ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ, ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ, ΡΗΤΑ, ΡΗΣΕΙΣ.

ΓΝΩΜΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ.
ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΡΗΤΑ ΡΗΣΕΙΣ
Μεγ.Βασιλείου. Ἡ ἀργία εἶναι ἡ ἀρχὴ γιὰ κάθε κακό.
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Ἀρχὴ τοῦ κακοῦ, τὸ ἀμελῆσαι τὸ ἀγαθὸν.
Ἀγ.Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Ἀρχὴ τῆς ἀμέλειας καὶ τῆς ἀδιαφορίας εἶναι ἡ ἀναβολή. 
Ἀγ.Μᾶρκου Ερημ. Ἀπὸ τὴν φιληδονία προέρχεται ἡ ἀμέλεια, καὶ ἀπό τὴν ἀμέλεια ἡ λησμοσύνη.
Ἀγ.Νείλου. Ἄρχοντας τῶν δαιμόνων εἶναι ὁ Σατανᾶς, ἐνῶ  τῶν παθῶν ἡ γαστριμαργία.
Ἀγ.Νείλου. Ἡ εἴσοδος μέσα μας αἵματος συντελεῖ στὴν ἔξοδο τοῦ πνεύματος.

ΠΕΡΙ ΓΝΩΜΙΚΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ

ΠΕΡΙ ΓΝΩΜΙΚΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ
ΓΝΩΜΙΚΑ
Αισχύλος. Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα.
Πλάτων. Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν.
Σωκράτης. Γνώμαι σοφών αρετήν πλουτίζουσιν.
Α. Μπιρς. Παροιμία – μασημένη σοφία για αδύνατα δόντια.
Φενελόν. Όσο περισσότερα λες, τόσο λιγώτερα θυμούνται οι άνθρωποι.
Πλούταρχος. Τὰ ἀποφθέγματα εἶναι σύντομος δρόμος πρός πολλὴ γνώση.
Marquis de Vauvenargues. Αν το γνωμικό θέλει εξηγήσεις, τότε δεν είναι γνωμικό.

ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ
ςΤΑΥΡΟΣ = 777
Ι Η Σ Ο Υ Σ = 888
Τ Ρ Ι Α Δ Ι Κ Ο Σ  Θ Ε Ο Σ = 999
ΜΕΓΑΣ  ΘΕΟΣ  ΑΠΕΙΡΟΣ = 999
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ = 777
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ = 777
Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ = 777 - Η ΜΟΝΑΧΗ = 777
Ι Χ Θ Υ Σ = Ιησοῦς, Χριστὸς, Θεοῦ, Υἱὸς, Σωτῆρ.
ΑΔΑΜ =  Ἀνατολή,  Δύση,  Ἃρκτος,  Μεσημβρία.

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) τμήματα 1-6.
ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
Οι Αφορισμοί είναι από τα σημαντικότερα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής. Αποτέλεσε αντικείμενο θαυμασμού των γιατρών όλων των εποχών και κυκλοφορούμενο ευρύτατα ανά τους αιώνες, αντιγράφηκε περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα έργα της αρχαίας ελληνικής ιατρικής γραμματείας. Αποτελεί στοιχειώδη επιτομή σημειωτικής, διαιτητικής, θεραπευτικής και προγνωστικής της Κωακής ιατρικής Σχολής.
Ο μελετητής αντιλαμβάνεται εύκολα ότι πρόκειται για σκέψεις σοφού και έμπειρου γιατρού και δασκάλου, που όμως δεν συμπληρώθηκαν από τον ίδιο, με αποτέλεσμα να περιέχουν επαναλήψεις και να είναι αταξινόμητες.

ΓΝΩΜΙΚΑ Α

ΠΕΡΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΟΣ
ΓΝΩΜΙΚΑ Α
Σόλων.  Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους μακάριζε.
Αριστοτέλης. Πολλαὶ γὰρ μεταβολαὶ γίγνονται καὶ παντοῖαι τύχαι κατὰ τὸν βίον.
Πυθαγόρας. Οἱ ἄνθρωποι κυλιοῦνται σὰν κύλινδροι ἄλλοτε ἐδῶ καὶ ἄλλοτε ἐκεῖ.
Άγνωστου. Αβεβαιότητα : εκείνο που νιώθουμε πριν καταφέρουμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση.
Φωκυλίδης. Τοὺς ἄτυχους, νὰ περιβάλλεις μὲ τή συμπἀθειά σου, γιατὶ δὲν γνωρίζεις καὶ ἐσὺ τὶ σὲ περιμένει.
Ἰσοκράτης. Νόμιζε μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον· οὕτω γὰρ οὔτε εὐτυχῶν ἔσει περιχαρής, οὔτε  δυστυχῶν περίλυπος.
Σοφ.Σολομ. 27,1. Μὴ καυχῶ τὰ εἰς αὔριον, οὐ γὰρ γινόσκεις τὶ τέξεται ἡ ἐπιούσα.

ΓΝΩΜΙΚΑ Β

ΠΕΡΙ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΚΑΝΟΥ
ΓΝΩΜΙΚΑ Β
Αγ.Νεκτάριος Βασκανία είναι έχθρα άδικος κατά τού απολαύσαντος τι αγαθόν διηνεκής και ακατάλυτος. Η βασκανία είναι πάθος δεινόν αναπείθον και τής οικείας καταφρονείν σωτηρίας.
Αγ.Νεκτάριος Τὸ βασκαίνειν εἶναι χείρον τοῦ πολεμεῖν· διότι ο μέν πολεμών τής αιτίας λυθείσης, δι' ήν ο πόλεμος, καί τήν έχθραν κατέλυσεν, ο δέ βάσκανος ουδεμίαν άλλην έχει αιτίαν ή τήν ιδίαν μανίαν καί τήν σατανικήν γνώμην· αεί βασκαίνει.
Αγ.Νεκτάριος Ο βάσκανος έχει πονηρόν τόν οφθαλμόν βασκαίνοντα τά αγαθά. Ο βάσκανος ως ο φθονερός τής οικείας ολιγωρών σωτηρίας πρό εν μόνον αφορά τήν λύμην τού βασκαινομένου. 

ΓΝΩΜΙΚΑ Γ

ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ
ΓΝΩΜΙΚΑ Γ
Εβρ-13,4 Τίμιος ο γάμος εν πάσι και η κοίτη αμίαντος· πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός.
Εφεσ-5,33 Πλήν και υμείς οι καθ' ένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτω ως εαυτόν, η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα.
Ματθ-19,5-6 Ενεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και κολληθήσεται τη γυναικί αυτού, και έσονται οι δύο εις σαρκα μίαν. Ώστε ουκέτι εισί δύο, αλλά σάρξ μία. ό ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Δύο είναι οι σκοποί, για τους οποίους έχει θεσπισθεί ο γάμος, για να σωφρονούμε και για να γινόμαστε γονείς, από τους δύο όμως αυτούς σκοπούς ο πρώτος είναι η σωφροσύνη.

ΓΝΩΜΙΚΑ Δ

ΠΕΡΙ ΔΑΚΡΥΩΝ
ΓΝΩΜΙΚΑ Δ
Λουκ-6,22 Μακάριοι οι κλαίοντες νύν ότι γελάσετε.  -  Ματθ-5,4 Μακάριοι οι πενθούντες ότι αυτοι παρακληθήσονται.
Γέρων Τύχων. Παιδί μου συμβούλευε ο Ρώσος ασκητής Τύχων, να πλένεις με δάκρυα το ποδιά του Χριστού, και ο Χριστός θα ξεπλύνει τις αμαρτίες σου.
Αγ.Ισαάκ Σύρου Τα δάκρυα πού παρουσιάζονται κατά την προσευχή είναι σημείο του ελέους του Θεού, το οποίο αξιώθηκε η ψυχή με την μετάνοιά της, και σημείο του ότι η μετάνοια έγινε δεκτή και άρχισε να εισέρχεται με τά δάκρυα το πεδίο της καθαρότητος.   
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ἡ δίψα καὶ ἡ ἀγρυπνία πιέζουν τὴν καρδιά. Καὶ ὅταν πιεσθῆ ἡ καρδιά, ἐκπηδοῦν τὰ δάκρυα.

ΓΝΩΜΙΚΑ Ε

ΠΕΡΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
ΓΝΩΜΙΚΑ Ε
Αἰσχύλος. Ὅπως δὲν γίνεται ἐπανόρθωση, σὰν μπῆκε ὁ γαμπρὸς στὴν κάμαρα τῆς νύφης, ἔτσι κι’ ἂν ὅλα τὰ ποτάμια ἔρθουνε ἀπὸ τὸν ἴδιο δρόμο, δὲν καθαρίζουν λερωμένο ἀπὸ φόνο χέρι.
Βολταίρος. Ὁ φόβος ἀκολουθεῖ τὸ ἔγκλημα, κι’ αὐτὸ εἶναι ἡ ποινή του.
Β. Αλφιέρι. Ἡ κοινωνία προπαρασκευάζει τὸ ἔγκλημα, καὶ ὁ ἐγκληματίας τὸ ἐκτελεῖ.
Σενέκας. Ὅποιος δὲν προλαβαίνει ἕνα ἔγκλημα, ὅταν μπορεῖ νὰ τὸ κάμει, ἐνθαρρύνει τὴ διάπραξή του.
Δουμᾶς. Τὸ μεγαλύτερο ἀπ’ ὅλα τὰ ἐγκλήματα εἶναι ἡ αὐτοκτονία, γιατὶ εἶναι τὸ μόνο, στὸ ὁποῖο δὲν χωράει μετάνοια.
Δουμᾶς. Ἡ ἐξουσία τοῦ πατέρα εἶναι ἱερή· ἀλλά, ὅταν τὴν χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ προστάζει ἕνα ἔγκλημα, μπορεῖ κανεῖς νὰ τὴν παρακούσει.

ΓΝΩΜΙΚΑ Ζ

ΠΕΡΙ ΖΗΛΙΑΣ
ΓΝΩΜΙΚΑ Ζ
Ιακ. 3,16  ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα.
Σειρ. 30,24 Ζήλος και θυμός ελαττούσιν ημέρας, και προ καιρού γήρας άγει μέριμνα.
Σειρ-37,10 Μη βουλεύου μετά του υποβλεπομένου σε και από των ζηλούντων σε κρύψον βουλή.
Καλλίμαχος. Η ζηλοτυπία είναι κόρη της φιλαυτίας και αχώριστη αδελφή του φθόνου και της ταπεινής κακοβουλίας.
Α. Ντουμάγιος. Ζήλια : η τέχνη να προκαλέσεις στον εαυτό σου μεγαλύτερο κακό, παρά σε άλλους.
Γ. Ρίμπνικοφ. Ζήλια : η υπόνοια για την δική μας κατωτερότητα.
Λα'ι'κή Παροιμία. Τοῦ ζηλιάρη εἶναι γραμμένο νά εἶναι τὸ συκώτι του πρησμένο.
Λα'ι'κή Παροιμία. Ο ζηλιάρης αδυνατίζει, γιατί ο γείτονάς του είναι παχύς.

ΓΝΩΜΙΚΑ Η

ΠΕΡΙ ΗΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ
ΓΝΩΜΙΚΑ Η
Δαν-3,18 Γνωστόν έστω σοι, δίαβολε, ότι ημείς της φωνής σου ούκ ακουσόμεθα και ταις ηδονάς σου ουκέτι λατρεύσομεν.
Ιακ-4,1 Πόθεν πόλεμοι και μάχαι εν υμίν; ουκ εντεύθεν, εκ των ηδονών υμών των στρατευομένων εν τοίς μέλεσι υμών;
Ἀγ.Γρηγόριος Θεολόγος. «Εύκολον είς απάτην το καθ' ηδονήν άπαν» (Εύκολα εξαπατά καθετί που περιέχει ηδονή).
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ἡ ἡδονὴ μοιάζει μὲ σκυλί, ἄνθρωπε· ἐὰν τὸ διώξεις, φεύγει, ἐὰν τὸ ταΐσεις, παραμένει.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Οι ανάρμοστες ηδονές του βίου δεν διαφέρουν καθόλου από τις σκιές και τά όνειρα, γιατί προτού καλά καλά ολοκληρωθεί η πράξη της αμαρτίας, σβύνει η απόλαυση της ηδονής, ενώ η τιμωρία για αυτήν δεν έχει τέλος.

ΓΝΩΜΙΚΑ Θ

ΠΕΡΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΓΝΩΜΙΚΑ Θ
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος στην ξέρα περπατεί και θάλασσα γυρεύει, ο διάβολος οπίσω του κουκιά του μαγειρεύει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Σαν χορεύουν τα δελφίνια προκαλούνε τη φουρτούνα…(πρόγνωση)
Λα'ι'κή Παροιμία. Όποιος κατουράει στη θάλασσα, θα το βρει στ΄ αλάτι.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η θάλασσα κι ο αχάριστος ποτέ τους δε χορταίνουν.
Λα'ι'κή Παροιμία. Παίνευε τὴν θάλασσα, ἀλλὰ νὰ περπατὰς στὴν ξηρά.
Λα'ι'κή Παροιμία. Αν δεν κάτσει η πέτρα στη θάλασσα, δε μαλλιάζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Η θάλασσα είναι γαλανή μα ο αέρας τη μαυρίζει.
Λα'ι'κή Παροιμία. Στην ήσυχη θάλασσα όλοι είναι κυβερνήτες.