούς ανθρώπους χαρακτηρίζομεν ως αχρήστους, διότι έχομεν την αξίωσιν να κανονίζωμεν ημείς την χρησιμότητά των.Dale Carnegie. Υπάρχουν τέσσερις, και μόνο τέσσερις, τρόποι με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο. Μας αξιο-λογούν και μας κατατάσσουν σύμφωνα με αυτούς : τι κάνουμε, ποια είναι η εξωτερική μας εμφάνιση, τι λέμε  και πώς το λέμε.
Κομφούκιος. Υπάρχουν τρεις πλευρές σ ένα Μεγάλο Άνδρα. Όταν τον βλέπεις από μακριά, φαίνεται σκληρός και σταθερός. Από κοντά, είναι ευχάριστος. Και όταν μιλάει, τα λόγια του είναι ξεκάθαρα.
Jean de La Bruyere. Δεν είναι δυνατόν να καταλάβεις έναν άνθρωπο από την πρώτη ματιά. Τις αρετές συνήθως καλύπτει το πέπλο της σεμνότητας, ενώ τα ελαττώματα φοράνε τη μάσκα της υποκρισίας.
Marquis de Vauvenargues. Δεν πρέπει να κρίνουμε τους ανθρώπους από αυτά που δεν ξέρουν, αλλά από αυτά που ξέρουν και κυρίως από το πώς τα ξέρουν.
ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Ὅσο πιὸ ψηλὸ εἶναι τὸ ἀξίωμα, τόσο μεγαλύτερος εἶναι καὶ ὁ κίνδυνος.
Ἀγ.Νείλου. Νὰ μὴ νομίζουν ὅτι τὸ ἀξίωμα εἶναι εὐκαιρία ἀνέσεως καὶ ἀπολαύσεως. Διότι τὸ νὰ ἐξουσιάζεις ψυχὲς εἶναι τὸ πιὸ κοπιαστικὸ ἀπὸ ὅλα, καὶ πρέπει ἐκεῖνοι ποὺ προσέρχονται σ’ αὐτό, νὰ ἑτοιμασθοῦν σὰν νὰ πρόκειται νὰ πάρουν μέρος σὲ ἐπίπονο ἀγῶνα.
Μεντενόν Κα. Μετά από κείνους που έχουν τα πιο υψηλά πόστα, δε γνωρίζω πιο δυστυχισμένους ανθρώπους, εκτός εκείνων που τους φθονούν.
Αγησίλαος. Οι θέσεις δεν τιμούν τους άνδρες, αλλά οι άνδρες τιμούν τις θέσεις.
Ἀνωνύμου. Η θέση πρέπει να ζητά τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος τη θέση.
Χάινε. Αξίωμα χωρίς πληρωμή δημιουργεί κλέφτες.
ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΩΝ
Αίσωπος. Είς, αλλά λέων. 
Ηράκλειτος. Είς εμοί μύριοι, εάν άριστος εί. 
Λα'ι'κή Παροιμία. Καθένας εἰς τὸ εἶδος τοῦ ἔχει τὴν ἀξιάδα.
Sam Ewing. Οι μόνοι αναντικατάστατοι άνθρωποι στην ιστορία ήταν ο Αδάμ και η Εύα.  
Baltasar Gracian. Περισσότερα καταφέρνει μια μετριότητα με επιμέλεια παρά μια διάνοια χωρίς επιμέλεια.
ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
Μπριουλά Π. Αρκεί μια στιγμή για να γίνεις ήρωας, αλλά χρειάζεται ολόκληρη ζωή για να γίνεις αξιοπρεπής άνθρωπος.
Πανσέληνος Είναι άνθρωποι που για να διατηρήσουν μια δήθεν κοινωνική αξιοπρέπεια, χάνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους.
Ντε Μονταίν. Η αληθινή αξιοπρέπεια είναι σαν το ποτάμι : όσο πιο βαθύ είναι, τόσο λιγότερο θόρυβο βγάζει.
Αρίστιππος. Γέρος χωρίς αξιοπρέπεια είναι ό,τι και η γυναίκα χωρίς ντροπή.
Σωκράτης. Η αξιοπρέπεια είναι ευγένεια.
ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ
Βωβενάρ Μαρκήσιος. Το εμπόριο είναι το σχολείο της απάτης.
Χίλωνας. Να προτιμάς τη ζημιά πίο πολύ παρά το αισχρό κέρδος.
Ντ. Μαζαρίνι. Να θεωρείτε όλους τους ανθρώπους έντιμους, όμως να ζείτε μαζί τους σαν να είναι απατεώνες.
Μπιρς Α. Μέντιουμ : άνθρωπος που κατέχει την τέχνη να μετατρέψει τις προκαταλήψεις σε νόμισμα.
Λύσανδρος. Ό,τι δεν κατορθώνει η δορά του λιονταριού, το επιτυγχάνει η δορά της αλεπούς.
Ρουσσώ Ζαν Ζακ. Το λογικό, πολλές φορές, μας απατά, η συνείδηση, όμως, ποτέ!
Οβίδιος. Θανατηφόρα δηλητήρια συχνά κρύβονται κάτω από γλυκό μέλι.
Χομπς Τ. Η βία και η απάτη είναι στον πόλεμο δύο πρωτεύουσες αρετές.
Χούλ. Η απάτη είναι ψεύτικος δρόμος προς την ευτυχία.
Γουέλς Χ. Η διαφήμιση είναι νομιμοποιημένο ψέμα.
Θεόφραστος. Η καλλονή είναι σιωπηλή απάτη.
Λα'ι'κή Παροιμία Όποιος με γελάσει μια φορά ανάθεμα το κεφάλι του. Όποιος με γελάσει δυο και τρεις ανάθεμα το κεφάλι μου.
Λα'ι'κή Παροιμία Ο έξυπνος αν γελαστεί για λίγο δε γελιέται…(την πατάει άσχημα)
Λα'ι'κή Παροιμία. Η υπόσχεση και η απάτη είναι κλαδιά του ίδιου δένδρου.
Λα'ι'κή Παροιμία Εγώ γελάω δώδεκα και δεκατρείς εμένα.
ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΛΩΝ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Συνήθως τούς περισσότερους τούς σωφρονίζει, όχι τόσο η χορήγηση τών αγαθών, όσο η απειλή τών δυσάρεστων.                                                                                                                                                         
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Γι' αυτό μάς απείλησε με κόλαση ο Θεός· άν η σκέψη γιά αυτή δέν είχε κάποιο μεγάλο κέρδος, δέν θά μάς απειλούσε με αυτήν ο Θεός. Αλλ' επειδή η μνήμη τής κολάσεως μπορεί να κατωρθώσει μεγάλα έργα.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Απειλεί με τιμωρία, (ο Θεός) για να αποφύγουμε την πείρα της τιμωρίας . μας φοβερίζει με λόγια για να μην μας τιμωρήσει με έργα. 
Orson Welles. Δεν λέω ότι όλοι μας θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε άσχημα, αλλά πρέπει να φαινόμαστε ότι θα μπορούσαμε.
Baltasar Gracian. Να ξέρεις να δείχνεις τα δόντια σου, όταν χρειάζεται.                                                                                                                                             
ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΡΙΑΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τόσο μεγάλο κακό είναι η απειρία. Αυτή μάς πείθει νά μήν υπολογίζουμε ακόμη καί τούς μεγάλους κινδύνους.
ΠΕΡΙ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ
Ιωάννης ο Καρπάθιος. Χαλεπώτερον του αμαρτάνειν έστιν το απελπίζειν.
Αββάς Δωρόθεος. Μηδέν σεαυτόν εις απόγνωσιν βάλης ότι αύτη έστιν η μεγάλη χαρά του δαίμονος.
Ἀγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος. Η μεν απελπισία αυτόν που έπεσε δεν τον αφήνει να σηκωθεί, η δε αμέλεια τον όρθιο καταφέρνει να το γκρεμίσει".
Γέρων Ἱλαρίων. Μην απελπίζεσαι μετά από μια πτώση, αλλά αγωνίζου. Μη λυπάσαι πολύ, ώστε ο εχθρός, που σε έχει ήδη πληγώσει αρκετά, να μη σε φέρει σε απελπισία, που είναι η χειρότερη απ’ όλες τις αμαρτίες, όπως λέει ο Ἀγ.Ιωάννης της Κλίμακος.
Γέροντος Σωφρονίου Σαχάρωφ Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο.
Ἀγ. Ἰωάννου Σιναΐτου. Όπως είναι αδύνατον να βαδίσει ο νεκρός, έτσι είναι αδύνατον να σωθεί ο απελπισμένος.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὁ ἀπελπισμένος κι’ ἀπὸ γυμνό σπαθὶ πιάνεται.
ΠΕΡΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ
Ἀγ.Σιλουανοῦ. Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος ισχυρίζεται πως θα γνωρίσει τα πάντα με το νου του και την επιστήμη, αλλά η γνώση του Θεού παραμένει ανέφικτη γι’ αυτόν, γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνο με την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Το δένδρο τής απιστίας το φυτεύει η κακή περιέργεια τού λογικού, το ποτίζει η ανόητη αλαζονεία και το μεγαλώνει η μεγάλη αγάπη πρός τήν φιλοδοξία.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Είναι υπερβολικά άπιστο το ανθρώπινο γένος και γι' αυτό δέν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στόν εαυτό του και φοβάται τίς κρίσεις του, γιατί δίνει και πολύ μαλιστα σημασία στήν γνώμη τών πολλών. 
ΠΕΡΙ ΑΠΛΗΣΤΙΑΣ
Σαλούστιος. Ο πλούτος δεν μειώνει την απληστία.
Ανάχαρσις. Άπληστον κέρδος. (Το κέρδος δεν χορταίνεται).
Βίτσενκο Ν. Πλούτος: η δίνη που ρουφάει τους άπληστους.
Τσιφόρος Νίκος. Ο άνθρωπος είναι σκλάβος της απληστίας του.
Λαο Τσι. Το βαρύτερο φορτίο είναι να κουβαλάς πολλές επιθυμίες.
Σειρ-37,31 Δι' απληστίαν πολλοί ετελεύτησαν, ο δε προσέχων προσθήσει ζωήν.
Μπράιτερ Α. Εάν της γυναίκας φθάνουν τα λεφτά, τότε σίγουρα δεν της φθάνει η φαντασία.
Φούλερ Τ. Ο πλούτος γέννησε περισσότερους άπληστους ανθρώπους, παρά η απληστία πλούσιους.
Παρ-27,20 Ἄδης καὶ ἀπώλεια οὐκ ἐμπίμπλανται, ὠσαύτως καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄπληστοι.
Γκάντι Μαχάτμα. Η γη παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, όχι όμως την απληστία του.
Παρ-24-Μασ. Ἄδης καὶ ἔρως γυναικὸς καὶ γῆ οὐκ ἐμπιπλαμένη ὔδατος καὶ ὔδωρ καὶ πὺρ οὐ μὴ εἴπωσιν· ἀρκεῖ.  (Μασ-30,16)
Κάντιος Ε. Δώστε στον άνθρωπο όλα όσα επιθυμεί, κι αμέσως, εκείνη τη στιγμή θα νιώθει, ότι αυτά τα όλα δεν είναι όλα.
Βέκσιν Ν. Μπορείς πολύ εύκολα ν' αποκτήσεις πέντε αρετές: την καλοσύνη, την μεγαλοψυχία, την γενναιοδωρία, την εντιμότητα, ακόμα και την σοφία, αν υπερνικάς μέσα σου μόνο ένα ελάττωμα: την απληστία.
Πλούταρχος. Οι άπληστοι πλούσιοι μοιάζουν με τους ιδρωπικούς, που ενώ είναι γεμάτοι νερό, διψούν για νερό, έτσι και οι πλούσιοι για τα χρήματα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η θάλασσα και ο άπληστος ποτέ τους δεν χορτένουν.
ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ
Αγ.Νεκτάριος Απλότης σημαίνει καθαρότητα, ακεραιότητα, ειλικρίνεια, απονήρευτον γνώμην, καθαρότητα διανοίας και αδολότητα ουδέν εχούσης συνεσκιασμένον και ύπουλον, το ανυπόκριτον, το μή επικεκαλυμμένον.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. «Ψυχή ευλογημένη πάσα απλή» (Παροιμ.11,25) και «ο πορευόμενος απλώς πορεύται πεποιθώς» (Παρ-10,9). Όποιος πορεύεται με απλότητα και ευθύτητα, προχωρεί με πεποίθηση και θάρρος. 
Μεγ.Βασιλείου. Ὁ ἁπλὸς καὶ ἄδολος εὔκολα ἐξομολογοῦνται τὰ ἀπόρρητα τῆς ψυχῆς τους.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Η απλότητα είναι ένας δρόμος που οδηγεί στη φιλοσοφημένη ζωή. Κανένας δεν είναι τόσο καλός και ωραίος στην ψυχή όσο ο απλός".
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο Θεός που είναι άγιος και βρίσκει ανάπαυση στούς απλούς και αγίους, όταν δεί τήν απλότητα του προσερχομένου, απλοποιεί και Αυτός τήν σοφία Του μέ τήν αποκάλυψη τής οποίας τόν ευεργερτεί.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμ. Ἡ ἁπλότης εἶναι μία συνήθεια καὶ συμπεριφορὰ τῆς ψυχῆς ἀποίκιλη, ποὺ δὲν κινεῖται σὲ κανέναν κακὸ λογισμό.
Ἰσίδωρος Πηλουσιώτης. Ὁρισμὸς δὲ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἡ ἁπλότης μαζὶ μὲ σύνεσι.
Λέων Τολστόι. Το πιο πιστό γνώρισμα της αλήθειας είναι η απλότητα και η σαφήνεια. Το ψέμα πάντα είναι περίπλοκο, πολύλογο και έχει εξεζητημένο ύφος.
Nicolas Chamfort. Σχετικά με την ευτυχία, τα πράματα είναι όπως μ' ένα ρολόι, όσο πιο απλός ο μηχανισμός, τόσο πιο σπάνια χαλάει.Ανώνυμος. "Ο Θεός δεν ζητά εξαιρετικούς ανθρώπους για απλό έργο, αλλά απλούς ανθρώπους για εξαιρετικό έργο".
Πλάτων. Η ωραιότητα του ύφους, η αρμονία, η χάρη και ο ρυθμός απορρέουν από την απλότητα. 
Μ. Χούγκλαντ. Η απλότητα είναι συχνά το σημάδι της αλήθειας και το κριτήριο της ομορφιάς.
Εὐριπίδης. Ὁ ἁπλὸς λόγος εἶναι ἀληθινός· καὶ δὲ χρειάζεται φανταχτερὲς ἐπεξηγήσεις.
Πούσκιν. Η πρώτη ένδειξη πνευματικότητας είναι η απλότητα της έκφρασης. 
Λέων Τολστόι. Η απλότητα είναι η βασική προϋπόθεση ηθικής ομορφιάς.
Εὐριπίδης. Η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.  
Ανώνυμος. Η ομορφιά βρίσκεται μέσα στην απλότητα.
Μαριότ. Λείπει ἡ ἀπλότης, ἐκεῖ πού λείπει ὁ Θεός.
Ουγκώ. Συχνά το απλό είναι και το πιο σοφό.
ΠΕΡΙ ΑΠΟΓΝΩΣΕΩΣ
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. "Εκείνος που απογοητεύθηκε και δεν μετανοεί, αποκλείει τη διόρθωση του, εφόσον δε θέλει να χρησιμοποιήσει τα φάρμακα που επιβάλλει η μετάνοια",
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η απόγνωση δέν αφήνει εκείνον που έπεσε να σηκωθεί, εκείνη συνήθως μάς στερεί τα αγαθά που αποκτήσαμε.
Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ Ας μην ακολουθούμε το δρόμο της απογοητεύσεως, διακήρυττε, κτυπώντας χαρούμενα το πόδι του στο έδαφος. Ο Χριστός τα νίκησε όλα. Ανέστησε τον Αδάμ. ’Εδωσε πάλι στην Εύα την αξιοπρέπειά της. Εθανάτωσε τον θάνατο.
ΠΕΡΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗΣ
Πλάτων. Ἡ πιὸ πικρὴ ἀπογοήτευση ποὺ νοιώθεις, εἶναι ὅταν προσφέρεις καλωσύνη καὶ σοῦ τὴν ἀνταποδίδουν μὲ τὴν ἀδικία.
Eric Hoffer. Η απογοήτευση είναι ένα είδος χρεοκοπίας. Χρεοκοπίας επειδή ξοδεύουμε πολλά σε ελπίδες και προσδοκίες.
Beverly Sills. Μπορεί να απογοητευτείς αν αποτύχεις, αλλά είσαι χαμένος αν δεν προσπαθήσεις.
Γ. Φλομπέρ. Μην εμπιστεύεστε στους απογοητευμένους. Συνήθως είναι από τους ανήμπορους.
Α. Πόουπ.  Εκείνος που δεν περιμένει τίποτε, δεν θ’ απογοητευτεί ποτέ.
ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
Σόλωνας. Ὅ ἂν μὴ ἴδῃς μὴ λέγε· εἰδὼς σίγα. (Ὅ,τι δὲν ἰδῆς μὴ τὸ λές. Καὶ ἂν τὸ μάθης, σιώπησε).
Ἀρχαῖο ρητό. Ὀφθαλμὸς, ὠτίων πιστότερος. --- Ὅρασις, ἀκοὴς πιστοτέρα.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ἀπ’ ὅσα ἀκούσεις τὰ μισὰ κι’ ἀκόμα παρακάτω.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ἄλλα τὰ λεγόμενα κι  ἄλλα τὰ βλεπόμενα.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ἄλλο νὰ τὸ ἰδῆς, κι ἄλλο νὰ τ’ ἀκούσης.
Λαϊκὴ Παροιμία. Χαρτιά γραμμένα, στόματα βουλωμένα.
ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ «Το πάν είναι ν’ αποφασίσεις κάτι. Η απόφαση είναι η αρχή.»
Peter Drucker.  Στην ιστορία κάθε επιτυχίας, θα βρεις κάποιον που πήρε μια θαρραλέα απόφαση.
Θουκιδίδης. Δύο πράγματα ἐναντιώνονται εἰς τὴν λήψη ὁρθῆς ἀποφάσεως, ἡ ταχύτης καὶ ἡ ὀργή.
Αγνώστου. Σε περίπτωση κακού αποτελέσματος, την αποφασιστικότητα ονομάζουμε ισχυρογνωμοσύνη. Σε περίπτωση καλού τέλους, την ισχυρογνωμοσύνη ονομάζουμε αποφασιστικότητα.
Ανωνύμου. Ποτέ μην παίρνεις μιαν απόφαση υπό το κράτος του φόβου.
Ισοκράτης. Βουλέου βραδέως. (Μὴ βιάζεσαι νὰ ἀποφασίσεις).
Αγνώστου. Ἡ ἀναβολὴ σκοτώνει τὴν απόφαση.
ΠΕΡΙ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑΣ
Αγ.Νεκτάριος Νύξ ζοφερά καί σκότος αφεγγές, και ομίχλη συνεχής η απροσεξία, καί ο περιπατών εν αυτή ουκ οίδε πού υπάγει· αι οδοί τών μή πρεσεχόντων σκοτειναί ουκ οίδασι πού προσκόπτουσιν.                                                             
Αγ.Νεκτάριος Πονηρόν θηρίον τήν απροσεξίαν καλεί ο Συμεών ο μεταφραστής, λέοντα άρπαγα καί όφιν ιοβόλον, αρπάζουσαν και διαφθείρουσαν τούς αυτή προσομιλούντας.                                                                                                       
ΠΕΡΙ ΑΞΙΑΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ
Αίσωπος. Είς, αλλά λέων.
Philip Sidney. Η αξία φθείρεται από την υπερβολική έπαρση.
Κατά Ματθαίον ΚΒ'. Πολλοί γαρ εισί κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί.
John Ruskin. Όταν αγάπη και ικανότητα δουλεύουν μαζί, να περιμένεις ένα αριστούργημα.
Ντενγκ Σιάο-Πινγκ. Δεν έχει σημασία αν η γάτα είναι άσπρη ή μαύρη, αρκεί να πιάνει ποντίκια.
Μ. Τουέϋν. Καλύτερα να είσαι άξιος τιμής και να μην την έχεις, παρά να την έχεις και να μην είσαι άξιος.
Τῶν Πατέρων. Δεξάμενος φλόγα τρέχε. Ου γαρ γιγνώσκεις πότε σβέννυται και εν σκοτία σε καταλείψει.
Ἠρόδοτος. Πολλοὶ μὲν ἄνθρωποι ἦσαν οἱ Πέρσαι, ὀλίγοι ὅμως ἄνδρες. (Οἱ Πέρσες ἦταν πολλοί, ἀλλ’ ὅμως λίγοι ἦταν ἀνδρεῖοι).
Henri Frederic Amiel. Το να κάνεις εύκολα αυτό που για τους άλλους είναι δύσκολο, είναι ταλέντο. Το να κάνεις αυτό που οι άλλοι θεωρούν αδύνατο, είναι ιδιοφυΐα.
Κινέζικη παροιμία. Πίσω από έναν ικανό άνθρωπο υπάρχουν πάντα άλλοι ικανοί άνθρωποι.
Λαϊκὴ Παροιμία. Βασιλικός κι αν μαραθεί, τη μυρωδιά την έχει. 
Λαϊκὴ Παροιμία. Καθένας εἰς τὸ εἴδος του ἔχει τὴν ἀξιάδα.
ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Ὅσο πιὸ ψηλὸ εἶναι τὸ ἀξίωμα, τόσο μεγαλύτερος εἶναι καὶ ὁ κίνδυνος.
Ἀγ.Νείλου. Νὰ μὴ νομίζουν ὅτι τὸ ἀξίωμα εἶναι εὐκαιρία ἀνέσεως καὶ ἀπολαύσεως. Διότι τὸ νὰ ἐξουσιάζεις ψυχὲς εἶναι τὸ πιὸ κοπιαστικὸ ἀπὸ ὅλα, καὶ πρέπει ἐκεῖνοι ποὺ προσέρχονται σ’ αὐτό, νὰ ἑτοιμασθοῦν σὰν νὰ πρόκειται νὰ πάρουν μέρος σὲ ἐπίπονο ἀγῶνα.
ΠΕΡΙ ΑΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ
Εξοδ-20,8-9 Μνήσθητι την ημέρα των σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Έξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου.
Εξοδ-20,10 Τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου· ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον, σύ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο παίς σου και η παιδίσκη σου, ο βούς σου και το υποζύγιόν σου και πάν κτήνος σου και ο προσήλυτος ο παροικών εν σοί.
ΠΕΡΙ ΑΡΓΟΛΟΓΙΑΣ
Ματθ-12,36 Λεγω δε ημιν ότι παν ρημα αργον ό εάν λαλήσουσιν οι άνθρωποι αποδώσουσι περί αυτού λόγον εν ημέρα κρίσεως.
Β Τιμ-2,23 Τας δε μωράς και απεδεύτους ζητήσεις παραιτού, ειδώς ότι γεννώσι μάχας
Αγ.Νεκτάριος Αργολογία, τό λέγειν αργά ήτοι ανωφελή, κενά. Ο αργολόγος είναι άνθρωπος απαίδευτος, ατελής τήν μόρφωσιν ταπεινός τόν χαρακτήρα, ασχολείται περί τα μικρά και ευτελή. οι λόγοι αυτού εισιν εστερημένοι συνέσεως·
Αγ.Νεκτάριος Ο αργολόγος λαλεί άτοπα και περιπίπτει είς αμαρτήματα, διηγείται έωλα, καί ου φείδεται τού πλησίον αυτού εν τή ρύμη τού λόγου αυτού· οὐκ ἔστι ζυγὸς οὐδέ σταθμός ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ οὐδὲ ἀκρίβεια ἐν τοῖς φθέγμασιν αὐτοῦ· ἐστιν ἀκριτόμυθος καὶ ἐκαιόμυθος καὶ λαλεῖ ἀσύνετα καὶ ἀνόητα. Προτρέχει η γλώσσα τής διανοίας αυτού καί συνείρει τούς λόγους άνευ λογικής ακολουθίας. Ολισθαίνει μάλλον εν γλώσση ή εν εδάφει ολισθηρώ. Ο αργολόγος πολλάς εαυτώ παρασκευάζει λύπας.
Ἀγ.Νείλου. Εἶναι καλύτερο ἄσκοπα νὰ ρίχνουμε πέτρα, παρὰ λόγο.
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ
Αγ.Νεκτάριος Ἡ ἀρετὴ παρὰ τὸ ἐρῶ, τὸ ἐπιθυμῶ γίνεται. Ὅθεν ἀρετὴ ἡ ἐρατή, ἡ ἀξία ἀγάπης, ἡ φιλητή κατὰ μετάθεσιν τῶν στοιχείων· ἀρετὴ ἡ ἐπέραστος κτῆσις, ἧς ἐρῶσιν ἢ αἰροῦνται πάντες.       
Νικηφόρου Θεοτόκη. Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον ἀγαθόν, ὕστερον δὲ εἰσῆλθεν εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἡ κακία· ἡ μὲν ἀρετὴ λοιπὸν εἶναι πεφυτευμένη εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, ἡ δὲ κακία εἶναι παρὰ φύσιν.
Ἀγ.Νείλου. Θέλεις νὰ ἀσκήσεις τὴν ἀρετὴ χωρὶς κόπο; Σκέψου ὅτι ὁ κόπος εἶναι πρόσκαιρος καὶ ἡ ἀνταμοιβὴ της αἰώνια.
Αγ.Μάρκος Ερημ Να μη λές ότι απέκτησες αρετή χωρίς θλίψη· γιατί είναι αδόκιμη εξαιτίας της ανέσεως.
Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. "Τα θεμέλια κάθε αρετής είναι η νηστεία και η αγρυπνία. Αυτές, όταν γίνονται με διάκριση, βοηθούν τον άνθρωπο σε κάθε καλό",
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η απόκτηση τής αρετής κλείνει τά στόματα όλων. --- Η πιό μεγάλη τιμή καί άνεση είναι η ενάρετη ζωή, έστω καί άν τιμωρούμαστε καί υποφέρουμε.
Ἀγ.Γρηγόριος Θεολ. Αρετή που δεν ασκείται έμπρακτα, γρήγορα κάτω από την επήρεια των διαφόρων περιστάσεων εξαφανίζεται.
Στάρετς Ζαχαρίας. «Αποκτήστε αρετές, διότι αντιστρατεύονται στην αμαρτία».
Μέγ. Φιλάρετος Μόσχ. Οι ορατές αλλά μη πραγματικές αρετές μας μάς εμποδίζουν να δούμε τις αόρατες, μα πραγματικές αμαρτίες μας.
Μέγας Αλέξανδρος. Δε μ' ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η φυλή στην οποία γεννήθηκαν. Τους αντιμετωπίζω όλους μ' ένα κριτήριο: την αρετή. Για μένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρος.
Αριστοτέλης. Άνθρωπος δίχως αρετή είναι το πίο ανόσιο και βάρβαρο πλάσμα.
Αριστοτέλης. Μόνο τών ενάρετων ανθρώπων η φιλία είναι αδιάβλητη.
Ἀνωνύμου. Προστατέυουν την ψυχή σου σαν ασπίδα η Πίστη, η Αγάπη, κι η Ελπίδα.
Δημόκριτος  Ὅπου ἡ ἀρετὴ δὲν ἐκτιμᾶται, ἐκεῖ ἡ κακία μιλάει ἐλεύθερα.
Δίδυμος  Νὰ μεταχειριστεῖς τὴν ἀρετὴ ὄχι γιὰ νὰ κερδίσεις, μὰ γιὰ νὰ κάμεις καλὸ στοὺς συνανθρώπους σου.
Διογένης. Πενία αὐτοδίδακτος ἀρετή. (Ἡ φτώχεια εἶναι αὐτοδίδακτη ἀρετή).
Διογένης. Μήτε σὲ πλούσια πόλη, μήτε σὲ πλούσιο σπίτι μπορεῖ νὰ κατοικήση ἡ ἀρετή.
Δουμᾶς  Ὑπάρχουν ἀρετὲς πού, ἀπὸ ὑπερβολή, ἔγιναν ἐγκλήματα.
Ευριπίδης. Γενναιότητα και αρετή είναι αδύνατον με χρήματα να τα πάρεις.
Ἀριστοτέλης.Ἡ ἀρετὴ σὲ ὅσων ἀνθρώπων τὶς ψυχὲς παραμένει ἀνόθευτη καὶ καθαρή, δὲν τοὺς ἐγκαταλείπει οὔτε στὰ γηρατειά τους.
Ευριπίδης Άσβεστη μένει μέσα στο χρόνο η μνήμη των εναρέτων ανθρώπων· η αρετή τους λάμπει ακόμα και μετά το θάνατό τους.
Ηράκλειτος. Ένας άνθρωπος ισοδυναμεί με άπειρους, αν είναι ενάρετος.
Θουκιδίδης. Όπου δίνονται τα πιο μεγάλα βραβεία για την αρετή, εκεί οι άνθρωποι ζούν άριστα σαν πολίτες.
Ἰσοκράτης  Δὲ φτάνει νὰ ἐπαινεῖτε μόνο τοὺς ἐνάρετους, μὰ καὶ νὰ τοὺς μιμεῖσθε.
Ισοκράτης. Κανένα απόκτημα δέν είναι τόσο σεβαστό και τόσο σταθερό όσο η αρετή.
Κλεόβουλος. Ἀρετῆς οἰκεῖον ἀδικίαν μισεῖν. (Γνώρισμα τῆς ἀρετῆς εἶναι νὰ μισῆ τὴν κακία).
Ξενοφώντας. Καμμία αρετή δεν αρμόζει σε άνθρωπο που κυριαρχείται από τίς σωματικές ηδονές.
Β. Ουγκώ. Ζήτησε από την αρετή να σου προδώσει το μυστικό της ευτυχίας.
Περίανδρος. Αἱ μὲν ἡδοναὶ θνηταί, αἱ δὲ ἀρεταὶ ἀθάνατοι.
Λα Ροσφουκό. Οι αρετές χάνονται μέσα στο συμφέρον, όπως τα ποτάμια μέσα στη θάλασσα.
Πλάτων. Ο κακός είναι ακάθαρτος ώς πρός την ψυχή, ενώ ο ενάρετος είναι καθαρός.
Πλάτων. Όλο το χρυσάφι, που βρίσκεται πάνω στη γή, και κάτω απ' αυτήν, δέν αξίζει όσο η άρετη.
Πλάτων  Ἀρετὴ εἶναι ὑγεία κι’ ὀμορφιὰ κι’ εὐεξία τῆς ψυχῆς· ἡ κακία, ἀντίθετα, ἀρρώστεια κι’ ἀσκήμια καὶ ντροπή.
Ζ. Ζ. Ρουσσώ. Η αρετή είναι εμπόλεμη κατάσταση. Για να ζούμε ενάρετα πρέπει να παλεύουμε διαρκώς με τον εαυτό μας.
Πλάτων. Ο ενάρετος με τον ενάρετον μόνον δημιουργεί φιλία· ο κακός ποτέ, ούτε με τον ενάρετο, ούτε με τον ανήθικο έχει πραγματικές φιλικές σχέσεις.
Πλάτων. Ο καλύτερος τρόπος ζωής είναι ν' ασκούμεθα στή δικαιοσύνη και στις άλλες αρετές.
Πλάτων. Οι πολύ πλούσιοι δέν είναι ενάρετοι, και εφ' όσον δέν είναι ενάρετοι, δέν είναι και ευτυχείς.
Πλούταρχος. Από τις ανθρώπινες ιδιότητες μόνο η αρετή είναι θεαγάπητη και θεία.
Πλούταρχος. Πηγή και ρίζα της αρετής είναι να τύχει κάποιος της σωστής παιδείας
Πυθαγόρας. Τῶν ἀρετῶν τὸ τέλος εἶναι ἡ φιλία, ἀρχὴ δὲ ἡ εὐσέβεια.
Πυθαγόρας. Να ξέρεις πώς γιά την απόκτηση της αρετής πίο πολύ βοηθούν τα κοπιαστικά παρά τα ευχάριστα.
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ)
Ἀγ. Πέτρος Δαμασκηνός. Τὰ εἴδη τῆς σοφίας εἶναι τέσσερα. (ἢ οἱ 4 γενικὲς ἀρετὲς) Ἡ φρόνηση, δηλαδή, ἡ γνώση καὶ τῶν πρακτέων καὶ τῶν μὴ πρακτέων, καὶ ἡ ἐγρήγορση τοῦ νοὺ. Ἡ σωφροσύνη, δηλαδή, τὸ νὰ γίνει σώο τὸ φρόνημα ὤστε νὰ μπορέσει νὰ κρατήσει τὸν ἐαυτὸν του μακριὰ ἀπὸ κάθε ἔργο καὶ λόγο ποῦ δὲν ἀρέσει στὸν Θεό. Ἡ ἀνδρεία, δηλαδή, ἡ δύναμη καὶ ἡ καρτερία στοὺς κατὰ Θεὸν κόπους καὶ πειρασμούς. Ἡ δικαιοσύνη, δηλαδή, ἡ διανομή ποῦ παρέχει τὸ ἴσον σὲ ὅλα αὐτά.
Ἀγ. Πέτρος Δαμασκηνός. Αὐτὲς οἱ 4 γενικὲς ἀρετὲς γεννιούνται ἀπὸ τὶς 3 δυνάμεις τῆς ψυχὴς κατὰ τὸν ἐξῆς τρόπο. Ἀπὸ τὸν λογισμό, δηλαδή, τὸν νού, γεννιούνται δύο, ἡ φρόνηση καὶ ἡ δικαιοσύνη, δηλαδή, ἡ διάκριση. Ἀπὸ τὸ ἐπιθυμητικὸ γεννιέται ἡ σωφροσύνη καὶ ἀπὸ τὸ θυμικὸ γεννιέται ἡ ἀνδρεία.
Αγ.Μάρκος Ερημ Από όλες τις αρετές πιο περιεκτική είναι η αγάπη προς τον Θεόν και τον πλησίον, η οποία συνίσταται από την αποχή των υλικών αγαθών και από την ηρεμία των λογισμών.
Αββά  Ησαϊου Πρίν από όλες τις αρετές είναι η ταπεινοφροσύνη και πρίν από όλα τα πάθη είναι η γαστριμαργία. Τέλος των αρετών είναι η αγάπη, τέλος δε των παθών είναι η αυτοδικαίωσις.
ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ
Δημοσθένης. Πρὸς γὰρ τὸ τελευταίον ἐκβάν, ἔκαστον τῶν πρὶν ὐπαρξάντων κρίνεται. (Με βάση την κατάληξη του τελευταίου συμβάντος κρίνονται όλα τα προηγούμενα).
Ευριπίδης. Κακῆς ἀρχῆς γίνεται τέλος κακόν. (Ὅ,τι ἀρχίση κακά, κακὰ θὰ τελειώση).
Ἠρόδοτος. Σκοπεῖν δὴ χρὴ παντὸς πράγματος τὴν τελευτὴν κῆ ἀποβήσεται. (Σὲ κάθε πρᾶγμα πρέπει νὰ ἐξετάζης ποιὸ τέλος θἄχη).
Ἀγγλική Παροιμία. Όλα είναι καλά, όταν τελειώνουν καλά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος τρέχει στην αρχή, γρήγορα κουράζεται.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μὴν ἐπαινέσεις τὴν ἀρχή, ἂν δὲν ἰδεῖς τὸ τέλος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο τελευταίος για καλομοίρης για κακομοίρης.
Λα'ι'κή Παροιμία.Τὰ πρῶτα καλά, τὰ ὕστερα κακά, ὅλα κακά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὅ,τι ξεκίνησες, πές το μισοτελειωμένο.
Λα'ι'κή Ρήση. Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι. (έγινε η αρχή.)
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ ἀρχὴ εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ παντός.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ποτέ πρίν του τέλους μακάριζε.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κατά τη ζωή και τα τέλη σου.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὰ στερνὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ τέλος νικᾶ τὴν ἀρχή.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάθε ἀρχὴ καὶ δύσκολη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κακή αρχή, κακό τέλος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τέλος καλό, ὅλα καλά.
Λα'ι'κή Ρήση. Καλὰ ὑστερινά.
ΠΕΡΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Είσαι πνευματικός στρατιώτης, και ένας τέτοιος στρατιώτης δέν κοιμάται σε ελεφάντινο κρεββάτι, αλλά στο έδαφος, και δέν αλείφεται με μύρα· αὐτὴ ἡ φροντίδα ταιριάζει στούς θηλυπρεπείς και διεφθαρμένους, στούς ηθοποιούς και στούς αδιάφορους, ενώ εσύ πρέπει να αποπνέεις αρετή και όχι μύρα.                                                                                                   
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τίποτε δέν είναι πιό ακάθαρτο από τήν ψυχή, όταν το σώμα αποπνέει τέτοια ευωδία. Η ευωδία τού σώματος καί τών ενδυμάτων θα μπορούσε να θεωρηθεί δείγμα τής εσωτερικής δυσωδίας και ακαθαρσίας.            
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τίποτε δέν παραλύει τόσο τήν δύναμη τής ψυχής, τίποτε δέν τήν χαλαρώνει τόσο, όσο τό να ηδονίζεται από τίς ευωδίες τών αρωμάτων.                                                                                                                                    
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τί λοιπόν; λέγει, ''πρέπει να ευχαριστούμεθα στίς κακοσμίες;'' Δέν εννοώ αυτό, αλλά θέλω να μήν γίνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Κανένας ας μή μεταχειρίζεται μύρο γιά το σώμα του.                                                  
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Γιατί μόλις ο εγκέφαλος αισθανθεί τήν ευωδία, παραλύει όλο το σώμα. Με αυτήν τήν αφορμή εξεγείρεται η σάρκα και ο κίνδυνος γιά τήν ψυχή είναι μεγάλος.                                                                                                   
ΠΕΡΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ
Σειρ-38,15 Ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτόν εμπέσοι είς χείρας ιατρού.
Άγ.Ισαάκ Σύρ. Οι αρρώστιες παραχωρούνται από το Θεό για την υγεία της ψυχής στους ράθυμους και αμελείς, που αγαπούν τον Θεό.
Αγ.Ισαάκ Σύρος Όποιος ασθενεί και γνωρίζει την αρρώστια του, πρέπει να ζητή την ιατρεία του, ενώ όποιος ομολογεί τον πόνο του, εγγίζει την θεραπεία του και εύκολα θα την εύρει. 
Άγ.Ι.Χρυσοστ. Διότι η αφθονία και ο κορεσμός, που είναι πηγή και ρίζα των ασθενειών, είναι επίσης και πηγή και ρίζα της αηδίας.
Μέγας Βασίλειος. Πολλές φορές οι ασθένειες είναι και τιμωρίες για τα αμαρτήματα μας, έρχονται δε για την επιστροφή μας στο
σωστό δρόμο.
Αγ.Βασίλ.Μέγ. Η ιατρική τέχνη πού κατά το πρότυπο τής ψυχικής θεραπείας ενδιαφέρεται γιά τήν απάλειψη τού περιττού, καί τήν προσθήκη τού ελλείποντος, έχει δοθεί από τόν Θεόν.
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Ἀπὸ μιὰ ἀχαλίνωτη εὐημερία, εἶναι προτιμότερη μιὰ ὑποφερτὴ ἀρρώστια.
Κλήμης Αλεξανδρείας. "Να φοβόμαστε όχι την εξωτερική ασθένεια, αλλά τα αμαρτήματα, εξαιτίας των οποίων προήλθε η ασθένεια' και να φοβόμαστε την ασθένεια της ψυχής και όχι του σώματος."
Ἀγ.Νήφωνας. Ο μέγας Αθανάσιος ερωτά τον άγιον Νήφωνα : «Άρα, πάτερ, ωφελεί τον άνθρωπον η ασθένεια;» Απεκρίθη εις αυτόν ο όσιος Νήφων και λέγει : «Όπως ακριβώς το χρυσάφι όταν χωνευθή μέσα στο πυρ αποβάλλει την σκουριά και και εξέρχεται καθαρό, έτσι και ο άνθρωπος, εάν ασθενής ών ευχαριστεί τον Θεόν, αποβάλλει τας αμαρτίας του».
Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Πεκατώρος «Ο Θεός μου έδωσε μία μακροχρόνια αρρώστεια για να σκεφθώ τις αμαρτίες μου».
Ιερομάρτυς Σεραφείμ Τσιτσαγκώφ : «Η αμαρτία μας οδηγεί στην αρρώστια. Το πάθος είναι η μοναδική ρίζα όλων των ασθενειών».
Εἶπε Γέρων. Ρώτησε ένας ιερέας γέροντα ασθενή Μόναχο. Πως είστε στην υγειά σας πάτερ; Ε, καλά. Τώρα μου παρουσιάστηκαν
και άλλες παθήσεις. Όλα όμως χρειάζονται. Πως θα πάω Εκεί πάνω, παπά μου με άδεια χέρια;Εἶπε Γέρων. « Κύριε μου, γιατί να υποφέρω τόσο πολύ;» παραπονιόταν κάποτε ο ασθενής ενάρετος γέρων Αρτέμιος ο Γρηγοριάτης. Τότε είδε τον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος του έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του και του έλεγε. Κοίταξε πόσο υπομονή έκανα. Εσύ για την αγάπη μου δεν υπομένεις;Εἶπε Γέρων. Είπε ένας γέρων μοναχός. Η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη. Η ασθένεια είναι μέγιστο Δώρο του Θεού. Αυτό που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος στο Θεό είναι ο πόνος.Τῶν Πατέρων. Η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Κυρίου.
Αγνώστου. Χειρουργείο : θεραπεία που ήρθε σε απόγνωση.
Β. Μπέχτερεφ. Εάν ο ασθενής μετά από την συζήτηση με τον γιατρό δε νιώθει καλύτερα, τότε εκείνος δεν ήταν γιατρός.
Π. Μπουάστ. Η φτώχεια ακολουθεί τα ίχνη της τεμπελιάς, ενώ η ασθένεια της ακράτειας.
Βίας. Νόσος ψυχῆς, τὸ τῶν ἀδυνάτων ἐρᾶν. (Τὸ νὰ ἐπιθυμῆς τὰ ἀδύνατα εἶναι ψυχικὴ ἀρρώστια).
Ἰπποκράτης. Σὲ ὅσους γιατροὺς ὑπάρχει καὶ φιλανθρωπία, ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ ὁ ἔρωτας γιὰ τὴν ἐπιστήμη.
Ἰπποκράτης. Ὁ γιατρὸς δὲν πρέπει νὰ νοιάζεται καθόλου γιὰ τὴν ἀμοιβή του, ἀλλὰ πιὸ πολὺ νὰ φροντίζη γιὰ τὴν καλή του φήμη.
Ἰπποκράτης. Γιὰ τὸν καθορισμὸ τῆς ἀμοιβῆς του ὁ γιατρὸς πρέπει νὰ παίρνη ὑπ’ ὄψει του τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ ἀσθενοῦς, καὶ νὰ μὴ ζητᾶ ποσὰ ὑπέρογκα καὶ μὲ τρόπο ἀπάνθρωπο.
Ἰπποκράτης. Η τροφή σου είναι το φάρμακό σου.
Ὅμηρος. Ἰητρὸς ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων. (Ἄνδρας ἰατρὸς ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους).
Λα'ι'κή Παροιμία. Έχε τα πόδια σου ζεστά, την κεφαλή σου κρύα και το στομάχι σου αδειανό, γιατρού δεν έχεις χρεία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο γιατρός βαράει την τσεκουριά κι όποιον πάρει . ή τον άρρωστο ή την αρρώστια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Παπάς, γιατρός και χωροφύλακας, καλύτερα να μην μπαίνουνε στο σπίτι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ένας γιατρός θεραπεύει, δυο αμφιβάλλουν, τρεις σκοτώνουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Λάθος γιατροῦ, θέλημα Θεοῦ. --- Χέρι Θεοῦ, σφάλμα γιατροῦ.
Ισπανική παροιμία. Η ασθένεια του σώματος είναι φάρμακο για την ψυχή.
Λαϊκὴ Παροιμία. Τὸ κρύο μὲ τὸ τσουβάλι μπαίνει καὶ μὲ τὸ βελόνι βγαίνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μὲ τὰ δόντια του ὁ ἄνθρωπος σκάβει τὸ λάκκο του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στον άρρωστο το γιατρικό στον πονεμένο ο λόγος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σπίτι ποὺ δὲν τὸ βλέπει ὁ ἥλιος, τὸ βλέπει ὁ γιατρός.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αρρώστου χείλη φαίνονται και νηστικού μαγούλες.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όταν έχεις και δεν τρως, πρέπει να σε δει γιατρός.
Λαϊκὴ Παροιμία. Ὅποιος λέει τὸν πόνο του, βρίσκει τὴν γιατριά του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο άρρωστος θέλει γιατρό και ο πεθαμένος κλάμα.
Λαϊκὴ Παροιμία. Όποιος κρύβει την αρρώστια του, πάει με δαύτη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀλλοίμονο τῆς κοιλιᾶς ποὺ ’χει κακὸν ἀφέντη.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸ πολὺ φαῒ ὀγκώνει καὶ τ’ ὀλίγο θεραπεύει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σκόρδο και νερό κάνει τον άνθρωπο γερό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀκάλεστη δὲν ἔρχεται ἡ ἀρρώστια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ρώτα τον παθό και όχι τον γιατρό.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πάχος, ἴσον πάθος.
ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ
Αγ.Ισαάκ Σύρος Μεγάλη δύναμις εἶναι ἡ μικρὴ ἄσκησις ποὺ διατηρεῖται παντοντινά, καὶ μιὰ ἁπαλὴ σταγόνα ποὺ συνεχίζεται ἐπιμόνως τρυπᾶ ἀκόμη καὶ τὴν σκληρὴ πέτρα.
Αγ.Βασίλ.Μέγ. Να αποφεύγεις τίς ηδονές· να επιδιώκεις τήν εγκράτεια· να ασκείς τό σώμα στούς κόπους· τήν ψυχή να τή συνηθίζεις στούς πειρασμούς.
Αριστοτέλης. Η άσκηση πρέπει να διαρκέσει πολύ καιρό. Στο τέλος γίνεται στους ανθρώπους δεύτερη φύση
Δημόκριτος. Οι περισσότεροι γίνονται αξιόλογοι με την άσκηση, παρά από τις φυσικές τους ικανότητες.
Ησίοδος. Τα πάντα επιτυνχάνονται με την άσκηση.
Ἀρχῖον Ρητόν. Πλείονες ἐξ ἀσκήσεως ἢ ἐκ φύσεως ἀγαθοί.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η εξάσκηση κάνει τον μάστορα.
ΠΕΡΙ ΑΣΤΕΙΩΝ
Βίων. Αστειεύθητι μόνον ίσοις σου.
Αγνώστου. Το σπουδαίο αστείο κρύβεται στο αυθόρμητο.
Ν. Σαμφόρ. Η γελοιοποίηση και τα αστεία πρέπει να εκτελούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο γελοιοποιημένος να μη μπορεί να θυμώσει, αλλιώς το αστείο είναι αποτυχημένο.
Α. Σοπενάουερ. Εάν το αστείο κρύβεται πίσω από το σοβαρό αυτό είναι ειρωνεία, αν το σοβαρό κρύβεται πίσω από το αστείο αυτό είναι χιούμορ.
ΠΕΡΙ ΑΤΕΚΝΙΑΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η στενοχώρια πού προέρχεται από τήν έλλειψη παιδιών, καί πού σημαδεύει όλα τά γεγονότα τής ζωής μας, είναι ικανή νά επισκιάσει κάθε χαρά καί νά καταβάλει τόν άνθρωπο.                                                                     
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όταν δείς έναν άνδρα και μία γυναίκα να ζούν ενάρετη ζωή και να μην έχουν παιδιά, όταν δείς ότι είναι θεοσεβείς και ευλαβείς αλλά άτεκνοι, μη νομίσεις ότι αυτό είναι αποτέλεσμα αμαρτιών.      
Γέρων Παΐσιος. Ρώτησε κάποιος. Γέροντα είναι μερικά ζευγάρια που ενώ θέλουν, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Γιατί συμβαίνει αυτό; Για να βολεύεται και κανένα ορφανό…τους έδωσε και ο Θεός ένα δικό τους μετά!
Ἠρόδοτος. Ἄφροντις ἄπαις βίος. (Ἡ ζωὴ τῶν ἀτέκνων δὲν ἔχει φροντίδες).
Πλούταρχος. Το σπέρμα των ανδρών που έχουν τάση προς την ακολασία είναι άγονο όπως και η ομιλία του φλύαρου είναι άστοχη και ανώφελη.
ΠΕΡΙ ΑΤΟΛΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΛΜΟΥ
Αγ.Νεκτάριος Ατολμία είναι δειλία, μικροψυχία, έλλειψις αποφασιστικότητος. Ο άτολμος ουδέν επιχειρεί, και αναβάλει, τα πρός εκτέλεσιν βουλεύματα.                                                                                                                                                 
Αγ.Νεκτάριος Ο άτολμος χρονίζει εν τή σκέψη, αποφασίζει καί αύθις αναμετρεί, κινείται καί πάλιν ίσταται, βαδίζει καί αύθις αναδύεται, αργοπορεί, συστέλλεται, υπόσχεται και ανακαλεί.                                                                               
Αγ.Νεκτάριος Ο άτολμος μένει στάσιμος, πράττει δε τά μηδένα, ουδέ πόρρωθεν, υποδηλούντα κίνδυνον.
Ελληνική παροιμία. Να πάει πίσω ντρέπεται, να πάει μπρος φοβάται.
ΠΕΡΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΟΣ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όταν πρέπει θα είμαστε αυστηροί, έστω και άν γινόμαστε δυσάρεστοι. Πολλές φορές δέν ωφελούμε με εκείνα που ευχαριστούν, αλλα με εκείνα που στενοχωρούν.                                                                                       
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο λόγος μας δέν πρέπει να είναι αυστηρός, αλλά συγκαταβατικός, σύμφωνος με την πνευματική κατάσταση τών συνομιλητών μας.                                                                                                                                                     
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια μπορούν να χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον χαρακτήρα του ανθρώπου που θελουμε να παιδαγωγήσουμε.                                                                                                   
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η αυστηρότητα και οι απειλές βοηθούν τα παιδιά να κόψουν κακές συνήθειες και να αποκτήσουν καλές αρχές. Είναι παιδαγωγικό μέσο που μπορεί να φέρει καρπούς και να απαλλάξει από σοβαρά ελαττώματα.        
ΠΕΡΙ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗΣΕΩΣ
Αγ.Νεκτάριος Η αυταπάρνησις είναι μεγίστη αρετή· η αυταπάρνησις είναι η αφετηρία αφ' ής ορμώσι πάσαι αι αρεταί.
Αγ.Νεκτάριος Η αυταπάρνησις διασπά τά δεσμά τής φιλαυτίας και ελευθερεί τής φυλακής τήν αγάπην, ήτις εκπηδώσα τής φυλακής τού ιδίου εγώ εκχέεται πρός πάντας.                                                                                                          
Αγ.Νεκτάριος Η αυταπάρνησις αίρει τά όρια τής αγάπης, ήτις απεριόριστος ήδη τείνει να διαδοθεί ανά τήν υφήλιον.
Η αυταπάρνησις κατορθεί τάς αρετάς . η αυταπάρνησις αναδεικνύει τούς μεγάλους άνδρας.                         
Αγ.Νεκτάριος Η αυταπάρνησις εργάζεται τούς μεγάλους τής ανθρωπότητος ευεργέτας . η αυταπάρνησις σώζει τάς πόλεις και τα έθνη εκ τών κινδύνων . η αυταπάρνησις τούς άρχονας αναδεικνύει αγαθούς κυβερνήτας.                            
Αγ.Νεκτάριος Η αυταπάρνησις τούς υπέρ τού καλού, του αγαθού, τού αληθούς, τού δικαίου αγωνιζομένους ενισχύει·
η αυταπάρνησις ακλινείς τού καθήκοντος τηρητάς τού πάντας αναδεικνύει.                                                     
Αγ.Νεκτάριος Η αυταπάρνησις τάς επιστήμας προάγει . η αυταπάρνησις ποιμένας λαών δοξάξει. Η αυταπάρνησις είναι το αγαθόν το μέγιστον. Αυτή τούς εν σταδίω τρέχοντας νικητάς αναδεικνύει.                                                                   
Αγ.Νεκτάριος Η αυταπάρνησις είς τελιότητα άγει . αυτή τόν εργάτην τής αρετής νικητή αναδεικνύει . αύτη τόν τής ευσεβείας εραστή αποφαίνει άξιο τής θείας επικοινωνίας . αυτή αξίους οπαδούς του Κ.Η.Ι.Χ. αναδεικνύει.                     
Αγ.Νεκτάριος Διά τούτο ο Σωτήρ αυταπάρνησιν εζήτησε παρά τών οπαδών αυτού ειπών ''Εί τις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν, και αράτω τόν σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι''.                                                  
Αγ.Νεκτάριος Χαρακτηριστηκά γνωρίσματα τού έχοντος τήν αρετήν τής αυταπαρνήσεως εισιν η αγνότης, η αγιότης, η αγαθώτης, η πίστις, η ελπίς, η αγάπη και η ευσέβεια.
Διογένης. Ανθρώπων ευγενέστατοι οι καταφρονούντες πλούτου, δόξης, ηδονής, ζωής.
Ἀγνώστου. Η φύση μας καλεί να ζήσουμε, αλλά η αρετή μας καλεί να θυσιαστούμε.
Ἀγνώστου. Είναι εύκολο να στοχάζεσαι, αλλ’ είναι δύσκολο να θυσιάζεσαι.
Σενέκας. Η αυταπάρνησις είναι άριστος πλούτος.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πέντε αν δεν χάσεις, δέκα θα κερδίσεις.                                                                     
ΠΕΡΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ
Σειρ-29,21 Αρχή ζωής ύδωρ και άρτος και ιμάτιον και οίκος καλύπτων ασχημοσύνην.
Παρ-24μ-30,8 Πλούτον δε και πενίαν μη μοι δώς, σύνταξον δε μοι τα δέοντα και τα αυτάρκη
Αγ.Νεκτάριος Αυτάρκεια, το αρκείσθαι είς εαυτόν, το αναπαύεσθαι επί τοίς ιδίοις ολίγοις καί μή ζητείν περιττά. Αυτάρκης δέ ο μένων ευχαριστημένος εκ τών εαυτού, ο αναπαυόμενος επί ταίς εαυτού προσόδοις. 
Άγ.Νεκτάριος. «Ο αυτάρκης, επειδή δεν έχει ανάγκη από τίποτε, είναι πλησιέστερα από τους άλλους στο Θεό».
Αγ.Νεκτάριος Η θεία πρόνοια αυτάρκειαν και λιτότητα πρός ζωήν ωκονόμησεν ο δέ άνθρωπος πολυτέλειαν καί ποικιλίαν βρωμάτων επεζήτησε καί ποικίλα γένη νοσημάτων εποίησεν.
Μέγας Βασίλειος. "Η αυτάρκεια έχει διαφορετική σημασία για τον καθένα, ανάλογα με την κατάσταση και τη συνήθεια του σώματος και την ανάγκη που έχει κάθε φορά".
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Η ζωή υπολογίζεται με τα χρειαζούμενα όχι με όσα προκαλούν ηδονή. Ας αποβάλουμε λοιπόν το περιττό από τη φύση μας κι ας αποδεχθούμε μόνο το αναγκαίο.   
Αγ.Κλήμης Αλεξ. Η αυτάρκεια ανατρέφει καλούς ανθρώπους, καθώς δίνει πλούσια εφόδια γιά αγάπη στήν κοινωνία και αυτάρκεια, η οποία συντηρεί το σώμα με μετρημένη ποσότητα και το υπόλοιπο μπορεί να δοθεί σε άλλους.   
Αγ. Νείλου Μέτρο για την απόκτηση είναι η ανάγκη του σώματος. Το να υπερβαίνει κανείς την ανάγκη του σώματος είναι απρέπεια και όχι ανάγκη.
Αίσωπος. Ο καθένας ας μένει ευχαριστημένος με αυτά που έχει και να αποφεύγει την απληστία.
Δημόκριτος. Λογικός είναι όχι εκείνος που λυπάται γιά όσα δεν έχει, αλλά εκείνος πού χαίρεται γιά όσα έχει.
Επίκτητος. Η αυτάρκεια σαν τον πιο σύντομο και ευχάριστο δρόμο, έχει μεγάλη χάρη και κόπο μικρό.
Ευριπίδης. Γιά τους συνετούς είναι αρκετά αυτά που είναι αναγκαία.
Πιττακός. Αγαπώ το σπίτι που δεν βλέπω τίποτε το περιττό, και όπου βρίσκω ότι χρειάζεται.
Πλάτων. Από μία ζωή ακόλαστη και χωρίς μέτρο να προτιμήσεις αυτή, που κατέχεται από κοσμιότητα και αρκείται πάντοτε στά αγαθά που υπάρχουν κάθε φορά.
Σωκράτης. Όταν ρωτήθηκε ποιός είναι κατα την γνώμη του πλουσιότερος απάντησε : ''Εκείνος που αρκείται στα ελάχιστα· γιατί η αυτάρκεια είναι ο πλούτος της φύσης''.
Σωκράτης. Πλουσιώτατος ὁ ἐλαχίστοις ἀρκούμενος. Αὐτάρκεια γὰρ φύσεως ἐστι πλοῦτος.
Σωκράτης. Ἡ αὐτάρκεια εἶναι φυσικὸς πλοῦτος, ἡ πολυτέλεια τεχνητὴ πενία.
Σωκράτης. Στη ζωή, όπως και στο δρόμο, δεν βοηθούν τα ακριβά εφόδια αλλά τα πιο απαραίτητα.
Σωκράτης. Όσοι ζητούν τα λιγότερα είναι πιο κοντά στο Θεό.
Πλαῦτος. Ἄν εἶσαι εὐχαριστημένος, ἔχεις ἀρκετά γιὰ νὰ ζήσεις ἄνετα.
Ἀγνώστου. Ἄν δὲν ἔχεις ὅτι ἀγαπᾶς, ἀγάπα ὅτι ἔχεις.
Robert Herrick. Όποιος δεν είναι ευχαριστημένος με τα λίγα, υπομένει μια αιώνια τιμωρία.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὰ πολλά και τα περίσσια μας χαλάσανε τα ίσια.
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος αγοράζει τα περιττά, πουλάει τα αναγκαία.
ΠΕΡΙ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟΥ
Σειρ-15,17 Έναντι ανθρώπων η ζωή και ο θάνατος, και ό εάν ευδοκήση, δοθήσεται αυτώ.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ο Θεός μας έδωσε τή δύναμη νά εξουσιάζουμε τόν εαυτό μας καί άφησε στό χέρι μας καί τήν ελεύθερη αποφασή μας να εκλέξουμε την αρετή ή το να προσχωρήσουμε θεληματικά στην κακία. 
Μέγας Βασίλειος. Η ελεύθερη βούληση εξαρτάται από την προσωπική μας εκλογή. Αυτή η προσωπική εκλογή είναι το αυτεξούσιο.
Μέγας Βασίλειος. Τα βάσανα στόν άδη δέν έχουν αίτιο τους τόν Θεόν, αλλά εμάς τούς ίδιους. Γιατί αρχή και ρίζα τής αμαρτίας είναι το δικαιωμά μας και το αυτεξούσιον.
ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
Μέγας Βασίλειος. "Αγνοούμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Πραγματικά, καθώς φαίνεται, το δυσκολότερο από όλα είναι να γνωρίσει κανείς καλά τον εαυτό του."
Ἀγ.Νείλου. Πρὶν ἀπὸ ὅλα γνώρισε τὸν ἑαυτό σου· διότι δὲν ὑπάρχει τίποτε πιὸ δύσκολο. Καὶ ὅταν γνωρίσεις τὸν ἑαυτό σου, τότε θὰ μπορέσεις νὰ γνωρίσεις καὶ τὸν Θεὸ καὶ μὲ τὸν λογισμὸ νὰ ἀντιμετωπίσεις τὰ πράγματα ὅπως πρέπει.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Επειδή έχουμε τόση κακία, ούτε τής ψυχής μας τήν απρέπεια αντιλαμβανόμαστε, ούτε τήν ασχήμια της κατανοούμε.
Μπ. Τοϊσιμπέκοφ. Να βλέπουν τις αρετές σου είναι δουλειά του κόσμου. Η δική σου δουλειά είναι να βλέπεις τα δικά σου ελαττώματα.
Ἀριστοτέλης. Τὸ γνῶσαι ἑαυτὸν ἀρχὴ σοφίας ἀνθρωπίνης. (Ἡ αὐτογνωσία εἶναι ἀρχὴ τῆς ἀνθρωπίνης σοφίας).
Ὁ Δημώνας, ὅταν ρωτήθηκε, πότε ἄρχισε νὰ φιλοσοφεῖ; ἀπάντησε: ὅταν ἄρχισα νὰ γνωρίζω τὸν ἑαυτό μου!
Θαλῆς ὁ Μιλήσιος. Χαλεπὸν ἑαυτὸν γνῶναι. (Δύσκολο νὰ γνωρίσης τὸν ἑαυτό σου).
ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
Μέγας Βασίλειος. "Μην πάψεις να διερευνάς τον εαυτό σου, αν δηλαδή η ζωή σου προχωρεί σύμφωνα με τις εντολές του Θεού",
Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Περισσότερο εξέταζε τον εαυτό σου και όχι τους άλλους· γιατί στο ένα θα είσαι κερδισμένος εσύ, στο άλλο οι άλλοι.
Στάρετς Βαρσανούφιος. Κάθε ημέρα, το βράδυ, να ελέγχετε τον εαυτό σας. Και να μετανοήτε για τις αμαρτίες σας. Ο έλεγχος της ζωής μας μας οδηγεί σε επίγνωση της αδυναμίας μας και σε μετάνοια.
Δημόκριτος. Πίο καλά να ελέγχεις τα δικά σου λάθη παρά τα ξένα.
Πλάτων. Ο βίος που δεν υποβάλλεται σε έλεγχο, δεν έχει γιά τον άνθρωπο καμιά αξία.
Πυθαγόρας. Τι κακό έκανα; Τι καλό έκανα; Τί καθήκον είχα να κάνω και δέν το έκανα;
ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΕΠΑΙΝΟΥ
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Όταν κάποιος λέει μεγάλους επαίνους γιά τόν εαυτόν του, κάνει ύποπτη τή μαρτυρία του, καί πολλές φορές δυσαρεστεί πολλούς από τούς ακροατές.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Είναι δείγμα μεγάλης ανοησίας να αυτοεπαινείται κανείς, χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη και μάλιστα επείγουσα. Τούτο είναι δείγμα παραφροσύνης καί μας αφαιρεί όλη τήν αμοιβή μετά από πολλούς ιδρώτες καί κόπους.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Αν μιλούσε (ο Απ. Παύλος) πάντοτε τάπεινά, δέν θα τούς αντιμετώπιζε τόσο αποτελεσματικά, ούτε θά ελευθέρωνε τούς μαθητές από τήν πλάνη. Γιατί είναι δυνατόν να βλάψει κανείς, όταν άκαιρα εκδηλώνει τήν ταπεινοφροσύνη του, καί να ωφελήσει, ακόμη κι' όταν αυτοεπαινείται υπερβολικά, αλλά σέ κατάλληλη περίσταση.
ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΜΕΜΨΙΑΣ
Μέγας Βασίλειος. "Να κατηγορείς τον εαυτό σου για τα σφάλματα σου και να μην περιμένεις τους ελέγχους των άλλων".
Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης : Ἀφήνοντας τὸ ἐλαφρὸ φορτίο, δηλαδὴ τὴν αὐτομεμψία, ἐβαστάσαμε τὸ βαρύ, δηλαδὴ τὴν αὐτοδικαίωσι. Γέρων Θεοφύλακτος. Όταν οι αδελφοί και πατέρες εύχονταν τον Νεοσκητιώτη γέροντα Θεοφύλακτο «καλό Παράδεισο», εκείνος απαντούσε. Δεν είναι αχυρώνας ο Παράδεισος για να δεχτεί εμένα το ζώον! Τέτοια αυτομεμψία είχαν οι άγιοι πατέρες.
Γέρων Παχώμιος. Ὅταν μέμφεσαι τὸν ἐαυτόν σου μὴ φοβᾶσαι νὰ πλανηθῇς.
Αββάς Ποιμήν. "Εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του, ποτέ δεν ταράζεται". 
ΠΕΡΙ ΑΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΩΝΟΣ
Παροιμ. 23,9.- «Εἰς ὦτα ἄφρονος μηδὲν λέγε, μήποτε μυκτηρίσῃ συνετοὺς λόγους σου».
Παροιμ. 19,3.- «Ἀφροσύνη ἀνδρὸς λυμαίνεται τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, τὸν δὲ Θεὸν αἰτιᾶται τῇ καρδία αὐτοῦ».
Παροιμ. 26,4-5.- «Μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην, ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ. Ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ, ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς ἑαυτῷ».
Ἀγ.Νεκτάριος. Ὁ ἄφρων εἶναι ἀσεβής, διότι ἡ ἀφροσύνη αὐτοῦ ἀπεπλάνησεν αὐτὸν καὶ ἤγαγεν εἰς τὴν ἄρνησιν τοῦ Θεοῦ· εἶπεν ἄφρων ἐν καρδία αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεὸς.
Ἀγ.Νεκτάριος. Ὁ ἄφρων εἶναι ἐστερημένος φρονήσεως καὶ διορατικότητος καὶ πλανάται ἐν ταῖς σκέψεσιν αὐτοῦ· ὁ ἄφρων ἐμπί-μπτει εἰς ἐπιθυμίας πολλὰς, ἀνοήτους καὶ βλαβερὰς καὶ φέρεται βαδίζων ὁδοὺς σκολίας εἰς ὄλεθρον καὶ ἀπώλειαν. Γν. σ’αὐτ.185
Ἀγ.Νεκτάριος. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἄφρονος ἀποβαίνει φιλοσώματος καὶ σαρκώδης, τὸ δὲ ἐν αὐτῇ φῶς ἀπέβη σκότος· θεωροῦσα τὸν κόσμον οὐδὲν ἄλλο βλέπει ἢ τὴν ἄστατον ὕλην ἐν ταῖς ποικίλαις μορφαῖς αὐτῆς· ἡ ὀξυωπία αὐτῆς οὐδὲν διακρίνει ἐν τῷ σκότει τῷ περικαλύψαντι αὐτήν, ἢ τὴν ὕλην ἐστερημένην πνεύματος.
Φίλωνος. Μεγαλύτερο κακὸ ἀπὸ τὴν ἀφροσύνη δὲν ὑπάρχει στὸν ἄνθρωπο, τοῦ ὁποίου ὁ νοῦς ἔχει πάθει βλάβη στὴ λειτουργία τοῦ συλλογισμοῦ.
Ὅταν ὁ Σόλων ρωτήθηκε ἀπὸ μερικοὺς γιὰ ποιὸ λόγο δὲν μιλοῦσε στὴν παρέα, ἀπὸ ἀφροσύνη ἢ ἔλλειψη λόγων; τοὺς εἶπε: πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ σιωπᾶ ὁ ἄφρων;
ΠΕΡΙ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ & ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ
Ἀγ.Νεκτάριος Ἀχαριστία· ἡ ἀπροθυμία πρὸς ἀνταπόδοση τῆς χάριτος. Ὁ ἀχάριστος εἶναι ὡς ὁ ἀγνώμων, ἀναίσθητος πρὸς τὰς εὐεργεσίας· εἶναι ἀπρόθυμος πρὸς ἀνταπόδοσιν τῆς χάριτος, καὶ ἀνταποδίδωσι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν.
Νικηφ. Θεοτόκη. Κατὰ τρεῖς τρόπους οἱ ἄνθρωποι φαίνονται ἀχάριστοι πρὸς τοὺς εὐεργέτας· ἤ μὴ φροντίζοντες ὅπως διὰ τῶν ἔργων ἀνταποδώσωσιν εἰς τὸν εὐεργέτην τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς εὐεργεσίας ἤ λησμονοῦντες τὴν εὐεργεσίαν καὶ οὔτε κἄν τὴν διὰ λόγου εὐχαριστίαν προσφέροντες εἰς τοὺς εύεργέτας ἢ ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν, τὰ ὁποῖα ἔλαβον, ἀνταποδίδοντες κακά.
Εἶπε Γέρων. Να ζείτε σε διαρκή δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό, γιατί η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία και ο χειρότερος αμαρτωλός ο αχάριστος.Νικηφόρου Θεοτόκη. Οὐδεὶς διακριτικὸς εἶναι ἀχάριστος πᾶς δὲ ἀχάριστος εἶναι ἀδιάκριτος. Διὰ τοῦτο βλέπομεν ὅτι τῆς εὐγνωμοσύνης ἡ ἀρετὴ κατοικεῖ εἰς τὴν ψυχὴν τῶν ἁγίων καὶ δικαίων ἀνδρῶν.
Αριστοτέλης. Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες αυτούς που ευεργέτησαν, παρά αυτοί που ευεργετήθηκαν τούς ευεργέτες τους.
Βόβεναργκ Λ. Η πιο μαύρη αχαριστία, αλλά και η πιο συνηθισμένη είναι η αχαριστία των παιδιών απέναντι στους γονείς.
Τεριέ. Πρέπει κανείς να συμπληρώσει το ευεργέτημα που έκανε, συγχωρώντας την αχαριστία του ευεργετηθέντος.
Καλλίμαχος. Οὐδεῖς βεβαιότερος ἐχθρὸς ἀπὸ τὸν εὐεργετηθέντα ἀχάριστο.
Πρόκλος. Η αχαριστία είναι θυγατέρα της υπερηφάνειας.
Μπράκκο. Η αχαριστία σκοτώνει την φιλανθρωπία.
Μένανδρος. Πονηρός είναι κάθε αχάριστος άνθρωπος.
Πολύβιος. Μη ρίχνεις πέτρα στο πηγάδι που σε δρόσισε.
Μπέττι. Η γη δεν γεννά χειρότερο πλάσμα από τον αχάριστο.
Ουγγρική Παροιμία.Την αχαριστία την αισθάνονται μόνο εκείνοι που όταν κάνουν ένα καλό υπολογίζουν στην ανταπόδοσή του.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πόσοι καὶ πόσοι φαίνονται τὸ δέντρο ὅτι ἀγαποῦνε, κι’ ὅταν τοῦ φᾶνε τὸν καρπό, τὸ δέντρο λησμονοῦνε!
Λα'ι'κή Παροιμία. Ὁλημερὶς τὸν ἄνθρωπο τονὲ κρατεῖς στὴν πλάτη· τὸ βράδυ τὸν ξεβοήθησες καὶ σοῦ ’βγαλε τὸ μάτι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Θρέψε λύκο τὸ χειμῶνα, νὰ σὲ φάει τὸ καλοκαίρι. --- Θρέψε κόρακα γιὰ νὰ σοῦ βγάλει τὸ μάτι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τοῦ ἀχαρίστου ἡ ψυχὴ τρύπιο πιθάρι μοιάζει, ποὺ τὸ γεμίζεις μὲ νερὸ καὶ μονομιᾶς ἀδειάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Άλλοι τα γένια επιθυμούν κι άλλοι τα  ’χουν και τα φτυούν. (Δεν εκτιμούν αυτά που έχουν)
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο πατέρας έδωσε στο παιδί αμπέλι Και το παιδί δεν έδωσε στον πατέρα σταφύλι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἀχάριστο ἐλεεῖς, νεκρὸ θυμιατίζεις. --- Αχάριστο ευλογείς, νεκρό δανείζεις.
Λα'ι'κή Παροιμία. Μην κόβεις το δάχτυλο που σου δείχνει το  δρόμο. (αχαριστία)
Λα'ι'κή Παροιμία. Ἡ θάλασσα κι’ ὁ ἀχάριστος ποτέ τους δὲ χορταίνουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Του αχάριστου τη χάρη όποιος κάνει την εχάνει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τὸν ἔμαθα νὰ κολυμπᾶ, γυρεύει νὰ μὲ πνίξει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Πηγάδι που σε δροσίζει μην το πετροβολάς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αχόρταγο κι αχάριστο, ποτέ να μη βοηθάς.
Λα'ι'κή Παροιμία. Βόηθα τον αχάριστο να σε ξαναγκρεμίσει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Κάθε κακὸ θυμίζεται, κάθε καλὸ ξεχνιέται.
Λα'ι'κή Ρήση. Δὲ δίνει τοῦ ἀγγέλου του νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: